Search result for

nj

(57 entries)
(0.0441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nj-, *nj*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banjo(แบน'โจ) n. เครื่องดนตรีประเภทเดียวกับกีตาร์,ส่วนล่างเป็นรูปกลม มีสาย 4-5 สาย,แบนโจ, See also: banjoist n. ดูbanjo
bonjour(บอนชัว') interj. ,Fr. สวัสดี
brinjaul(บริง'จอล) n. มะเขือ
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
conjoin(คันจอย') {conjoined,conjoining,conjoins} vt.,vi. รวมกัน,เชื่อมกัน,ประสานกัน., See also: conjoinedly adv. conjoiner n., Syn. connect,join,attach,unite
conjoint(คันจอยทฺ') adj. ซึ่งรวมกัน,ซึ่งเชื่อมกัน,ซึ่งประสานกัน, See also: conjointness n.
conjugal(คอน'จะเกิล) adj. เกี่ยวกับการสมรส, See also: conjugality n. ดูconjugal, Syn. nuptial,matrimonial ###A. celibate
conjugate(คอน'จะเกท) {conjugated,conjugating,conjugates} vt.,vi. รวม,เชื่อมผนึก,ผัน (กริยา) vi. ร่วม,แต่งงาน,ประสานกัน. adj. ซึ่งร่วมกัน,เป็นคู่,ซึ่งมีใบเล็กเพียงคู่เดียว n. คำผัน (กริยา), See also: conjugable adj. conjugative adj. conjugator n. คำ
conjugation(คอนจะเก'เชิน) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,คำผันของกิริยา, Syn. union,meeting ###A. division
conjunct(คันจังคฺ',คอน'จังคฺ) adj. ซึ่งรวมกัน,ซึ่งเกิดจากการรวมกัน, See also: conjunctly adv., Syn. conjoined

English-Thai: Nontri Dictionary
banjo(n) แบนโจ
conjectural(adj) เกี่ยวกับการคาดคะเน,เกี่ยวกับการเดา
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย
conjoin(vt) ประสานกัน,เชื่อมกัน,รวมกัน,ต่อกัน
conjointly(adv) โดยประสานกัน,โดยร่วมกัน
conjugal(adj) เกี่ยวกับสามีหรือภรรยา,เกี่ยวกับการสมรส
conjugate(adj) เชื่อมต่อกัน,ผัน
conjugate(vt) ผันคำกริยา,รวมกัน,เชื่อม,ผนึก
conjugation(n) การผันคำกริยา,การเชื่อมต่อกัน,การรวมกัน
conjunctive(adj) ซึ่งร่วมกัน,ซึ่งเชื่อมต่อ,ซึ่งกำหนดหน้าที่ต่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hail to Njord, Ran, and Tyr.สรรเสริญแด่เทพนอร์ด เทพราน และเทพเธียร์ Sacrifice (2013)
To je duh moga oca u njemu.วิญญาณของพ่อฉันสิงเขาอยู่ Don't You Feel Me (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อนาคตกาล[n.] (anākhothakān) EN: future (grammar)   FR: futur [m] (conjug.)
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance   FR: mandat [m] ; délégation [f]
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
อยุติธรรม[n.] (ayuttitham) EN: injustice ; partiality   FR: injustice [f] ; partialité [f]
อยุติธรรม[adj.] (ayuttitham) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial   FR: injuste ; partial
แบนโจ[n.] (baēnjō) EN: banjo   FR: banjo [m]
บันจูล[n. prop.] (Banjūn) EN: Banjul   
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer

CMU English Pronouncing Dictionary
NJT    EH1 N JH EY1 T IY1

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Njomberötel {m} [ornith.]Iringa Akelat [Add to Longdo]
Njombecistensänger {m} [ornith.]Churring Cisticola [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!

Japanese-English: EDICT Dictionary
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
〇;○(iK)[かんすうじゼロ, kansuuji zero] (n) (See 漢数字) "kanji" zero [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
VS[ブイエス, buiesu] (conj) (See 対・たい) versus (vs, v.) [Add to Longdo]
あばよ[, abayo] (conj,int) good-bye; farewell [Add to Longdo]
ありがと(ik)[, arigato (ik)] (conj,exp) (misspelling of ありがとう) Thank you [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] ink jet printer [Add to Longdo]
インジケータ[いんじけーた, injike-ta] indicator [Add to Longdo]
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer [Add to Longdo]
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 NJ
   n 1: a Mid-Atlantic state on the Atlantic; one of the original
      13 colonies [syn: {New Jersey}, {Jersey}, {Garden State},
      {NJ}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top