ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conjugal

K AA1 N JH AH0 G AH0 L   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conjugal-, *conjugal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conjugal[ADJ] ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา, Syn. connubial, matrimonial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjugal(คอน'จะเกิล) adj. เกี่ยวกับการสมรส, See also: conjugality n. ดูconjugal, Syn. nuptial,matrimonial ###A. celibate

English-Thai: Nontri Dictionary
conjugal(adj) เกี่ยวกับสามีหรือภรรยา,เกี่ยวกับการสมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conjugal-สมรส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjugal family unitหน่วยครอบครัวจากการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjugal lifeชีวิตสมรส [ดู married life] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjugal rightsสิทธิที่คู่สมรสมีต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conjugal statusสถานภาพสมรส [ดู marital status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjugal unionการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, visitation rules stipulate that conjugals are only for married couples.นายรู้นี่ กฏของการเยี่ยมฉันท์สามีภรรยา ให้เฉพาะคู่ที่แต่งงานแล้วเท่านั้น Cell Test (2005)
She's supposed to come around for a conjugal on Tuesday.เธอควรมาหาฉันในวันพบคู่สมรส อังคารนี้ Pilot (2005)
After your next conjugal visit?หลังการเยี่ยมครั้งหน้าเหรอ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
He also requests conjugal visitation.เขายังขอการเข้าเยี่ยมแบบคู่สมรส Easy as Pie (2008)
CONJUGAL VISITS ON DEATH ROW. IT WASN'T ABOUT PHYSICAL INTERACTION.ทุกอย่างเข้าใจได้ The Angel Maker (2008)
You're now qualified for conjugal visits.นายมีคุณสมบัติใช้สิทธิ์การเป็นสามี ในการไปเยี่ยมในคุกแล้ว Chuck Versus the First Kill (2009)
And I thought we agreed that you'd have your conjugal visits in her apartment.ตกลงกันแล้วไง ว่าพวกนายจะ/Nมีเพศสัมพันธ์เฉพาะในห้องเธอ The Gothowitz Deviation (2009)
You can change this rule about no conjugal visits, 'cause I don't think I can last another 20 years.คุณจะได้เปลี่ยนกฎการเยี่ยมผู้ต้องขังไงคะ เพราะฉันคงทนอยู่ได้ไม่ถึง 20 ปีหรอก The Next Three Days (2010)
Conjugal visit!เชื่อมสัมพันธ์ฉันรักเธอ! Investigative Journalism (2010)
Since the prison didn't allow conjugal visits, this is... kind of our wedding night.ตั้งแต่ในคุกไม่อนุญาตให้คู่สมรสพบกัน นี่เหมือนคืนแต่งงานของเราเลย You Must Meet My Wife (2010)
Since the prison didn't allow conjugal visits,ตั้งแต่ที่คุก ห้ามคู่สมรสเข้าเยี่ยม The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Then we'll see if Sara prefers conjugal visits.แล้วดูซิว่า ซาร่าจะชอบไปเยี่ยม แบบคู่สมรสไหม Taking Account (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ความรุนแรงภายในครอบครัว[n. exp.] (khwām runraēng phāinai khrøpkhrūa) EN: domestic abuse   FR: violences conjugales [fpl]
มีชู้[v.] (mī chū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   FR: avoir une liaison extraconjugale
มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว(กับ)[xp] (mī khwām samphan chan sūsāo (kap)) EN: have an affair (with)   FR: avoir une aventure extraconjugale (avec)
ผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว[n. exp.] (phū thūk thamrāi nai khrøpkhrūa) EN: victim of domestic violence   FR: victimesde violences conjugales [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONJUGAL K AA1 N JH AH0 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conjugal (j) kˈɒnʤugəl (k o1 n jh u g @ l)
conjugally (a) kˈɒnʤugəliː (k o1 n jh u g @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恩爱[ēn ài, ㄣ ㄞˋ, / ] conjugal love, #18,216 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夫婦の所有財産[ふうふのしょゆうざいさん, fuufunoshoyuuzaisan] (n) conjugal property; joint ownership property of husband and wife [Add to Longdo]
夫婦の和[ふうふのわ, fuufunowa] (n) conjugal harmony; concord between husband and wife [Add to Longdo]
夫婦間[ふうふかん, fuufukan] (n,adj-no) within a marriage; between husband and wife; conjugal [Add to Longdo]
夫婦仲[ふうふなか, fuufunaka] (n) conjugal relations; conjugal affection [Add to Longdo]
閨門[けいもん, keimon] (n) (1) bedroom entrance; bedroom; (2) (See 家庭) home; family life; household; conjugal relationship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjugal \Con"ju*gal\, a. [L. conjugalis, fr. conjux husband,
   wife, consort, fr. conjungere to unite, join in marriage. See
   {Conjoin}.]
   Belonging to marriage; suitable or appropriate to the
   marriage state or to married persons; matrimonial; connubial.
   "Conjugal affection." --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conjugal
   adj 1: of or relating to marriage or to the relationship between
       a wife and husband; "connubial bliss"; "conjugal visits"
       [syn: {conjugal}, {connubial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top