Search result for

conjugal

(37 entries)
(0.0492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conjugal-, *conjugal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conjugal    [ADJ] ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา, Syn. connubial, matrimonial

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conjugal-สมรส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjugal family unitหน่วยครอบครัวจากการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjugal lifeชีวิตสมรส [ดู married life] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjugal rightsสิทธิที่คู่สมรสมีต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conjugal statusสถานภาพสมรส [ดู marital status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjugal unionการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjugal(คอน'จะเกิล) adj. เกี่ยวกับการสมรส, See also: conjugality n. ดูconjugal, Syn. nuptial,matrimonial ###A. celibate

English-Thai: Nontri Dictionary
conjugal(adj) เกี่ยวกับสามีหรือภรรยา,เกี่ยวกับการสมรส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're now qualified for conjugal visits.นายมีคุณสมบัติใช้สิทธิ์การเป็นสามี ในการไปเยี่ยมในคุกแล้ว Chuck Versus the First Kill (2009)
And I thought we agreed that you'd have your conjugal visits in her apartment.ตกลงกันแล้วไง ว่าพวกนายจะ/Nมีเพศสัมพันธ์เฉพาะในห้องเธอ The Gothowitz Deviation (2009)
You can change this rule about no conjugal visits, 'cause I don't think I can last another 20 years.คุณจะได้เปลี่ยนกฎการเยี่ยมผู้ต้องขังไงคะ เพราะฉันคงทนอยู่ได้ไม่ถึง 20 ปีหรอก The Next Three Days (2010)
Conjugal visit!เชื่อมสัมพันธ์ฉันรักเธอ! Investigative Journalism (2010)
Since the prison didn't allow conjugal visits, this is... kind of our wedding night.ตั้งแต่ในคุกไม่อนุญาตให้คู่สมรสพบกัน นี่เหมือนคืนแต่งงานของเราเลย You Must Meet My Wife (2010)
Since the prison didn't allow conjugal visits,ตั้งแต่ที่คุก ห้ามคู่สมรสเข้าเยี่ยม The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Then we'll see if Sara prefers conjugal visits.แล้วดูซิว่า ซาร่าจะชอบไปเยี่ยม แบบคู่สมรสไหม Taking Account (2011)
Conjugal visits would not cut it. You know, I'm so grateful to be given an second chance.ใช้สิทธิ์สามีภรรยาไปเยี่ยมก็ช่วยไม่ได้ รู้มั้ย ผมดีใจมากแค่ไหนที่มีโอกาสอีกครั้ง I'm the Good Twin (2012)
He and his wife are in the middle of a conjugal spat.เพราะเขากับภรรยากำลังมีปัญหากันอยู่ Q&A (2012)
And my mom evidently arranged these conjugal visits with this guy, and so last year I took a DNA test, and I found out this guy's my real father.และแม่ก็ได้แอบไป เยี่ยมหมอนั่นในวันเยี่ยมญาตินักโทษ ฉันเลยไปตรวจ DNA มาเมื่อปีที่แล้ว Chainsaw (2015)
You know, visitation rules stipulate that conjugals are only for married couples.นายรู้นี่ กฏของการเยี่ยมฉันท์สามีภรรยา ให้เฉพาะคู่ที่แต่งงานแล้วเท่านั้น Cell Test (2005)
Please don't dead my conjugals.ได้โปรดอย่าฆ่าหล่อน Cell Test (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ความรุนแรงภายในครอบครัว[n. exp.] (khwām runraēng phāinai khrøpkhrūa) EN: domestic abuse   FR: violences conjugales [fpl]
มีชู้[v.] (mī chū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   FR: avoir une liaison extraconjugale
มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว(กับ)[xp] (mī khwām samphan chan sūsāo (kap)) EN: have an affair (with)   FR: avoir une aventure extraconjugale (avec)
ผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว[n. exp.] (phū thūk thamrāi nai khrøpkhrūa) EN: victim of domestic violence   FR: victimesde violences conjugales [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONJUGAL    K AA1 N JH AH0 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conjugal    (j) (k o1 n jh u g @ l)
conjugally    (a) (k o1 n jh u g @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
夫婦の所有財産[ふうふのしょゆうざいさん, fuufunoshoyuuzaisan] (n) conjugal property; joint ownership property of husband and wife [Add to Longdo]
夫婦の和[ふうふのわ, fuufunowa] (n) conjugal harmony; concord between husband and wife [Add to Longdo]
夫婦間[ふうふかん, fuufukan] (n,adj-no) within a marriage; between husband and wife; conjugal [Add to Longdo]
夫婦仲[ふうふなか, fuufunaka] (n) conjugal relations; conjugal affection [Add to Longdo]
閨門[けいもん, keimon] (n) (1) bedroom entrance; bedroom; (2) (See 家庭) home; family life; household; conjugal relationship [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恩爱[ēn ài, ㄣ ㄞˋ, / ] conjugal love [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjugal \Con"ju*gal\, a. [L. conjugalis, fr. conjux husband,
   wife, consort, fr. conjungere to unite, join in marriage. See
   {Conjoin}.]
   Belonging to marriage; suitable or appropriate to the
   marriage state or to married persons; matrimonial; connubial.
   "Conjugal affection." --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conjugal
   adj 1: of or relating to marriage or to the relationship between
       a wife and husband; "connubial bliss"; "conjugal visits"
       [syn: {conjugal}, {connubial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top