ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minimum

M IH1 N AH0 M AH0 M   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minimum-, *minimum*
Possible hiragana form: みにむん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minimum[N] จำนวนน้อยที่สุด, See also: ปริมาณต่ำที่สุด, ค่าที่น้อยที่สุด, Syn. least amount, lowest, modicum, trifle
minimum[ADJ] อย่างต่ำ, See also: น้อยที่สุด, ขั้นต่ำ, ต่ำสุด, Syn. least, smallest, tiniest, Ant. most, greatest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minimum(มิน'นะมัม) n. จำนวนน้อยที่สุด,ค่าที่น้อยที่สุด adj. น้อยที่สุด pl. minimums,minima, Syn. least

English-Thai: Nontri Dictionary
minimum(n) ขั้นต่ำ,ค่าน้อยที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
minimumขั้นต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minimum๑. ต่ำสุด๒. ค่าต่ำสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
minimum age at marriageอายุต่ำสุดที่ให้สมรสได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
minimum deterrentอำนาจป้องปรามขั้นต่ำ (การใช้อาวุธนิวเคลียร์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minimum dose; dose, minimalขนาดเริ่มได้ผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minimum populationจำนวนประชากรต่ำสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
minimum premiumเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
minimum rateอัตราขั้นต่ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minimum rateอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
minimum rateอัตราโทษขั้นต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
minimum reservoir levelminimum reservoir level, ระดับน้ำต่ำสุดในอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Minimum Temperature อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิต่ำสุดซึ่งปรากฏขึ้นในระหว่างระยะเวลา ที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Minimum thermometerเทอร์มอมิเตอร์ต่ำ สุด [อุตุนิยมวิทยา]
Minimum tillageการเตรียมดินเพาะปลูกโดยลดการไถพรวน [TU Subject Heading]
Minimum wageค่าจ้างขั้นต่ำ [TU Subject Heading]
minimum water levelminimum water level, ระดับน้ำต่ำสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
minimum system requirement (n) คุณสมบัติขั้นต่ำของระบบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We do have a minimum standard that the structure is intact and livable.เรามีมาตรฐานว่าโครงสร้าง ต้องคงสภาพเดิมและพักอาศัยได้ *batteries not included (1987)
I sentence you to life imprisonment... and I instruct that you shall serve... a minimum of 30 years.ประโยคที่ผมคุณ ให้จำคุกตลอดชีวิต ... และผมสั่ง ที่คุณจะให้บริการ ... ขั้นต่ำ 30 ปี In the Name of the Father (1993)
And you got to remember that we're talking... about five million prescriptions a year in the United States minimum.เรื่องยอดสั่งซื้ออย่างต่ำห้าล้านชุดต่อปีในอเมริกา Junior (1994)
They transferred him to a minimum-security hospital upstate.พวกเขาย้ายเขาไปอย่างน้อยการรักษาความปลอดภัยที่โรงพยาบาลตอนเหนือของรัฐ The Shawshank Redemption (1994)
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร The Shawshank Redemption (1994)
Of course, Norton failed to mention to the press that "bare minimum of expense" is a fairly loose term.RED: แน่นอนนอร์ตันล้มเหลวที่จะพูดถึงการกด ว่า "ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่าย" เป็นคำที่ค่อนข้างหลวม The Shawshank Redemption (1994)
You cooperate, and you'll be to transfer to a minimum security facility.ถ้านายร่วมมือกับเรา นายจะได้ย้ายไปอยู่ที่ที่สบายขึ้น The Jackal (1997)
Sorry I didn't give you your pardon. You will get the minimum security.เสียใจนะที่คุณไม่ได้รับอภัยโทษน่ะ The Jackal (1997)
Minimum age for the Corps is 18. Sixteen's too young.อายุต่ำสุดของทหารคือสิบแปด สิบหกยังเด็กเกินไป The Matrix Revolutions (2003)
Safe Driving believes strongly in minimum coverage.Safe Driving believes strongly in minimum coverage. 21 Grams (2003)
They're serious about minimum coverage.They're serious about minimum coverage. 21 Grams (2003)
Minimum coverage is the best option.'Minimum coverage is the best option. ' 21 Grams (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
minimumA lot of companies have pared their staff down to a minimum.
minimumIs there a drink minimum?
minimumSome plants grow well with a minimum of care.
minimumThe damage was held to a minimum.
minimumThe job will take a minimum of ten days.
minimumThe minimum wage has hardly budged as of late.
minimumToday's minimum temperature was 3C.
minimumWe have to reduce the cost to a minimum.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าจ้างขั้นต่ำ[N] minimum wage, Example: คนงานทุกคนต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 180 บาทต่อวัน, Thai definition: เงินตอบแทนขั้นต่ำสุดที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
ขั้นต่ำ[N] minimum, Ant. ขั้นสูง, Example: ฉันว่าเงินเดือนที่เป็นขั้นต่ำคงไม่เกิน 8,000 บาท, Thai definition: ส่วนที่มีปริมาณน้อยที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด
ค่าแรงขั้นต่ำ[N] minimum wage
ต่ำสุด[ADJ] minimum, Ant. สูงสุด, Example: ใบสั่งซื้อต่ำสุดของสินค้าชนิดนี้ คือ 500 ชิ้น, Thai definition: มีจำนวนหรือปริมาณน้อยที่สุด
ขั้นต่ำ[ADJ] minimum, See also: lowest, minimal, Ant. ขั้นสูง, Example: ชายต้องมีอายุขั้นต่ำคือ 20 ปี จึงจะจดทะเบียนสมรสได้, Thai definition: ที่มีปริมาณน้อยที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าจ้างขั้นต่ำ[n. exp.] (khājāng khantam) EN: minimum wage   FR: salaire miminum [m] ; smic [m]
ค่าจ้างขั้นต่ำสุด[n. exp.] (khājāng khantam sut) EN: minimum wage   
ขั้นต่ำ[adj.] (khantam) EN: minimum ; lowest ; minimal   FR: minimum ; minimal ; le plus bas
ค่าแรงขั้นต่ำ[n. exp.] (khāraēng khantam) EN: minimum wage   FR: salaire minimum [m]
ค่าต่ำสุด [n. exp.] (khā tamsut) EN: minimum   
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest   FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.) (us. critiq.)
รายได้ขั้นต่ำ[n. exp.] (rāidāi khantam) EN: low income   FR: revenu minimum [m]
ต่ำสุด [adj.] (tamsut) EN: minimum ; lowest ; nadir   FR: minimum ; minimal
อย่างน้อย[adv.] (yāng-nøi) EN: at least ; at worst ; minimally   FR: au moins ; au minimum

CMU English Pronouncing Dictionary
MINIMUM    M IH1 N AH0 M AH0 M
MINIMUMS    M IH1 N IH0 M AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minimum    (n) mˈɪnɪməm (m i1 n i m @ m)
minimums    (n) mˈɪnɪməmz (m i1 n i m @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最低限度[zuì dī xiàn dù, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, ] minimum [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mindestabnahmemenge {f}minimum purchasing quantity [Add to Longdo]
Mindestalter {n}minimum age [Add to Longdo]
Mindestaußenluftanteil {m}minimum make-up air quota [Add to Longdo]
Mindestbestellmenge {f}minimum order quantity [Add to Longdo]
Mindestlaufzeit {f}minimum time delay [Add to Longdo]
Mindestpreis {m}minimum price [Add to Longdo]
Mindestquerschnitt {m}minimum section [Add to Longdo]
Mindestreservesystem {n}minimum reserve system [Add to Longdo]
Minimalbetrag {m}minimum amount [Add to Longdo]
Minimalpolynom {n} [math.]minimum polynomial [Add to Longdo]
Minimum {n} | Minima {pl} | lokales Minimum [math.] | globales Minimum [math.]minimum | minima; minimums | local minimum | global minimum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シビルミニマム[, shibiruminimamu] (n) civil minimum [Add to Longdo]
ナショナルミニマム[, nashonaruminimamu] (n) national minimum [Add to Longdo]
ミニマム[, minimamu] (adj-na,n) minimum; (P) [Add to Longdo]
ミニマムアクセス[, minimamuakusesu] (n) minimum access [Add to Longdo]
極小[きょくしょう;ごくしょう, kyokushou ; gokushou] (adj-na,n,adj-no) minimum; miniscule [Add to Longdo]
極小値[きょくしょうち, kyokushouchi] (n) minimum value [Add to Longdo]
最小限[さいしょうげん, saishougen] (n) minimum; lowest; (P) [Add to Longdo]
最小限度[さいしょうげんど, saishougendo] (n) minimum [Add to Longdo]
最小構成[さいしょうこうせい, saishoukousei] (n) {comp} minimum configuration [Add to Longdo]
最小値[さいしょうち, saishouchi] (n) minimum value; min [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最小構成[さいしょうこうせい, saishoukousei] minimum configuration [Add to Longdo]
最小値[さいしょうち, saishouchi] minimum value, min [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minimum \Min"i*mum\, n.; pl. {Minima}. [L., fr. minimus. See
   {Minim}.]
   The least quantity assignable, admissible, or possible, in a
   given case; hence, a thing of small consequence; -- opposed
   to {maximum}.
   [1913 Webster]
 
   {Minimum thermometer}, a thermometer for recording the lowest
    temperature since its last adjustment.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 minimum
   adj 1: the least possible; "needed to enforce minimal
       standards"; "her grades were minimal"; "minimum wage"; "a
       minimal charge for the service" [syn: {minimal},
       {minimum}] [ant: {maximal}, {maximum}]
   n 1: the smallest possible quantity [syn: {minimum}, {lower
      limit}] [ant: {maximum}, {upper limit}]
   2: the point on a curve where the tangent changes from negative
     on the left to positive on the right [ant: {maximum}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 minimum /minimɔm/ 
  minimum

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Minimum /miːniːmum/ 
  local / global; minimum

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 minimum /minimɵm/
  minimum

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top