ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modicum

M AA1 D IH0 K AH0 M   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modicum-, *modicum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modicum[N] จำนวนเล็กน้อย, Syn. trifle, bit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modicum(มอด'ดะคัม) n. ปริมาณเล็กน้อย,ความพอควร

English-Thai: Nontri Dictionary
modicum(n) จำนวนน้อย,ความพอควร,ความพอประมาณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without a modicum of evidence, illegally detained an innocent pregnant woman in a dank storeroom.ไม่มีแม้แต่หลักฐาน คุมขังบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่บริสุทธิ์ ในห้องเก็บของที่มืดๆ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
A modicum of connective tissue indicates that,depending upon burial conditions, the remains are less than 200 years old.เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ที่เหลืออยู่เล็กน้อย และต้องขึ้นอยู่กับ สภาพการฝังศพด้วย แสดงว่า ร่างนี้มีอายุ น้อยกว่า 200 ปี The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I love how everyone thinks it's so quaint and childlike of me to expect a modicum of privacy around here.ฉันชอบจังที่ทุกคนคิดว่า ฉันช่างคิดแบบเด็กๆเหลือเกิน ที่คาดหวังว่า แถวนี้จะมี ขอบเขตส่วนตัวกันบ้าง Now What? (2010)
He's entitled to a modicum of respect.เขาถูกแต่งตั้งมาเพื่อให้ได้รับความเคารพ Paradigms of Human Memory (2011)
And if you show me just a modicum of respect, maybe I'll teach you.แค่หัดเคารพผู้ใหญ่สักหน่อย พ่ออาจจะยอมสอนแกก็ได้ Fifty-One (2012)
But a plan nonetheless, and one that required the barest modicum of human logic which, frankly, I thought was beyond you.แต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีผลอะไร และถึงจะร้องขอ อย่างกากๆ จากคนกากๆคนนีง เอาตรงๆเลยนะ ฉันว่า Britney 2.0 (2012)
As the head of this institution, I demand to be spoken to with at least a modicum of respect!ในฐานะหัวหน้าของโรงพยาบาลแห่งนี้\ผมขอสั่งให้ คุณใช้วาจากับผม\อย่างน้อยก็ขอให้มีความเคารพกันพอสมควร Dark Cousin (2012)
Have a modicum of self-respect.ทำเพื่อตัวนายเองสักนิด Into the Wild (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
MODICUM    M AA1 D IH0 K AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modicum    (n) mˈɒdɪkəm (m o1 d i k @ m)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modicum \Mod"i*cum\, n. [L., fr. modicus moderate, fr. modus.
   See {Mode}.]
   A little; a small quantity; a measured supply. "Modicums of
   wit." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Her usual modicum of beer and punch.   --Thackeray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modicum
   n 1: a small or moderate or token amount; "England still expects
      a modicum of eccentricity in its artists"- Ian Jack

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top