Search result for

bgs

(194 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bgs-, *bgs*, bg
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bgs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bgs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subgrade[N] ฐานถนน, See also: ฐานพื้นดิน
subgroup[N] กลุ่มย่อย, See also: กลุ่มรอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abgabbr. arterial blood gases
cabgabbr. coronary artery byterry graft
hobgoblinn. สิ่ง (ผี) ที่ทำให้เกิดความกลัว
ibg(ไอบีจี) ย่อมาจาก interblock gap (ช่องว่างระหว่างบล็อก) ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้นเราจะบรรจุลงเป็นระเบียน (record) หน่วยขับแถบบันทึกหรือเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน (record) เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/wtite) แต่ยิ่งมีระเบียนมาก ก็จะยิ่งเสียเนื้อที่ของเทปมากเพราะจะต้องมีช่องว่างมาก เพื่อเป็นการลดช่องว่าง จึงนิยมนำหลาย ๆ ระเบียนมารวมกัน เรียกว่า กลุ่มระเบียน หรือบล็อก และระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็จะมีช่องว่าง ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียนดู interrecord gap เปรียบเทียบ
subgroup(ซับ'กลุพ) n. กลุ่มย่อย,กลุ่มรอง,จำพวกย่อย,จำพวกรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
hobgoblin(n) ผี,ของหลอกเด็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subgenusสกุลย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subgingivalใต้เหงือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subgingival calculusหินน้ำลายใต้เหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
subgingival curettageการขูดเหงือกช่วงล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
subglabrousค่อนข้างเกลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subglossal; hypoglossal; sublingualใต้ลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subglotticใต้สายเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subgroupกลุ่มหินย่อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subgroupกรุปย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sublingual; hypoglossal; subglossalใต้ลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curettage, subgingivalการขูดเหงือกช่วงล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
commutator subgroupกรุปย่อยตัวทำสลับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
calculus, subgingivalหินน้ำลายใต้เหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
invariant subgroupกรุปย่อยยืนยง [มีความหมายเหมือนกับ normal subgroup] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trivial subgroupกรุปย่อยชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hypoglossal; subglossal; sublingualใต้ลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
normal subgroupกรุปย่อยปรกติ [มีความหมายเหมือนกับ invariant subgroup] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subgingival curettageการขูดเหงือกช่วงล่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
BGP (Computer network protocol)บีจีพี (โพรโทลคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Bismuth Subgallateบิสมัธซับกัลเลต [การแพทย์]
Dislocation, Subglenoidข้อไหล่หลุดขัดใต้เบ้าไหล่ [การแพทย์]
Subgeostrophic windลมซับยีโอสโทรฟิค [อุตุนิยมวิทยา]
Subgradient windลมซับเกรเดียนท์ [อุตุนิยมวิทยา]
Genetic Subgroupsกลุ่มย่อยทางพันธุศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Deal.Abgemacht. It's a Small World After All (1996)
Denied.Abgelehnt. My Favorite Prisoner (1969)
Deal.- Abgemacht. The House That Peg Lost (1989)
Oh, my!Abgefahren! Blood Feud (1991)
Done.Abgemacht. Route 666: Part 1 (1991)
Check.Abgemacht. Episode #1.1 (1989)
- Let's shake on it.- Abgemacht? La fiancée de la mort ()
Deal.Abgemacht. 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2001)
Deal.Abgemacht. The Chicken Roaster (1996)
Left?Abgereist? Audition (1999)
Done.Abgemacht. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Deal.Abgemacht. The Pros and Cons of Upsetting the Applecart (2007)
Deal?Abgemacht? Ray (2004)
Done.Abgemacht. And the Brand Job (2014)
Deal.Abgemacht. A Great Cause (2012)
Agreed!Abgemacht. The German Friend (2012)
And I opened them and found in it a complete set of Monsanto files dealing with toxicological testing of cows who'd been given RBGH.พอผมเปิดดูก็พบว่าในกล่องนั้น มีเอกสารเกี่ยวกับมอนซานโตครบชุด เป็นเรื่องการทดสอบพิษวิทยาในวัว The Corporation (2003)
- And these are not hobgoblins.- และก็ไม่มีฮอบก๊อบลิน ด้วย. Hocus Pocus (1993)
- Deal.Abgemacht. Derailed (2015)
The cows get sicker when they're injected with RBGH.เมื่อวัวถูกฉีด RBGH มันจะป่วย The Corporation (2003)
- Uh, hobgoblins.- โอ้ว, ผีฮ็อบกอบลิน. Hocus Pocus (1993)
Fumes.Abgase. The Road Trip (2014)
Canada and Europe have upheld the ban on RBGH.แคนาดากับยุโรปยังคงสั่งห้ามฮอร์โมน rBGThe Corporation (2003)
He'll never be able to endure the cabg.เขาคงไม่สามารถทนการแคบจีได้ Kung Fu Fighting (2007)
No ventilator means no cabg.ไม่ช่วยหายใจหหมายความว่าไม่ทำแคบจี ห้องนั่นไม่มีที่พอให้แกว่งไปมานะ Kung Fu Fighting (2007)
Apart from a handful of superstitious natives, I'm the only one who knows what you're doing.Abgesehen von einer handvoll abergläubischer Eingeborener, bin ich die einzige, die weiß, was du tust. Zombie (1979)
Of the ones who do, we categorize them into two subgroups.ฆาตกรต่อเนื่องกลุ่มนี้มี 2 ประเภท Catching Out (2008)
- Deal?Abgemacht? Zombie (1979)
- A deal.- Abgemacht. Zombie (1979)
Don't expect us to come sight seeing once we get there.Erwarten Sie keine Hilfe, sobald wir sie dort abgesetzt haben. Zombie (1979)
I've got a cabg in an hour.I've got a cabg in an hour. There's No 'I' in Team (2008)
And, Chief, you'll fix the tickets, okay? .Sie kümmern sich um die Tickets, abgemacht? Zombie (1979)
- Wait a minute! I can tell you how the Crusades come out! Mordred tries to take over your kingdom!Ich kann berichten, wie die Kreuzzüge ausgehen und Sie warnen, dass Mordred es auf Ihr Königreich abgesehen hat! Unidentified Flying Oddball (1979)
Then we're cut off from the rest of the world.Dann sind wie vom Rest der Welt abgeschnitten. Zombie (1979)
- It's a deal.- Abgemacht. The Villain (1979)
If I confess to his charge... .. I must forfeit all my properties to him.Gestehe ich es, muss ich mein Land an ihn abgeben. Unidentified Flying Oddball (1979)
For that I got half of everything. You follow me?Dafür hat er mir die Hälfte von allem abgetreten, was er findet. The Villain (1979)
- There wasn't supposed to be guns.- Keine Waffen, war abgemacht. The Warriors (1979)
He's after you.Der hat's auf dich abgesehen. The Warriors (1979)
- Did we lose these fucking clowns?- Haben wir die Clowns abgehängt? The Warriors (1979)
The big alert has been called off.Der große Alarm ist abgeblasen. The Warriors (1979)
I was haulin' ass.Ich bin abgehauen. The Warriors (1979)
You guys lipped them down, but good.Ihr Typen habt sie abgefertigt, aber wie. The Warriors (1979)
He gave me eight taels of gold.Über 8 g Gold hab ich ihm abgenommen. Knockabout (1979)
Master, this was sent to you.Meister, das ist für Euch abgegeben worden. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Mom taught me, never to get too greedy.Meine Mutter hat mir beigebracht, niemals habgierig zu sein. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Splendid.Gut abgehangen. Caligula (1979)
You must give me all your earnings.Du mußt mir das ganze verdiente Geld abgeben. Nightmares (1979)
Kind of thin, isn't he?Ein bißchen abgezehrt. Nightmares (1979)
You kept displeasing him.- Du hast ihn grad davon abgebracht, uns zu helfen. Alles hast du versaut. Wir müssen ihm schmeicheln. Knockabout (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bgMovement key to Up! - The BGM changes and the background becomes that of the Demon King's castle.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผักบุ้งไทย[n. exp.] (phakbung Thai ) EN: Thai Water Convolvulus ; Swamp cabbge   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOBGOOD    HH AA1 B G UH2 D
SUBGROUP    S AH1 B G R UW2 P
SUBGROUPS    S AH1 B G R UW2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subgroup    (n) (s uh1 b g r uu p)
hobgoblin    (n) (h o2 b g o1 b l i n)
subgroups    (n) (s uh1 b g r uu p s)
hobgoblins    (n) (h o2 b g o1 b l i n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
abgesehen vonยกเว้น, นอกเหนือจาก เช่น abgesehen von diesem Fehler นอกจากข้อผิดพลาดนี้
Habgier(n) |die, nur Sg.| ความโลภ, ความละโมบ, ความตะกละ, ความอยากได้ , See also: S. die Habsucht, Related: habgierig
habgierig(adj) ที่โลภ, ที่ละโมบ, ตะกละ
Abgabetermin(n) |der, pl. Abgabetermine| กำหนดส่ง(งานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น Wann ist der Abgabetermin von dem Bericht? กำหนดส่งรายงานชิ้นนี้เมื่อไหร่นะ , See also: S. Einsendeschluss,
Abgrund(n) |der, pl. Abgründe| เหว , See also: S. Schlucht,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdruck {m}; Guss {m}; Abguss {m}moulding [Br.]; molding [Am.] [Add to Longdo]
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment [Add to Longdo]
Abgabe {f}; Übergabe {f}; Auslieferung {f}; Aushändigung {f}surrender [Add to Longdo]
Abgabe {f} | Abgaben {pl}tribute | tributes [Add to Longdo]
Abgabe {f}; Gebühr {f}; Steuer {f} | Abgaben {pl}; Steuern {pl}tax | taxes [Add to Longdo]
Abgaben {pl}; Steuern {pl}levy [Add to Longdo]
Abgabeleistung {f}output power [Add to Longdo]
Abgabenbefreiung {f}exemption from charge [Add to Longdo]
Abgabenordnung {f}tax code [Add to Longdo]
Abgabenquote {f}tax and contribution ratio [Add to Longdo]
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Abgabetag {m}return day [Add to Longdo]
Abgabetermin {n}closing date; submission date [Add to Longdo]
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit [Add to Longdo]
Abgang {m}; Absendung {f} (Warenversand)dispatch; despatch [Add to Longdo]
Abgang {m} (ausgesonderter Band usw.)withdrawals [Add to Longdo]
Abgang {m} (Bankbilanz)items disposed of [Add to Longdo]
Abgangsdatum {n}date of dispatch [Add to Longdo]
Abgangsfeld {n}outgoing feeder panel [Add to Longdo]
Abgangsflughafen {m}airport of departure [Add to Longdo]
Abgangsklemme {f}output terminal [Add to Longdo]
Abgangskontrolle {f}physical exit control [Add to Longdo]
Abgangskontrolle {f}removal control [Add to Longdo]
Abgangswelle {f}output shaft [Add to Longdo]
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.] [Add to Longdo]
Abgas {n}; Rauchgas {n}flue gas [Add to Longdo]
Abgas {n} | schädliche Abgaseexhaust gas; waste gas | noxious fumes [Add to Longdo]
Abgasanalyse {f}flue analysis; analysis of exhaust gases [Add to Longdo]
Abgasaustrittskanal {m}exit flue [Add to Longdo]
Abgasdruck {m}exhaust gas pressure [Add to Longdo]
Abgasemission {f}exhaust gas emission [Add to Longdo]
Abgasgegendruck {m}exhaust gas back pressure [Add to Longdo]
Abgashaube {f}exhaust hood [Add to Longdo]
Abgaskamin {m}exhaust gas stack [Add to Longdo]
Abgaskanal {m} | geflanschter Abgaskanalflue | flanged flue [Add to Longdo]
Abgaskatalysator {m}exhaust gas catalytic converter [Add to Longdo]
Abgaskomponente {f} | Abgaskomponenten {pl}exhaust gas component | exhaust gas components [Add to Longdo]
Abgaskühler {m}exhaust gas cooler [Add to Longdo]
Abgasrohr {n}flue pipe [Add to Longdo]
Abgasrückführung {f}exhaust gas recycling [Add to Longdo]
Abgassammlerhaube {f} für Brennöfengathering hood [Add to Longdo]
Abgassicherungstemperatur {f}exhaust gas safety temperature [Add to Longdo]
Abgasstrang {m}exhaust gas system [Add to Longdo]
Abgasstutzen {m}exhaust gas stub [Add to Longdo]
Abgasturbolader {m}exhaust gas turbocharger [Add to Longdo]
Abgasturboläufer {m}exhaust gas turbo rotor [Add to Longdo]
Abgasverlust {m}exhaust gas losses [Add to Longdo]
Abgas-Wärmetauscher {m} [techn.]exhaust gas heat exchanger [Add to Longdo]
Abgelegenheit {f}remoteness [Add to Longdo]
Abgelegenheit {f}; Einsamkeit {f}isolation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
インターブロックギャップ[, inta-burokkugyappu] (n) {comp} interblock gap; IBG [Add to Longdo]
サブグループ[, sabuguru-pu] (n) subgroup (e.g. in society) [Add to Longdo]
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] (n) {comp} interblock gap; IBG [Add to Longdo]
亜群[あぐん, agun] (n) subgroup [Add to Longdo]
亜属[あぞく, azoku] (n) subgenus [Add to Longdo]
亜族[あぞく, azoku] (n) (1) subgroup (of the periodic table); (2) (taxonomical) subtribe [Add to Longdo]
客家[ハッカ, hakka] (n) Hakka (subgroup of Han Chinese living esp. in southeastern China, incl Taiwan) [Add to Longdo]
雌日芝;女日芝[めひしば;メヒシバ, mehishiba ; mehishiba] (n) (uk) southern crabgrass (Digitaria ciliaris) [Add to Longdo]
次類[じるい, jirui] (n) subgenus [Add to Longdo]
小雅[しょうが, shouga] (n) (See 雅・が・2) minor festal song (subgenre of the Shi Jing) [Add to Longdo]
大雅[だいが, daiga] (n) (See 雅・が・2) major festal song (subgenre of the Shi Jing) [Add to Longdo]
地縛;地縛り[じしばり;ジシバリ, jishibari ; jishibari] (n) (1) (uk) creeping lettuce (Ixeris stolonifera); (2) (uk) (See 雌日芝) southern crabgrass (Digitaria ciliaris) [Add to Longdo]
低重力[ていじゅうりょく, teijuuryoku] (n) low gravity; subgravity [Add to Longdo]
部分群[ぶぶんぐん, bubungun] (n) subgroup; partial group [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分组[fēn zǔ, ㄈㄣ ㄗㄨˇ, / ] to divide into groups; subgroup [Add to Longdo]
鬼怪[guǐ guài, ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, ] hobgoblin; bogey; monstrosity; phantom (aircraft type) [Add to Longdo]
鹅喉羚[é hóu líng, ㄜˊ ㄏㄡˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] goitered gazelle (Gazella subgutturosa) of Xinjiang [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] interblock gap, IBG (abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交付[こうふ, koufu] abgeben, abliefern [Add to Longdo]
代議士[だいぎし, daigishi] Abgeordneter, Parlamentarier [Add to Longdo]
勅使[ちょくし, chokushi] Abgesandter_des_Kaisers, Bote_des_Kaisers [Add to Longdo]
半熟[はんじゅく, hanjuku] halbgar, weichgekocht (Ei), halbreif [Add to Longdo]
卒業証書[そつぎょうしょうしょ, sotsugyoushousho] Abgangszeugnis [Add to Longdo]
古臭い[ふるくさい, furukusai] altmodisch, abgenutzt [Add to Longdo]
好物[こうぶつ, koubutsu] Leibgericht, Lieblingsspeise [Add to Longdo]
孤独[こどく, kodoku] -einsam, -allein, abgeschieden [Add to Longdo]
履き古し[はきふるし, hakifurushi] abgetragene_Schuhe, abgetragene_Socken [Add to Longdo]
廃る[すたる, sutaru] ausser_Gebrauch-Mode_kommen, veralten, abgeschafft_werden, verfallen [Add to Longdo]
廃れる[すたれる, sutareru] ausser_Gebrauch-Mode_kommen, veralten, abgeschafft_werden, verfallen [Add to Longdo]
廃坑[はいこう, haikou] abgebaute_Grube, stillgelegte_Grube [Add to Longdo]
彩色[さいしき, saishiki] Kolorit, Faerbung, Farbgebung [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] abgelenkt_werden, -necken, sein_Spiel_mit_jemanden_treiben [Add to Longdo]
懐く[なつく, natsuku] liebgewinnen [Add to Longdo]
排気ガス[はいきがす, haikigasu] Abgas, Abgase [Add to Longdo]
[よく, yoku] GEIZ, HABGIER, BEGIERDE [Add to Longdo]
生煮え[なまにえ, namanie] halbgar, ungenuegend_gekocht [Add to Longdo]
[そ, so] ABGABE, TRIBUT [Add to Longdo]
租税[そぜい, sozei] Steuer, Abgabe [Add to Longdo]
紛れる[まぎれる, magireru] verwechselt_werden, schwer_zu_unterscheiden_sein, sich_verlieren (unter), abgelenkt_werden [Add to Longdo]
脱げる[ぬげる, nugeru] fallen, abgehen (Kleidungsstuecke) [Add to Longdo]
蒸れる[むれる, mureru] abgedampft_sein, schimmelig_werden [Add to Longdo]
詠歌[えいか, eika] Verfassen_eines_Gedichts, (buddh.) Lobgesang [Add to Longdo]
議員[ぎいん, giin] Abgeordneter [Add to Longdo]
護衛[ごえい, goei] Leibwache, Leibgarde, Eskorte [Add to Longdo]
辺地[へんち, henchi] abgelegene_Gegend [Add to Longdo]
退学[たいがく, taigaku] Abgang_von_der_Schule, Verweisung_von_der_Schule [Add to Longdo]
[かく, kaku] (ABGESCHLOSSENER)BEZIRK;, BORDELLVIERTEL [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top