Search result for

bgs

(143 entries)
(0.124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bgs-, *bgs*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bgs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bgs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subgrade    [N] ฐานถนน, See also: ฐานพื้นดิน
subgroup    [N] กลุ่มย่อย, See also: กลุ่มรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subgenusสกุลย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subgingivalใต้เหงือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subgingival calculusหินน้ำลายใต้เหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
subgingival curettageการขูดเหงือกช่วงล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
subglabrousค่อนข้างเกลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subglossal; hypoglossal; sublingualใต้ลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subglotticใต้สายเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subgroupกลุ่มหินย่อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subgroupกรุปย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sublingual; hypoglossal; subglossalใต้ลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curettage, subgingivalการขูดเหงือกช่วงล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
commutator subgroupกรุปย่อยตัวทำสลับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
calculus, subgingivalหินน้ำลายใต้เหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
invariant subgroupกรุปย่อยยืนยง [มีความหมายเหมือนกับ normal subgroup] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trivial subgroupกรุปย่อยชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hypoglossal; subglossal; sublingualใต้ลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
normal subgroupกรุปย่อยปรกติ [มีความหมายเหมือนกับ invariant subgroup] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subgingival curettageการขูดเหงือกช่วงล่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
BGP (Computer network protocol)บีจีพี (โพรโทลคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Bismuth Subgallateบิสมัธซับกัลเลต [การแพทย์]
Dislocation, Subglenoidข้อไหล่หลุดขัดใต้เบ้าไหล่ [การแพทย์]
Subgeostrophic windลมซับยีโอสโทรฟิค [อุตุนิยมวิทยา]
Subgradient windลมซับเกรเดียนท์ [อุตุนิยมวิทยา]
Genetic Subgroupsกลุ่มย่อยทางพันธุศาสตร์ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abgabbr. arterial blood gases
cabgabbr. coronary artery byterry graft
hobgoblinn. สิ่ง (ผี) ที่ทำให้เกิดความกลัว
ibg(ไอบีจี) ย่อมาจาก interblock gap (ช่องว่างระหว่างบล็อก) ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้นเราจะบรรจุลงเป็นระเบียน (record) หน่วยขับแถบบันทึกหรือเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน (record) เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/wtite) แต่ยิ่งมีระเบียนมาก ก็จะยิ่งเสียเนื้อที่ของเทปมากเพราะจะต้องมีช่องว่างมาก เพื่อเป็นการลดช่องว่าง จึงนิยมนำหลาย ๆ ระเบียนมารวมกัน เรียกว่า กลุ่มระเบียน หรือบล็อก และระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็จะมีช่องว่าง ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียนดู interrecord gap เปรียบเทียบ
subgroup(ซับ'กลุพ) n. กลุ่มย่อย,กลุ่มรอง,จำพวกย่อย,จำพวกรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
hobgoblin(n) ผี,ของหลอกเด็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผักบุ้งไทย[n. exp.] (phakbung Thai ) EN: Thai Water Convolvulus ; Swamp cabbge   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOBGOOD    HH AA1 B G UH2 D
SUBGROUP    S AH1 B G R UW2 P
SUBGROUPS    S AH1 B G R UW2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subgroup    (n) (s uh1 b g r uu p)
hobgoblin    (n) (h o2 b g o1 b l i n)
subgroups    (n) (s uh1 b g r uu p s)
hobgoblins    (n) (h o2 b g o1 b l i n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
abgesehen vonยกเว้น, นอกเหนือจาก เช่น abgesehen von diesem Fehler นอกจากข้อผิดพลาดนี้
Habgier(n) |die, nur Sg.| ความโลภ, ความละโมบ, ความตะกละ, ความอยากได้ , See also: S. die Habsucht, Related: habgierig
habgierig(adj) ที่โลภ, ที่ละโมบ, ตะกละ
Abgabetermin(n) |der, pl. Abgabetermine| กำหนดส่ง(งานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น Wann ist der Abgabetermin von dem Bericht? กำหนดส่งรายงานชิ้นนี้เมื่อไหร่นะ , See also: S. Einsendeschluss,
Abgrund(n) |der, pl. Abgründe| เหว , See also: S. Schlucht,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitung {f} | abgehende Leitungline | outgoing line [Add to Longdo]
Lobgesang {m}; Tribut {n}paean; pean [Am.] [Add to Longdo]
Lobgesang {m} | Lobgesänge {pl}canticle | canticles [Add to Longdo]
Lobgesang {m} | Lobgesänge {pl}doxology | doxologies [Add to Longdo]
Lobgesang {m} | Lobgesänge {pl}laud | lauds [Add to Longdo]
Lobgesang {m}pean [Add to Longdo]
Mandat {n}; Abgeordnetensitz {m} | sein Mandat niederlegenseat | to resign one's seat [Add to Longdo]
Messwert {m} | Messwerte {pl} | abgelesener Messwertmeasured value; indicated value | measured data; measured values | reading [Add to Longdo]
Montage {f}; Zusammensetzen {n}; Zusammenbau {m} | bei Montage abgestimmtassembly | adjusted during assembly [Add to Longdo]
Nachklang {m}; Abglanz {m}distant echo [Add to Longdo]
Nebengruppe {f}subgroup [Add to Longdo]
Parlament {n}; Abgeordnetenhaus {n}parliament [Add to Longdo]
Parlamentsabgeordnete {m,f}; ParlamentsabgeordneterMember of Parliament [Add to Longdo]
Partikel {n}; Teilchen {n} | angelagerte Partikel | eingeschleppte Partikel | im Raum freigesetzte Partikel | luftgetragenes Partikel; schwebendes Teilchen | Partikel abgebenparticle | adherent particles | imported particles | released particles | airborne particle | to shed particles [Add to Longdo]
Pflichtabgabe {f}copyright deposit [Add to Longdo]
Phasenabgleich {m}; Frequenzabgleich {m} [electr.]adjustment [Add to Longdo]
Preis {m} | Preise {pl} | zum halben Preis | angemessener Preis | annehmbarer Preis | voraussichtlicher Preis | zu herabgesetzten Preisen | zu jeweiligen Preisen | zu konstanten Preisen | zum angegebenen Preis | taxierter Preis; Taxe {f} | Preis, alles inbegriffen; Gesamtpreis {m} | Preise reduzieren | Preise erhöhen | einen Preis nennen | Preise angeben | Preise ausgleichen | die Preise in die Höhe treiben | um jeden Preis | um keinen Preisprice | prices | at half (the) price | fair price | acceptable price | anticipated price | at reduced prices | at current prices | at constant prices | at the price indicated | valuation | all in price | to cut prices | to spike prices | to quote a price | to quote prices | to adjust prices | to push up prices; to force up prices | at any price | not at any price; not for anything [Add to Longdo]
Protozoon {m}; Einzeller mit klar abgegrenztem Zellkern [biol.]protozoa [Add to Longdo]
Radioaktivität {f} | abgeklungene Radioaktivitätradioactivity | cooled-down radioactivity [Add to Longdo]
Rand {m}; Grenze {f}; Einfassung {f} | Ränder {pl} | ohne Rand | am Rande des Untergangs stehen | gefährlich nahe am Rand des Abgrundesborder; edge | borders | borderless | to be on the edge of disaster | on the ragged edge [Add to Longdo]
Raubgier {f}rapacity [Add to Longdo]
Raubgier {f}; Gier {f}ravenousness [Add to Longdo]
Raubgierigkeit {f}rapaciousness [Add to Longdo]
Raubgräber {m}looter; pot-hunter [Add to Longdo]
Rechnungsabgrenzung {f}accrual and deferral [Add to Longdo]
Rechnungsabgrenzungsposten {m}accrued item [Add to Longdo]
Reifen {m} | Reifen {pl} | platter Reifen | abgefahrener Reifen | abgewerteter Reifen | feinprofilierter Reifen | gewachsener Reifen | M+S-Reifen | nachgeschnittener Reifen | nachschneidbarer Reifen | profilloser Reifen; Reifen ohne Profil | profilloser Reifen | runderneuerter Reifen | schlauchloser Reifen | unvulkanisierter Reifen | verstärkter Reifen | Reifen einer Handelsmarke | Belastung pro Reifen | Reifen für landwirtschaftliche Gerätetyre; tire [Am.] | tyres; tires [Am.] | flat tyre | bald tyre; smooth tyre; worn tyre | downgraded tyre | siped tyre | grown tyre | mud and snow tyre (M+S) | recut tyre; regrooved tyre | regroovable tyre | plain tread tyre; plain tyre; slick tyre | smooth tread tyre (slick) | remoulded tyre; retread tyre | tubeless tyre | green tyre; uncured cover | extra ply tire [Am.]; reinforced tyre | private brand tyre | load per tyre | implement tyre [Add to Longdo]
Schale {f} (abgeschält)peel (peeled) [Add to Longdo]
Scheck {m} | Schecks {pl} | ein Scheck über 100 Euro | mit Scheck bezahlen | einen Scheck fälschen | ungedeckter Scheck | abgelaufener Scheckcheque [Br.]; check [Am.] | cheques [Br.]; checks [Am.] | a cheque for Euro 100 | to pay by cheque | to forge a cheque [Br.]; to forge a check [Am.] | rubber check [Am.] | stale check [Am.] [Add to Longdo]
Schräge {f}; Schrägfläche {f}; Abschrägung {f}; abgeschrägte Kante {f}; Fase {f}; Facette {f}bevel [Add to Longdo]
Schreibgerät {n} | Schreibgeräte {pl}; Schreibutensilien {pl}writing utensil | writing utensils [Add to Longdo]
Schreibgriffel {m}stylus [Add to Longdo]
Schulabgänger {m}; Schulabgängerin {f}school leaver [Add to Longdo]
Schwingkreis {m} [electr.] | abgestimmter Schwingkreisresonant circuit | tuned circuit [Add to Longdo]
Seilabgangswinkel {m}; Seilaustrittswinkel {m}angle of rope departure [Add to Longdo]
Seiltriebgruppe {f}rope mechanism group [Add to Longdo]
Selbstkostenpreis {m} [econ.] | zum Selbstkostenpreis | unter dem Selbstkostenpreis abgebencost price | at cost | to sell below cost; to sell at less than cost [Add to Longdo]
Siebgewebe {n}screen cloth [Add to Longdo]
Signal {n} | Signale {pl} | abgetastetes Signal | akustisches Signalsignal | signals | sampled signal | audible signal [Add to Longdo]
Sozialabgabenquote {f}social security contribution ratio [Add to Longdo]
Staubbeutel {m}; Staubblatt {n}; Staubgefäß {n} | Staubbeutel {pl}; Staubblätter {pl}stamen | stamens [Add to Longdo]
Steuerpflicht {f}; Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f}liability for tax; tax liability [Add to Longdo]
Stiftschraube {f} [techn.] | Stiftschraube mit Bund | abgesetzte und abgestufte Stiftschraube | einfache Stiftschraube {f} [techn.]stud | collar stud | recessed and stepped stud | plain stud [Add to Longdo]
Stimmabgabe {f}voting [Add to Longdo]
eine Stimme abgebento cast a ballot [Add to Longdo]
Tastaturkommando {n} [comp.] | abgekürztes Tastaturkommandokeyboard command | abbreviated keyboard command [Add to Longdo]
Thyristor {m} [electr.] | abgeschalteter Thyristorthyristor | off thyristor [Add to Longdo]
Transformator {m}; Umformer {m} | Transformatoren {pl}; Umformer {pl} | abgeschirmter Transformator | am Mast montierter Transformatortransformer | transformers | shielded transformer | pole-mounted transformer [Add to Longdo]
Transistor {m} [electr.] | Transistoren {pl} | abgeschalteter Transistor | legierter Transistor | als Diode geschalteter Transistortransistor | transistors | off transistor | alloyed transistor | diode-connected transistor [Add to Longdo]
Treibgas {n}fuel gas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
インターブロックギャップ[, inta-burokkugyappu] (n) {comp} interblock gap; IBG [Add to Longdo]
サブグループ[, sabuguru-pu] (n) subgroup (e.g. in society) [Add to Longdo]
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] (n) {comp} interblock gap; IBG [Add to Longdo]
亜群[あぐん, agun] (n) subgroup [Add to Longdo]
亜属[あぞく, azoku] (n) subgenus [Add to Longdo]
亜族[あぞく, azoku] (n) (1) subgroup (of the periodic table); (2) (taxonomical) subtribe [Add to Longdo]
客家[ハッカ, hakka] (n) Hakka (subgroup of Han Chinese living esp. in southeastern China, incl Taiwan) [Add to Longdo]
雌日芝;女日芝[めひしば;メヒシバ, mehishiba ; mehishiba] (n) (uk) southern crabgrass (Digitaria ciliaris) [Add to Longdo]
次類[じるい, jirui] (n) subgenus [Add to Longdo]
小雅[しょうが, shouga] (n) (See 雅・が・2) minor festal song (subgenre of the Shi Jing) [Add to Longdo]
大雅[だいが, daiga] (n) (See 雅・が・2) major festal song (subgenre of the Shi Jing) [Add to Longdo]
地縛;地縛り[じしばり;ジシバリ, jishibari ; jishibari] (n) (1) (uk) creeping lettuce (Ixeris stolonifera); (2) (uk) (See 雌日芝) southern crabgrass (Digitaria ciliaris) [Add to Longdo]
低重力[ていじゅうりょく, teijuuryoku] (n) low gravity; subgravity [Add to Longdo]
部分群[ぶぶんぐん, bubungun] (n) subgroup; partial group [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分组[fēn zǔ, ㄈㄣ ㄗㄨˇ, / ] to divide into groups; subgroup [Add to Longdo]
鬼怪[guǐ guài, ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, ] hobgoblin; bogey; monstrosity; phantom (aircraft type) [Add to Longdo]
鹅喉羚[é hóu líng, ㄜˊ ㄏㄡˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] goitered gazelle (Gazella subgutturosa) of Xinjiang [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] interblock gap, IBG (abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交付[こうふ, koufu] abgeben, abliefern [Add to Longdo]
代議士[だいぎし, daigishi] Abgeordneter, Parlamentarier [Add to Longdo]
勅使[ちょくし, chokushi] Abgesandter_des_Kaisers, Bote_des_Kaisers [Add to Longdo]
半熟[はんじゅく, hanjuku] halbgar, weichgekocht (Ei), halbreif [Add to Longdo]
卒業証書[そつぎょうしょうしょ, sotsugyoushousho] Abgangszeugnis [Add to Longdo]
古臭い[ふるくさい, furukusai] altmodisch, abgenutzt [Add to Longdo]
好物[こうぶつ, koubutsu] Leibgericht, Lieblingsspeise [Add to Longdo]
孤独[こどく, kodoku] -einsam, -allein, abgeschieden [Add to Longdo]
履き古し[はきふるし, hakifurushi] abgetragene_Schuhe, abgetragene_Socken [Add to Longdo]
廃る[すたる, sutaru] ausser_Gebrauch-Mode_kommen, veralten, abgeschafft_werden, verfallen [Add to Longdo]
廃れる[すたれる, sutareru] ausser_Gebrauch-Mode_kommen, veralten, abgeschafft_werden, verfallen [Add to Longdo]
廃坑[はいこう, haikou] abgebaute_Grube, stillgelegte_Grube [Add to Longdo]
彩色[さいしき, saishiki] Kolorit, Faerbung, Farbgebung [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] abgelenkt_werden, -necken, sein_Spiel_mit_jemanden_treiben [Add to Longdo]
懐く[なつく, natsuku] liebgewinnen [Add to Longdo]
排気ガス[はいきがす, haikigasu] Abgas, Abgase [Add to Longdo]
[よく, yoku] GEIZ, HABGIER, BEGIERDE [Add to Longdo]
生煮え[なまにえ, namanie] halbgar, ungenuegend_gekocht [Add to Longdo]
[そ, so] ABGABE, TRIBUT [Add to Longdo]
租税[そぜい, sozei] Steuer, Abgabe [Add to Longdo]
紛れる[まぎれる, magireru] verwechselt_werden, schwer_zu_unterscheiden_sein, sich_verlieren (unter), abgelenkt_werden [Add to Longdo]
脱げる[ぬげる, nugeru] fallen, abgehen (Kleidungsstuecke) [Add to Longdo]
蒸れる[むれる, mureru] abgedampft_sein, schimmelig_werden [Add to Longdo]
詠歌[えいか, eika] Verfassen_eines_Gedichts, (buddh.) Lobgesang [Add to Longdo]
議員[ぎいん, giin] Abgeordneter [Add to Longdo]
護衛[ごえい, goei] Leibwache, Leibgarde, Eskorte [Add to Longdo]
辺地[へんち, henchi] abgelegene_Gegend [Add to Longdo]
退学[たいがく, taigaku] Abgang_von_der_Schule, Verweisung_von_der_Schule [Add to Longdo]
[かく, kaku] (ABGESCHLOSSENER)BEZIRK;, BORDELLVIERTEL [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top