ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hobgoblin

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hobgoblin-, *hobgoblin*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hobgoblinn. สิ่ง (ผี) ที่ทำให้เกิดความกลัว

English-Thai: Nontri Dictionary
hobgoblin(n) ผี,ของหลอกเด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Uh, hobgoblins.- โอ้ว, ผีฮ็อบกอบลิน. Hocus Pocus (1993)
- And these are not hobgoblins.- และก็ไม่มีฮอบก๊อบลิน ด้วย. Hocus Pocus (1993)
Halloween... a time of vampires, hobgoblins, Draculas, boogens, and headless mice.ฮัลโลวีน... ช่วงเวลาของเหล่าแวมไพร์ ฮอบกอบลิน แดร็กคิวล่า บูเก้น และหนูหัวขาด Epidemiology (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hobgoblin    (n) hˌɒbgˈɒblɪn (h o2 b g o1 b l i n)
hobgoblins    (n) hˌɒbgˈɒblɪnz (h o2 b g o1 b l i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鬼怪[guǐ guài, ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, ] hobgoblin; bogey; monstrosity; phantom (aircraft type), #42,135 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hobgoblin \Hob"gob`lin\, n. [See 2d Hob, and {Goblin}.]
   A frightful goblin; an imp; a bugaboo; also, a name formerly
   given to the household spirit, Robin Goodfellow. --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hobgoblin
   n 1: (folklore) a small grotesque supernatural creature that
      makes trouble for human beings [syn: {goblin}, {hob},
      {hobgoblin}]
   2: an object of dread or apprehension; "Germany was always a
     bugbear for France"; "A foolish consistency is the hobgoblin
     of little minds"--Ralph Waldo Emerson [syn: {bugbear},
     {hobgoblin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top