Search result for

anton

(69 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anton-, *anton*
Possible hiragana form: あんとん
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คำตรงข้าม[antonym] antonym

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antonym[N] คำที่มีความหมายตรงกันข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antonym(แอน' โทนิม) adj. คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
canton(แคน'เทิน) n.เขตปกครองเล็ก ๆ vt. จัดแบ่งออกเป็นเขตปกครองเล็ก ๆ, See also: cantonal adj. ดู canton, cantonalism n. ดู canton
cantonese(แคน'เทินนีส) n. ภาษากวางตุ้ง,ชาวกวางจาว,ชาวกวางตุ้ง,ภาษากวางจาว
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
antonym(n) คำตรงข้าม
canton(n) ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,เมือง,มณฑล
cantonment(n) ค่ายพักทหาร,ฐานทัพ
wanton(adj) ขี้เล่น,ซุกซน,หยาบโลน
wanton(vi) เล่นหัว,เล่นพิเรน,ซน,ป่าเถื่อน,โหดร้าย
wantonness(n) ความหยาบโลน,ความพิเรน,ความซุกซน,ความป่าเถื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antonomasiaสมญานาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
antonymคำตรงกันข้าม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antoni Type A Areaเนื้องอกประกอบด้วยส่วนที่แน่น [การแพทย์]
Antoni Type B Areaเนื้องอกมีลักษณะไม่แน่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anton is like totally gay.แอนตั้นน่ะโคตรเกย์เลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Anton, I swear, it's not my fault.แอนตัน ฉันสาบานไม่ใช่ความผิดฉันนะ Taken (2008)
By Anton Chekhov.โดย แอนทอน เชคอฟ The Reader (2008)
"The Lady with the Little Dog by Anton Chekhov. ""หญิงสาวกับหมาน้อย" โดย แอนทอน เชคอฟ The Reader (2008)
Anton, it's me! It's me! Accept the call!เอตัน นี่ผมเอง นี่ผมเอง รับสิวะ! District 9 (2009)
Antonio Ruiz reporting from downtown Los Angelesรายงานจากย่านใจกลางมืองลอสแองเจอลิส Chuck Versus the Best Friend (2009)
I found us a plane, an Antonov.ผมเจอเครื่องบินแล้ว เ้ครื่องแอนโทนอฟ 2012 (2009)
I'm trying. Tower to Antonov. What are you doing?หอควบคุมการบินอันโทนอฟ คุณกำลังทำบ้าอะไรกัน 2012 (2009)
- Go! Antonov, abort takeoff. You do not have clearance.หออันโทนอฟ ยกเลิกการบิน คุณไม่ได้รับอนุญาต 2012 (2009)
Green lights on pressure, Mr. Anton?สถานการณ์เรียบร้อยหรือยัง แอนตัน? 2012 (2009)
Anton, start the engine.- แอนทอน ติดเครื่องยนต์ 2012 (2009)
Anton's a nice man.แอนตันเป็นคนดี The No-Brainer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำต่าง[n. exp.] (kham tāng) FR: antonyme [m]
คำที่มีความหมายตรงกันข้าม[n. exp.] (kham thī mī khwām māi trongkankhām) EN: antonym   FR: antonyme [m]
เขต[n.] (khēt) EN: constituency ; district (Am.) ; ward   FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตเลือกตั้ง[n. exp.] (khēt leūaktang) EN: constituency   FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
กวางตุ้ง[n. prop.] (Kwāngtung) EN: Canton   FR: Canton
กวางตุ้ง[adj.] (kwāngtung) EN: Cantonese   FR: cantonnais
ปล่อยกาย[v. exp.] (plǿi kāi) EN: be a licentious woman ; be a wanton woman ; be a dissolute woman ; be a promiscuous woman   
ตำบล[n.] (tambon) EN: tambon ; subdistrict ; group of villages ; locality   FR: tambon [m] ; sous-district [m] ; canton [m] ; groupement de villages [f] ; commune [f] ; localité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTON    AE1 N T AO2 N
ANTONI    AA0 N T OW1 N IY0
ANTONY    AE1 N T AH0 N IY0
ANTONE    AA0 N T OW1 N IY0
ANTONIO    AE0 N T OW1 N IY0 OW0
ANTONIU    AE2 N T OW1 N IY0 UW0
ANTONIA    AE0 N T OW1 N IY0 AH0
ANTONIN    AE1 N T AH0 N IH2 N
ANTONIUS    AE0 N T OW1 N IY0 AH0 S
ANTONINI    AA0 N T OW0 N IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Anton    (n) (a1 n t o n)
Antony    (n) (a1 n t @ n ii)
Antonio    (n) (a n t ou1 n y ou)
Antonin    (n) (a1 n t @ n i n)
antonym    (n) (a1 n t @ n i m)
antonyms    (n) (a1 n t @ n i m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antonomasie {f}antonomasia [Add to Longdo]
Antonym {n} (zu)antonym (of) [Add to Longdo]
antonym {adj}antonym [Add to Longdo]
Antonius und KleopatraAntony and Cleopatra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
アントニム[, antonimu] (n) antonym [Add to Longdo]
アントン症候群[アントンしょうこうぐん, anton shoukougun] (n) Anton's syndrome [Add to Longdo]
エレファントノーズフィッシュ;エレファント・ノーズ・フィッシュ[, erefantono-zufisshu ; erefanto . no-zu . fisshu] (n) elephantnose fish (Gnathonemus petersii) [Add to Longdo]
サントニン[, santonin] (n) santonin [Add to Longdo]
パントン;パントーン[, panton ; panto-n] (n) Pantone (color matching system) [Add to Longdo]
一丸となって[いちがんとなって, ichigantonatte] (exp) in a body; in a lump [Add to Longdo]
何となく(P);何と無く[なんとなく(P);なにとなく, nantonaku (P); nanitonaku] (adv) somehow or other; for some reason or another; (P) [Add to Longdo]
何となれば[なんとなれば, nantonareba] (conj) (See なぜかというと) because; the reason why is [Add to Longdo]
関東炊き;関東煮き;関東煮[かんとうだき;かんとだき;かんとに(関東煮), kantoudaki ; kantodaki ; kantoni ( kantouni )] (n) (かんとだき is ksb and かんとに is Nagoyaben) (See 御田) oden (various ingredients, such as egg, daikon, or konnyaku stewed in soy-flavored dashi) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
契诃夫[Qì hē fū, ㄑㄧˋ ㄏㄜ ㄈㄨ, / ] Anton Pavlovich Chekhov (1860-1904), Russian writer famous for his short stories and plays [Add to Longdo]
德沃夏克[Dé wò xià kè, ㄉㄜˊ ㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄎㄜˋ, ] Antonin Dvořák (1841-1904), Bohemian composer, author of nine symphonies including the New World symphony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  Anton [ɑntɔn]
     Antony
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top