Search result for

électrices

(378 entries)
(0.0572 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -électrices-, *électrices*, électrice
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา électrices มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *électrices*)
English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
electrical short(n) ไฟฟ้าลัดวงจร
electrical shock(n) ไฟฟ้าดูด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric[N] เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า, See also: เกี่ยวกับไฟฟ้า
electric[N] ตื่นเต้น, See also: ตึงเครียด, Syn. excited, tense
electrical[ADJ] เกี่ยวกับไฟฟ้า, See also: ที่ใช้ไฟฟ้า, ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า, Syn. electric
electrician[N] ช่างไฟฟ้า
electricity[N] กระแสไฟฟ้า, See also: ไฟฟ้า, ประจุไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, Syn. current, power
electricity[N] อารมณ์ตื่นเต้น, See also: อารมณ์ตึงเครียด
electric eel[N] ปลาไหลไฟฟ้า
electric bell[N] กริ่งไฟฟ้า, See also: ออดไฟฟ้า, กระดิ่งไฟฟ้า
electric fire[N] เครื่องทำความร้อนควบคุมด้วยไฟฟ้า, See also: เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
hydroelectric[ADJ] เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า, See also: ที่ไกด้จากพลังงานไฟฟ้า
hydroelectric[ADJ] พลังน้ำ
photoelectric[N] เกี่ยวกับไฟฟ้า
electric chair[N] การลงโทษประหารชีวิตด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า
electric chair[N] เก้าอี้ไฟฟ้าที่ใช้ประหารชีวิต
electric fence[N] รั้วไฟฟ้า
electric light[N] หลอดไฟฟ้า, See also: ไฟ, ดวงไฟ, โคมไฟ
electric razor[N] เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
thermoelectric[ADJ] เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับไฟฟ้า
electric charge[N] ประจุไฟฟ้า
electric energy[N] พลังงานไฟฟ้า
electric blanket[N] ผ้าห่มไฟฟ้า
electric current[N] กระแสไฟฟ้า, See also: กระแสไฟ, ไฟฟ้า
piezoelectricity[N] ไฟฟ้าที่เกิดจากการกดดันทางกลไกที่มีต่อผลึกที่ไม่นำไฟฟ้า
thermoelectricity[N] ไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนหรือความแตกต่างของอุณหภูมิ
photoelectric cell[N] อุปกรณ์เปลี่ยนความต้านทานของวงจรไฟฟ้าตามความเข้มแสงที่กระทบ
static electricity[N] กระแสไฟสถิตย์
electrical engineering[N] วิศวกรรมไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dielectricn. ฉนวน
electric(อีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับไฟฟ้า,น่าตื่นเต้น,ตื่นตระหนก, Syn. dynamic
electricaladj. ดู electric,เกี่ยวกับไฟฟ้า, See also: electricalness n., Syn. electric
electrically alterable reหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดแก้ไขได้ใช้ตัวย่อว่า EAROM (อ่านว่าอีรอม) เป็นรอม (ROM) ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาลบและบันทึกใหม่ได้โดยไม่ต้องย้ายออกมาจากแผงวงจร การบรรจุโปรแกรมใหม่ทำได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า และทำได้สะดวกกว่าอีพรอม (EPROM) มากดู ROM และ EPROM ประกอบ
electrician(อีเลคทริช'เชิน) n. ช่างไฟฟ้า
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
institute of electrical aสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า IEEE (อ่านว่า ไอทริพเพิลอี) เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
magnetoelectricity(แมกนิโทอีเลคทริส'ซิที) n. แม่เหล็กไฟฟ้า
photoelectric(โฟโทอีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับผลทางไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนที่เกิดจากแสง,เกี่ยวกับไฟฟ้าและแสง., Syn. photoelectrical
static electricityn. ไฟฟ้าสถิต
thermoelectric(เธอโมอีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับไฟฟ้า., Syn. thermoelectrical.
thermoelectricity(เธอโมอีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนหรือความแตกต่างของอุณหภูมิ

English-Thai: Nontri Dictionary
electric(adj) มีไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,ประดุจไฟฟ้า
electrical(adj) มีไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,ประดุจไฟฟ้า
electrician(n) ช่างไฟฟ้า,ช่างไฟ
electricity(n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า
hydroelectric(adj) เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stimulus, electricตัวกระตุ้นไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bioelectricityไฟฟ้าชีวภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
generator; electric generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
electric basementหินฐานไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electric controlการควบคุมเชิงไฟฟ้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
electric convulsive therapy (ECT); therapy, electric shock (EST); therapy, electroshock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electric fuel pumpเครื่องสูบเชื้อเพลิงไฟฟ้า, ปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electric generator; generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
electric heating elementชุดทำความร้อนด้วยลวดไฟฟ้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
electric isolatorอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
electric log (E-log)ผลบันทึกทางไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electric motorมอเตอร์ไฟฟ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
electric precipitatorอุปกรณ์กรองฝุ่นด้วยไฟฟ้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
electric shock therapy (EST); therapy, electric convulsive (ECT); therapy, electroshock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electric stimulusตัวกระตุ้นไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electric-assist chokeโช้กไฟฟ้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrical clauseข้อกำหนดว่าด้วยไฟฟ้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrical noiseสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrical system; electric systemระบบไฟฟ้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrically alterable read-only memory (EAROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไฟฟ้า (อีเอรอม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrically erasable PROM (EEPROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า (อีอีพร็อม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EEPROM (electrically erasable PROM)อีอีพร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EST (therapy, electroshock); ECT (therapy, electric convulsive); EST (therapy, electric shock)[ดู ECT (therapy, electroconvulsive)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
EAROM (electrically alterable read-only memory)อีเอรอม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไฟฟ้า) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electroshock therapy (EST); therapy, electric convulsive (ECT); therapy, electric shock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ECT (therapy, electric convulsive); EST (therapy, electric shock); EST (therapy, electroshock)[ดู ECT (therapy, electroconvulsive)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
EST (therapy, electric shock); ECT (therapy, electric convulsive); EST (therapy, electroshock)[ดู ECT (therapy, electroconvulsive)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isoelectric pointจุดไฟฟ้าเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermoelectricityอุณหวิชชุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, electric convulsive (ECT); therapy, electric shock (EST); therapy, electroshock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, electric shock (EST); therapy, electric convulsive (ECT); therapy, electroshock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, electroshock (EST); therapy, electric convulsive (ECT); therapy, electric shock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric industriesอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric power transmissionการส่งกำลังไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric lossกำลังงาานสูญเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reactive power (Electrical engineering)กำลังรีแอคทีฟ (วิศวกรรมไฟฟ้า) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste electric apparatus and appliancesของเสียจากเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric insulators and insulationฉนวนไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric fault locationตำแหน่งฟอลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric cableสายเคเบิลไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electricity gridโครงข่ายไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydroelectric powerไฟฟ้าพลังน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric powerพลังงานไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrical industryอุตสาหกรรมไฟฟ้า [เศรษฐศาสตร์]
Electric applianceเครื่องใช้ไฟฟ้า [เศรษฐศาสตร์]
Electrics industryอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [เศรษฐศาสตร์]
Electricityไฟฟ้า
ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เลื่อนไหลในวงจรไฟฟ้าต่อหน่วยวินาที เรียกว่า ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหล แอมแปร์ คือประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของขดลวดในเวลา 1 วินาที และหน่วยของกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric power consumptionการใช้พลังงานไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric wiringการเดินสายไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric measurementการวัดไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric circuit analysisการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric lightingการส่องสว่างด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric wavesคลื่นไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric resistanceความต้านทานไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric contactorsคอนแทกเตอร์ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric current converterคอนเวอร์เตอร์ [เศรษฐศาสตร์]
Electric filterเครื่องกรองไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric machineryเครื่องจักรกลไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transcutaneou electrical nerve stimulationเครื่องเทนส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric circuit breakerเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric meterเครื่องวัดไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric weldingงานเชื่อมไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric power factorตัวประกอบกำลังไฟฟ้า [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thermoelectric coolingเทอร์โมอิเล็กทริกคูลลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thermoelectricityเทอร์โมอิเล็กทริซิตี้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ballasts (Electricity)บัลลาสต์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
Dielectric measurementsการวัดไดอิเล็กตริก [TU Subject Heading]
Dielectricsวัสดุไดอิเล็กทริก [TU Subject Heading]
Distributed generation of electric powerการกระจายการผลิตพลังงานไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Eddy currents (Electric)กระแสวน (ไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
Electric alarmsสัญญาณเตือนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric apparatus and appliancesเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric automobilesรถยนต์ไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric batteriesแบตเตอรี่ปฐมภูมิ [TU Subject Heading]
Electric cablesเคเบิลสายไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric circuit analysisการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric circuitsวงจรไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric conductivityสภาพการนำไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric contactorsคอนแทกเตอร์ไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric controllersการควบคุมด้วยไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric countershockการช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*electric toothbrush* (n ) แปรงสีฟันไฟฟ้า
Anti-electric shock equipmentอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
electric post (n) เสาไฟฟ้า
Electrical and Electronics Instituteสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. EEI,
waste from electrical and electronics equipmentเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. WEEE,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าไฟฟ้า[N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
เก้าอี้ไฟฟ้า[N] electric chair, Example: ผมสั่งให้ปล่อยเลยตามเลย ให้เขาส่งอ้ายหมอนี่เข้าไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าไม่ไหว, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องประหารชีวิตชนิดหนึ่งทำเป็นรูปเก้าอี้ ให้นักโทษนั่งแล้วปล่อยไฟฟ้าแรงสูงทำลายชีวิต
เตาไฟฟ้า[N] electric stove, See also: electric cooker, Example: แม่บ้านเริ่มนิยมใช้เตาไฟฟ้าหุงหาอาหารแทนเตาแก๊ส, Thai definition: เตาหุงต้มอาหารแบบใช้ไฟฟ้า
กฟน.[N] The Metropolitan Electricity Authority, See also: MEA, Syn. การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ.[N] The Electricity Generating Authority of Thailand, See also: EGAT, Syn. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.[N] Provincial Electricity Authority, See also: PEA, Syn. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีดโกนหนวดไฟฟ้า[N] shaver, See also: electric razor, Example: แบตเตอร์รี่ชนิดนี้สามารถยืดอายุการใช้งานของมีดโกนหนวดไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้น, Thai definition: เครื่องมือใช้สำหรับโกนหนวดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
วงจร[N] circuit, See also: electrical circuit, Example: คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าจำนวนมาก ชุดคำสั่งงานจึงต้องอยู่ในรูปแบบที่วงจรไฟฟ้าทำงานได้, Count unit: วงจร, Thai definition: เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้ครบรอบ
วิศวกรรมไฟฟ้า[N] electrical engineering, Example: คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้เปิดสอนวิศวกรรมไฟฟ้าในปี 2535 เป็นรุ่นแรก, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่นำความรู้ทางไฟฟ้ามาผนวกใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปกรณ์ไฟฟ้า[N] electrical equipment, See also: electric device, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, Example: โรงงานประเภทสิ่งทอควรทำความสะอาดอาคาร เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งที่นำมาใช้ในโรงให้สะอาดอยู่เสมอ, Count unit: ชนิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ไฟฉาย[N] flashlight, See also: searchlight, electric torch, Example: เขาเห็นกอหญ้าเริ่มไหวอีกครั้งจึงกราดไฟฉายอย่างช้าๆ ไปมา, Count unit: กระบอก, Thai definition: เครื่องทำความสว่างประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ คือ จานฉายรูปโค้งสำหรับสะท้อนแสงและหลอดไฟฟ้า ซึ่งบรรจุอยู่ในเรือนกรอบกับสิ่งให้พลังงานที่ก่อให้เกิดแสงสว่าง มีหลายชนิด ชนิดที่ถือติดตัวไปมาได้ มักทำเป็นรูปทรงกระบอก
วิศวกรไฟฟ้า[N] electrical engineer, Ant. คน, Example: ในเรื่องรายละเอียดนั้น คงจะต้องทิ้งให้เป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้าที่ต้องให้ความสนใจ
สื่อไฟฟ้า[N] conductor of electricity, Example: ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนผู้ป่วยออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้าดูดให้คล้องด้วยสิ่งไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น เชือก
ประจุ[N] charge, See also: electric charge, Syn. ประจุไฟฟ้า, Example: โดยปกติปรมาณูของออกซิเจนมีอิเล็กตรอน 16 ตัวโคจรโดยรอบและมีประจุลบสมดุลกับประจุบวกจำนวนเท่ากัน, Thai definition: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ
กระแสไฟ[N] electric current, See also: electricity, Syn. กระแสไฟฟ้า, Example: เขื่อนสิริกิติ์สามารถผลิตกระแสไฟได้ 375 เมกะวัตต์
เครื่องทำไฟ[N] electric generator, See also: dynamo, Syn. เครื่องปั่นไฟ, Example: บนเกาะนี้มีเครื่องทำไฟไว้ใช้เอง เพราะไฟฟ้าเข้าไม่ถึง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าไว้สำรองใช้
ไฟฟ้า[N] electricity, See also: electric current, Syn. กระแสไฟฟ้า, Example: คอมพิวเตอร์มือถือสะดวกที่ใช้แบตเตอรี่แทนไฟฟ้าได้ ทำให้ไม่ต้องกังวลเวลาไปในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า, Thai definition: พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่น ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง
สายไฟ[N] cable, See also: electric wire, Example: เขาตกลงมาจากยอดเสาขณะที่กำลังขึงสายไฟ, Count unit: เส้น, Thai definition: ตัวนำไฟฟ้าหลายเส้นที่นำมาประกอบกันเป็นสายใหญ่ ภายนอกอาจหุ้มด้วยฉนวนก็ได้
เคเบิล[N] cable, See also: electric wire, Syn. สายไฟ, Example: ช่างไฟฟ้ากำลังตรวจดูสายเคเบิลอยู่, Thai definition: ตัวนำไฟฟ้าหลายเส้นที่นำมาประกอบกันเป็นสายใหญ่ ภายนอกอาจหุ้มด้วยฉนวนก็ได้, Notes: (อังกฤษ)
เครื่องเป่าผม[N] electric hair dryer, Example: ทุกครั้งที่เขาสระผม เขาจะใช้เครื่องเป่าผมเป่าผมให้แห้ง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: อุปกรณ์ชนิดหนึ่งสำหรับลดความชื้นจากเส้นผมและตกแต่งทรงผมโดยใช้แรงลมหรือความร้อน
เครื่องไฟฟ้า[N] electrical appliance, See also: electrical equipment, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, Example: เราขายเครื่องไฟฟ้าที่ทำในประเทศญี่ปุ่น, Count unit: เครื่อง, ชิ้น
เครื่องปั่นไฟ[N] electric generator, See also: dynamo, electric motor, Syn. เครื่องทำไฟ, Example: วัดไม่มีไฟฟ้าส่องแสงสว่าง นอกจากจะมีงานก็ใช้เครื่องปั่นไฟหรือตะเกียงเจ้าพายุจุด, Count unit: เครื่อง
เครื่องใช้ไฟฟ้า[N] electric appliances, See also: electric equipment, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, Example: เราไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพราะจะทำให้ระดับกระแสไฟฟ้าผันผวน ซึ่งเป็นผลเสียต่อเครื่อง, Count unit: เครื่อง, ชิ้น
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า[N] generator, See also: dynamo, electric generator, electric motor, Syn. เครื่องทำไฟฟ้า, Example: โรงไฟฟ้านครหลวงจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนโดยอาศัยกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, Count unit: เครื่อง
ปิดไฟ[V] turn off the light, See also: switch off the electricity, Ant. เปิดไฟ, Example: ในระหว่างน้ำท่วม เราควรปิดไฟทั้งหมด, Thai definition: กดสวิตช์เพื่อดับไฟฟ้า
ปั่นไฟ[V] generate electricity, Example: กังหันลมในฮอลแลนด์เหล่านี้แต่เดิมใช้ปั่นไฟ วิดน้ำ บดธัญพืช แล้วยังใช้ในการสื่อสารส่งสัญญาณกันได้ด้วย, Thai definition: ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า[N] electric energy, Syn. กำลังไฟฟ้า, Example: ความเจริญทางวัตถุเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทวีคูณ, Thai definition: พลังงานที่ได้จากไฟฟ้า
พลังไฟฟ้า[N] electric power, Syn. พลังงานไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า, Example: ในระยะสองสามปีมานี้ ความต้องการพลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า 12 % ต่อปี, Thai definition: กำลังงานที่ได้จากไฟฟ้า
พัดลม[N] electrical fan, Example: ผมเปิดพัดลมช่วยให้ห้องเย็นเร็วขึ้น เพราะเครื่องปรับอากาศสู้ไม่ไหว, Count unit: ตัว,เครื่อง, อัน, Thai definition: เครื่องพัดให้เย็นด้วยแรงไฟฟ้า
ไฟฟ้ากระแส[N] electric current, See also: electricity, electrodynamics, Thai definition: ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนปรากฏเป็นอิสระอยู่บนวัตถุ และเคลื่อนที่เป็นกระแส
ไฟฟ้าสถิต[N] static electricity, See also: electrostatic, Example: ในการตั้งคอมพิวเตอร์ควรหลีกเลี่ยงห้องที่ปูด้วยพรม เพราะจะมีไฟฟ้าสถิต, Thai definition: ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนหรือโปรตอนปรากฏเป็นอิสระอยู่บนวัตถุ และไม่เคลื่อนที่เป็นกระแส
วิชชุ[N] lightning, See also: flash of lightning, electric light, Syn. วิชชุดา, แสงไฟฟ้า, สายฟ้า, Notes: (บาลี)
เสาไฟฟ้า[N] electricity post, Syn. เสาไฟ, Example: ถ้าลมแรงจริงๆ ลมอาจจะพัดให้ต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าล้มได้, Count unit: เสา, ต้น, Thai definition: ไม้ที่ใช้ตั้งเป็นหลักให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน
เดินสาย[V] install an electric line, See also: run the power line to, Example: พรุ่งนี้ช่างไฟฟ้าจะมาเดินสายให้เรียบร้อย, Thai definition: ติดสายไฟฟ้าหรือสายโทรเลขโทรศัพท์เป็นต้น
ติดไฟ[V] install electric lights, Syn. ประดับไฟ, Example: เขาติดไฟดวงเล็กๆ รอบบ้านเพื่อเตรียมจัดงานในวันขึ้นปีใหม่, Thai definition: ตกแต่งให้สวยงามด้วยหลอดไฟ
ตาแมว[N] photocell, See also: photoelectric cell, Example: คนงานกำลังฝังตาแมวบนถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จ, Thai definition: แก้วสะท้อนแสงชนิดหนึ่งที่ฝังไว้กลางถนนเป็นระยะๆ
ทำไฟ[V] generate electricity, Example: ในอดีต มนุษย์รู้จักทำไฟสำหรับหุงต้มอาหาร ให้แสงสว่างและความอบอุ่น, Thai definition: ทำให้เกิดกระแสไฟ
รถไฟฟ้า[N] railcar, See also: railroad car, electric train, Example: คุณคงเคยขึ้นรถไฟฟ้ามาแล้วใช่ไหม, Count unit: คัน,ขบวน, Thai definition: รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาวโดยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล่นไปตามราง, Notes: (กฎหมาย)
ประจุไฟฟ้า[N] electric charge, Example: ไอออนคืออนุภาคอิสระซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวกหรือลบ, Thai definition: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ
ช่างไฟ[N] electrician, See also: electrical mechanics, Syn. ช่างไฟฟ้า, Example: บริษัทเปิดรับสมัครช่างไฟหลายตำแหน่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญเกี่ยวกับไฟฟ้า, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า[N] electrician, See also: electrical mechanics, Syn. ช่างไฟ, Example: เขาย้ายไปเป็นช่างไฟที่บริษัทแห่งหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญเกี่ยวกับไฟฟ้า, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับไฟฟ้า
กระจุ๊บ[N] lamp holder, See also: electric light socket, Syn. กระจุบ, Count unit: อัน, Thai definition: ส่วนของโคมตรงที่สวมหลอดไฟ
กระแสไฟฟ้า[N] electric current, See also: electricity, current, Syn. กระแสไฟ, ไฟฟ้า, Example: ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนผู้ป่วยออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้าดูดให้คล้องด้วยผ้าหรือเชือกที่หัวไหล่ แล้วลากผู้ป่วยออกมา, Count unit: โวลต์
กำลังไฟฟ้า[N] electric power, Syn. พลังงานไฟฟ้า, กะแสไฟฟ้า, Example: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องปัจจุบันมีกำลังไฟฟ้ามาก, Count unit: วัตต์, Thai definition: ความสามารถที่ไฟฟ้าจะทำได้ใน 1 วินาที หรือ 1 ชั่วโมง
การไฟฟ้า[N] electricity authority, See also: power supply authority, Example: การไฟฟ้ารับผิดชอบเรื่องการจ่ายกระแสไฟฟ้าและการสำรองไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง[N] The Metropolitan Electricity Authority, See also: MEA, Syn. กฟน., Example: สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้านครหลวงตั้งอยู่ถนนเพลินจิต
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย[N] The Electricity Generating Authority of Thailand, See also: EGAT, Syn. กฟผ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[N] The Provincial Electricity Authority, See also: EPA, Syn. กฟภ., Example: แม่ของฉันทำงานอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หลอดไฟฟ้า[N] bulb, See also: light bulb, electric lamp, incandescent lamp, Syn. หลอดไฟ, Example: ในเมืองหนาวใช้วัสดุก่อสร้างที่เก็บความร้อนได้และใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน, Count unit: หลอด
แสงไฟ[N] electric light, See also: light run by electricity, Syn. แสงไฟฟ้า, Example: แสงไฟจากประภาคารวูบวาบอยู่บนยอดเขา, Thai definition: แสงที่เปล่งออกมาจากหลอดไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างไฟฟ้า [n.] (chang faifā) EN: electrician ; electrical mechanics   FR: électricien [m] ; électricienne [f]
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: electric insulator   FR: isolant (électrique) [m]
ไฟ[n.] (fai) EN: electric lamp ; light   FR: feu [f] ; lampe [f] ; lumière [f]
ไฟ[n.] (fai) EN: power ; electricty   
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
ไฟฟ้า [n.] (faifā) EN: electricity ; electric current   FR: électricité [f] ; courant électrique [m]
ไฟฟ้า[adj.] (faifā) EN: electric   FR: électrique
ไฟฟ้ากระแส[n. exp.] (faifā krasaē) EN: electric current   FR: courant électrique [m]
ไฟฟ้ากระตุก[v. exp.] (faifā kratuk) EN: get an electric shock   FR: recevoir une décharge électrique
ไฟฟ้าในบ้าน[n. exp.] (faifā nai bān) FR: électricité domestique [f]
ไฟฟ้าโรง[n. exp.] (faifā rōng) EN: electricity from a power station ; electric main ; power main   
ไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (faifā sathit) EN: static electricity   FR: électricité statique [f]
จ่ายค่าน้ำค่าไฟ[xp] (jāi khā nām khā fai) EN: pay for the utilities   FR: payer l'eau et l'électricité
กำเนิดไฟฟ้า [v. exp.] (kamnoēt faifā) EN: produce electricity   FR: produire de l'électricité
การผลิตไฟฟ้า [n. exp.] (kān phalit faifā) FR: production d'électricité [f]
การผลิตกระแสไฟฟ้า[n. exp.] (kān phalit krasaē faifā) FR: production de courant électrique [f] ; production d'électricité [f]
กาต้มน้ำไฟฟ้า [n. exp.] (kātomnām faifā) EN: electric kettle   FR: bouilloire électrique [f]
ค่าน้ำค่าไฟ[n. exp.] (khā nām khā fai) EN: water and electricity ; cost of utilities   FR: factures d'eau et d'électricité [fpl]
เครื่องใช้ไฟฟ้า [n. exp.] (khreūangchai faifā) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools   FR: appareil électrique [m]
เครื่องโกนหนวด[n. exp.] (khreūang kōn nūat) EN: electric shaver   FR: rasoir électrique [m]
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (khreūangphimdīt faifā) EN: electric typewriter   FR: machine à écrire électrique [f] ; machine à écrire électronique [f]
ขั้วไฟฟ้า [n.] (khūa fai fā) EN: electrode ; electric socket   FR: électrode [f]
ความต่างศักย์ไฟฟ้า [n. exp.] (khwām tāng sak faifā) EN: electrical potential differenc   
กระดิ่งไฟฟ้า [n. exp.] (krading faifā) EN: electric bell   FR: sonnerie électrique [f]
กระแสไฟ[n. exp.] (krasaē fai) EN: electric current   FR: courant électrique [m]
กระแสไฟฟ้า[n. exp.] (krasaē faifā) EN: electric current ; electricity ; current   FR: courant électrique [m] ; courant [m] ; électricité [f]
กระติกน้ำร้อน[n. exp.] (kratik nām røn) EN: thermos ; electric hot pot   FR: thermos [m]
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า [n. exp.] (kratik nām røn faifā) EN: electric hot pot   FR: thermos électrique [m]
หลอดไฟ[n.] (løtfai) EN: bulb ; light bulb ; electric bulb ; incandescent lamp   FR: ampoule [f] ; ampoule électrique [f]
หลอดไฟฟ้า[n.] (løtfaifā) EN: bulb ; light bulb ; electric lamp ; incandescent lamp   FR: ampoule (électrique) [f] ; lampe [f] ; lampe à incandescence [f]
มิตซูบิชิอี เล็คทริค[TM] (Mitsūbichi Īlekthrik) EN: Mitsubishi Electric   FR: Mitsubishi Electric
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า[n. exp.] (mø hung khāo faifā) EN: electric rice cooker   FR: cuiseur à riz électrique [m]
นำไฟฟ้า [v. exp.] (nam faifā) FR: conduire l'électricité
ปั่นไฟ[v.] (panfai) EN: generate electricity   FR: produire de l'électricité
พลังงานไฟฟ้า [n. exp.] (phalang-ngān faifā) EN: electric energy   FR: énergie électrique [f]
พัดลม[n.] (phatlom) EN: fan ; electric fan   FR: ventilateur [m]
ผู้เลือกตั้ง[n.] (phūleūaktang) FR: électeur [m] ; électrice [f]
ผู้ลงคะแนน[n.] (phū long khanaēn) EN: voter   FR: électeur [m] ; électrice [f] ; votant [m] ; votante [f]
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง[n. exp.] (phū mī sit leūaktang) EN: eligible voter ; elector ; constituent   FR: électeur [m] ; électrice [f]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน[n. exp.] (phū mī sit longkhanaēn) EN: constituent   FR: électeur [m] ; électrice [f]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[xp] (phū mī sit long khanaēnsīeng leūaktang) EN: elector ; qualified voter ; constituent   FR: électeur [m] ; électrice [f]
ผู้ออกเสียง[n.] (phū øksīeng) EN: voter   FR: électeur [m] ; électrice [f] ; votant [m] ; votante [f]
ปลากระพง[n. exp.] (plā kraphong) EN: sea bass ; electric ray ; perch   FR: perche [f]
ประจุไฟฟ้า [n. exp.] (praju faifā) EN: electric charge ; charge   FR: charge électrique [f] ; charge [f]
ปุ่มไฟฟ้า [n. exp.] (pum fai fā) EN: electric button   
ระบบไฟฟ้ากำลัง[n. exp.] (rabop faifā kamlang) EN: electrical power system   
โรงไฟฟ้า[n. exp.] (rōng faifā) EN: power station ; power plant ; electric power station   FR: centrale électrique [f]
รถไฟฟ้า[n. exp.] (rotfaifā) EN: elevated train ; electric train ; skytrain ; elevated railway ; BTS   FR: métro aérien [m] ; train aérien [m] ; BTS [m] (sigle)
รถยนต์ไฟฟ้า [n. exp.] (rotyon faifā) EN: electric vehicule   FR: voiture électrique [f] ; véhicule électrique [m]
แสงไฟ[n.] (saēngfai) EN: electric light ; light; firelight   FR: lumière électrique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRIC    AH0 L EH1 K T R IH0 K
ELECTRICS    AH0 L EH1 K T R IH0 K S
ELECTRICAR    AH0 L EH1 K T R IH0 K AA2 R
ELECTRICAL    AH0 L EH1 K T R IH0 K AH0 L
ELECTRIC'S    AH0 L EH1 K T R IH0 K S
ELECTRICIAN    AH0 L EH0 K T R IH1 SH AH0 N
ELECTRICITY    AH0 L EH2 K T R IH1 S AH0 T IY0
ELECTRICALS    AH0 L EH1 K T R IH0 K AH0 L Z
ELECTRICITE    AH0 L EH2 K T R IH1 S IH2 T EY0
ELECTRICIANS    AH0 L EH0 K T R IH1 SH AH0 N Z
ELECTRICALLY    AH0 L EH1 K T R IH0 K L IY0
ELECTRICALLY    AH0 L EH1 K T R IH0 K AH0 L IY0
HYDROELECTRIC    HH AY2 D R OW0 AH0 L EH1 K T R IH0 K
NONELECTRICAL    N AA0 N AH0 L EH1 K T R IH0 K AH0 L
ELECTRICIANS'    AH0 L EH0 K T R IH1 SH AH0 N Z
D'ELECTRICITE    D AH0 L EH2 K T R IH1 S AH0 T EY2
PHOTOELECTRIC    F OW2 T OW0 AH0 L EH1 K T R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electric    (j) (i1 l e1 k t r i k)
electrical    (j) (i1 l e1 k t r i k l)
electrician    (n) (i1 l e2 k t r i1 sh @ n)
electricity    (n) (i1 l e2 k t r i1 s i t ii)
electrically    (a) (i1 l e1 k t r i k l ii)
electricians    (n) (i1 l e2 k t r i1 sh @ n z)
hydroelectric    (j) (h ai2 d r ou i l e1 k t r i k)
photoelectric    (j) (f ou2 t ou i l e1 k t r i k)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
電流[でんりゅう, denryuu] Thai: กระแสไฟฟ้า English: electric current

Japanese-English: EDICT Dictionary
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
びりびり[, biribiri] (adj-na,adv,n) (on-mim) like an electric shock; ripping; rattling; (P) [Add to Longdo]
アース[, a-su] (n) earth; (electrical) ground; (P) [Add to Longdo]
アイロン[, airon] (n) (electric) iron; (P) [Add to Longdo]
イーイーカメラ[, i-i-kamera] (n) electric-eye camera [Add to Longdo]
イオン[, ion] (n,adj-no) ion; electrically-charged atom; (P) [Add to Longdo]
エレアコ[, ereako] (n) (abbr) electric acoustic guitar [Add to Longdo]
エレキ[, ereki] (n) (1) (abbr) (also written as 越歴 and 越歴機) (See エレキテル・2) electricity; (2) (abbr) (See エレキギター) electric guitar; (P) [Add to Longdo]
エレキギター[, erekigita-] (n) (col) (See エレクトリックギター) electric guitar; (P) [Add to Longdo]
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut [Add to Longdo]
エレクトリカルキー[, erekutorikaruki-] (n) {comp} electrical key [Add to Longdo]
エレクトリック[, erekutorikku] (adj-na,n) electric; (P) [Add to Longdo]
エレクトリックギター[, erekutorikkugita-] (n) electric guitar [Add to Longdo]
エレクトリックコマース[, erekutorikkukoma-su] (n) {comp} electric commerce [Add to Longdo]
エレクトリックベース[, erekutorikkube-su] (n) electric bass; bass guitar [Add to Longdo]
オーブンレンジ[, o-bunrenji] (n) (See 電子レンジ) combination microwave and (gas or electric bar) oven [Add to Longdo]
オール電化[オールでんか, o-ru denka] (adj-no) all-electric (e.g. heating) [Add to Longdo]
グランド[, gurando] (n) (1) gland; (2) grand; (3) (See グラウンド) ground (e.g. land, electrical, base material of textiles, etc.); (P) [Add to Longdo]
コードセット[, ko-dosetto] (n) (1) code set; (2) cord set (electrical) [Add to Longdo]
コンセント[, konsento] (n) (1) electrical outlet (concentric plug); (2) consent; (3) concentric; (P) [Add to Longdo]
コンデンサー(P);コンデンサ[, kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P) [Add to Longdo]
シーズヒーター[, shi-zuhi-ta-] (n) sheath heater; electric coil heater contained in metal tube [Add to Longdo]
スイカ[, suika] (n) (See パスモ) Suica (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train pass in the greater Tokyo, Osaka and Sendai regions and also as electric money in some stores) [Add to Longdo]
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet" [Add to Longdo]
チャージ[, cha-ji] (n,vs) (1) charge (electrical); (2) charge (i.e. fee); (P) [Add to Longdo]
ディーゼル電気車[ディーゼルでんきしゃ, dei-zeru denkisha] (n) diesel electric car [Add to Longdo]
トランジスタ(P);トランジスター[, toranjisuta (P); toranjisuta-] (n) electrical transistor; (P) [Add to Longdo]
ハイブリッド車[ハイブリッドしゃ, haiburiddo sha] (n) hybrid vehicle (e.g. electric and gasoline) [Add to Longdo]
パスモ[, pasumo] (n) (See スイカ) PASMO (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train and bus ticket in the greater Tokyo region and also as electric money in some stores) [Add to Longdo]
ビューゲル[, byu-geru] (n) type of power contact on the top of electric trains (ger [Add to Longdo]
ピエゾ電気[ピエゾでんき, piezo denki] (n) (See 圧電気) piezoelectricity [Add to Longdo]
ホットカーペット[, hottoka-petto] (n) electric carpet (wasei [Add to Longdo]
圧電[あつでん, atsuden] (n,adj-no) {comp} piezoelectric [Add to Longdo]
圧電気[あつでんき, atsudenki] (n) piezoelectricity [Add to Longdo]
圧電効果[あつでんこうか, atsudenkouka] (n) piezoelectric effect [Add to Longdo]
圧電振動子[あつでんしんどうし, atsudenshindoushi] (n) piezoelectric vibrator [Add to Longdo]
陰電気[いんでんき, indenki] (n) negative (static) charge; negative electric charge; (sometimes called "negative electricity") [Add to Longdo]
家庭電気器具[かていでんききぐ, kateidenkikigu] (n) household electric appliances [Add to Longdo]
家電[かでん, kaden] (n) consumer electronics; consumer electrical appliances; (P) [Add to Longdo]
家電メーカー[かでんメーカー, kaden me-ka-] (n) household (electrical) appliance manufacturer; consumer-electronics maker; white goods maker [Add to Longdo]
荷電[かでん, kaden] (n) electric charge [Add to Longdo]
回路[かいろ, kairo] (n) circuit (electric); (P) [Add to Longdo]
回路基板[かいろきばん, kairokiban] (n) (electrical circuit) substrate [Add to Longdo]
懐中電灯(P);懐中電燈[かいちゅうでんとう, kaichuudentou] (n) electric torch; flashlight; (P) [Add to Longdo]
活線[かっせん, kassen] (n) live wire; hot line (as in electrical hot-line working) [Add to Longdo]
感電[かんでん, kanden] (n,vs) receive an electric shock [Add to Longdo]
帰還(P);饋還[きかん, kikan] (n,vs) (1) (帰還 only) repatriation; return; (2) (electrical) feedback; (P) [Add to Longdo]
起電[きでん, kiden] (n,vs) generation of electricity [Add to Longdo]
起電機[きでんき, kidenki] (n) electric generator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不带电[bù dài diàn, ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] uncharged; electrically neutral [Add to Longdo]
并激[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator) [Add to Longdo]
介电常数[jiè diàn cháng shù, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, / ] dielectric constant [Add to Longdo]
伺服[sì fú, ㄙˋ ㄈㄨˊ, ] servo (small electric motor); computer server [Add to Longdo]
供电[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] supply electricity [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, / ] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity) [Add to Longdo]
光电[guāng diàn, ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄢˋ, / ] opto-electrical [Add to Longdo]
光电效应[guāng diàn xiào yìng, ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] photoelectric effect [Add to Longdo]
两极[liǎng jí, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧˊ, / ] the two poles; the north and south poles; both ends of sth; electric or magnetic poles [Add to Longdo]
功耗[gōng hào, ㄍㄨㄥ ㄏㄠˋ, ] electric consumption; power wastage [Add to Longdo]
汇流环[huì liú huán, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] slip-ring; rotary electrical interface; collector ring [Add to Longdo]
千瓦[qiān wǎ, ㄑㄧㄢ ㄨㄚˇ, ] kilowatt (unit of electric power) [Add to Longdo]
地热发电厂[dì rè fā diàn chǎng, ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] geothermal electric power station [Add to Longdo]
地热电站[dì rè diàn zhàn, ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] geothermal electric power station [Add to Longdo]
多功能表[duō gōng néng biǎo, ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] multifunction meter (e.g. for gas and electricity supply) [Add to Longdo]
家坝水电站[jiā bà shuǐ diàn zhàn, ㄐㄧㄚ ㄅㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] hydroelectric power plant of Three Gorges dam [Add to Longdo]
家用电器[jiā yòng diàn qì, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] domestic electric appliance [Add to Longdo]
家电[jiā diàn, ㄐㄧㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] household electric appliance; abbr. for 家用電器|家用电器 [Add to Longdo]
导线[dǎo xiàn, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] electrical lead [Add to Longdo]
导电[dǎo diàn, ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] to conduct electricity [Add to Longdo]
导体[dǎo tǐ, ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, / ] electrical conductor [Add to Longdo]
带电粒子[dài diàn lì zǐ, ㄉㄞˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄗˇ, / ] electrically charged particles [Add to Longdo]
引线[yǐn xiàn, ˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] a fuse; an electrical lead; a leading-line; a pull-through [Add to Longdo]
强流[qiáng liú, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] high current (e.g. electric) [Add to Longdo]
手打[shǒu dǎ, ㄕㄡˇ ㄉㄚˇ, ] hand typewriter (as opposed to electric typewriter), abbr. for 手打字機|手打字机 [Add to Longdo]
手打字机[shǒu dǎ zì jī, ㄕㄡˇ ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄐㄧ, / ] hand typewriter (as opposed to electric typewriter) [Add to Longdo]
手电筒[shǒu diàn tǒng, ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] a flashlight; and electric hand torch [Add to Longdo]
接地[jiē dì, ㄐㄧㄝ ㄉㄧˋ, ] earth (electric connection); to earth [Add to Longdo]
接点[jiē diǎn, ㄐㄧㄝ ㄉㄧㄢˇ, / ] (electrical) contact [Add to Longdo]
放电[fàng diàn, ㄈㄤˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] electrical discharge [Add to Longdo]
整流器[zhěng liú qì, ㄓㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, ] rectifier (transforming alternating electric current to direct current) [Add to Longdo]
断开[duàn kāi, ㄉㄨㄢˋ ㄎㄞ, / ] to turn off (electric switch) [Add to Longdo]
断电[duàn diàn, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] power cut; electric power failure [Add to Longdo]
有电[yǒu diàn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] electric (apparatus); electrified; having electricity supply (of a house) [Add to Longdo]
松下电器[Sōng xià Diàn qì, ㄙㄨㄥ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] Matsushita Electric Industrial Co. [Add to Longdo]
核电荷数[hé diàn hè shù, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˋ ㄕㄨˋ, / ] electric charge on nucleus; atomic number [Add to Longdo]
水力发电[shuǐ lì fā diàn, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] hydroelectricity [Add to Longdo]
水力发电站[shuǐ lì fā diàn zhàn, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] hydroelectric power plant [Add to Longdo]
水能[shuǐ néng, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄥˊ, ] hydroelectric power [Add to Longdo]
水能源[shuǐ néng yuán, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ, ] hydroelectric power [Add to Longdo]
水电[shuǐ diàn, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] hydroelectric power [Add to Longdo]
水电站[shuǐ diàn zhàn, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] hydroelectric power plant [Add to Longdo]
汽轮发电机[qì lún fā diàn jī, ㄑㄧˋ ㄌㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] steam turbine electric generator [Add to Longdo]
法拉[Fǎ lā, ㄈㄚˇ ㄌㄚ, ] Farad, SI unit of electrical capacitance [Add to Longdo]
法拉第[Fǎ lā dì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄉㄧˋ, ] Faraday (name); Michael Faraday (1791-1867), British experimental physicist prominent in the development of electricity [Add to Longdo]
洛皮塔[Luò pí tǎ, ㄌㄨㄛˋ ㄆㄧˊ ㄊㄚˇ, ] Lawpita Falls on the Balu Chaung river, location of Myanmar's biggest hydroelectric plant [Add to Longdo]
洛皮塔瀑布[Luò pí tǎ pù bù, ㄌㄨㄛˋ ㄆㄧˊ ㄊㄚˇ ㄆㄨˋ ㄅㄨˋ, ] Lawpita Falls on the Balu Chaung river, location of Myanmar's biggest hydroelectric plant [Add to Longdo]
浪涌[làng yǒng, ㄌㄤˋ ㄩㄥˇ, ] (electrical) surge [Add to Longdo]
漂移[piāo yí, ㄆㄧㄠ ㄧˊ, ] drift (electrical) [Add to Longdo]
火线[huǒ xiàn, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] firing line (battle); live electrical wire [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
圧電[あつでん, atsuden] piezoelectric (a-no) [Add to Longdo]
回路[かいろ, kairo] electrical circuit [Add to Longdo]
感電[かんでん, kanden] electrical shock (vs) [Add to Longdo]
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request [Add to Longdo]
接触面積[せっしょくめんせき, sesshokumenseki] contact area (of an electrical connection) [Add to Longdo]
低電力[ていでんりょく, teidenryoku] low power (electrical) [Add to Longdo]
抵抗[ていこう, teikou] (electrical) resistance [Add to Longdo]
電荷[でんか, denka] electric charge [Add to Longdo]
電界[でんかい, denkai] electric field [Add to Longdo]
電気回路[でんきかいろ, denkikairo] electric circuit [Add to Longdo]
電気回路ブレーカー[でんきかいろブレーカー, denkikairo bure-ka-] (electric) circuit breaker [Add to Longdo]
電気信号[でんきしんごう, denkishingou] electrical signal [Add to Longdo]
電気電子[でんきでんし, denkidenshi] electrical and electronic [Add to Longdo]
電源[でんげん, dengen] electric power source or outlet [Add to Longdo]
電流[でんりゅう, denryuu] electric current [Add to Longdo]
放電[ほうでん, houden] (electrical) discharge [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] electrical capacitance, capacity [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top