ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

substructure

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -substructure-, *substructure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
According to the blueprint, the substructure is completely exposed.ดูจากบลูปริ้นท์ ส่วนนี้ของอาคารไม่มีการป้องกัน Five the Hard Way (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงสร้างพื้นฐาน[khrōngsāng pheūnthān] (n, exp) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis  FR: infrastructure [ f ] ; structure de base [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
substructure
substructures

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundlage { f }; Unterbau { m } | Grundlagen { pl }; Unterbauten { pl }substructure | substructures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P) #4,023 [Add to Longdo]
下部構造[かぶこうぞう, kabukouzou] (n) substructure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Substructure \Sub*struc"ture\, n. [Pref. sub- + structure.]
   1. (Arch.) Same as {Substruction}.
    [1913 Webster]
 
   2. An under structure; a foundation; groundwork.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 substructure
   n 1: the basic structure or features of a system or organization
      [syn: {infrastructure}, {substructure}]
   2: lowest support of a structure; "it was built on a base of
     solid rock"; "he stood at the foot of the tower" [syn:
     {foundation}, {base}, {fundament}, {foot}, {groundwork},
     {substructure}, {understructure}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top