ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mushy

M AH1 SH IY0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mushy-, *mushy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mushy[ADJ] ซึ่งเหลวเละๆ, Syn. pulpy, muddy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't get all mushy on me. Just tell me one thing.อย่าโกหกฉันนะ บอกอะไรฉันอย่าง Cool Runnings (1993)
- I thought they'd get all mushy. - See, the V adapts.มันจะไปทำร้ายพวกแวมไพร์ Burning House of Love (2008)
You feel all warm and mushy about me.ความอบอุ่นและความอ่อนโยน Chuck Versus the Sensei (2008)
- Well, at this point... a mushy guy would tell you he's proud of you, give you a hug and send you on your way.-งั้น.. ณ จุดนี้ ไอ้แก่เหี่ยวๆคนนึงคงจะบอกว่าเค้าภูมิใจในตัวนาย กอดนาย แล้วพานายไปส่งให้ถึงที่ล่ะนะ Marley & Me (2008)
- They have mushy peas and chips.- พวกเขากินถั่วกับมันฝรั่ง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Why are you being so mushy?ทำไมเธอทำตัวแปลก ๆ อย่างนี้? Unpleasantville (2010)
I don't have a real handle on all this mushy stuff.ไม่ได้เก่งรับมือกับเรื่องวุ่นๆพวกนี้ซะทีเดียวหรอก The Science of Illusion (2010)
Hey, my ramen is all mushy.เฮ้ เส้นบะหมี่ฉันอืดหมดแล้ว Oh! My Lady (2010)
Seeing her personality, I don't think that she's going to be mushy.ดูจากท่าทางของเธอ ฉันไม่คิดว่าเธอจะหยุมหยิมกับเรื่องนี้ Episode #1.10 (2010)
It looks to me like you're the one being mushy.นายนั่นแหละที่ดูหยิมหยิมสำหรับฉัน Episode #1.10 (2010)
I'll show you the real meaning of mushy!ฉันจะแสดงความหมายที่แท้จริงของความเปิ่น! Episode #1.15 (2010)
I'm confused, and I'm stepping on something mushy.ฉันสับสนจริงๆ ฉันเหมือนกำลังก้าวขึ้นไปบนอะไรที่เหลวๆ The Devil You Know (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mushyThe candy I had in my bag went mushy in the heat.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เละ[X] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy   FR: détrempé ; blet ; ramolli
ไม่เท่าไร[X] (mai thaorai) EN: not very ; not very mushy   FR: pas beaucoup ; pas très

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSHY    M AH1 SH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mushy    (j) mˈʌʃiː (m uh1 sh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weichlich {adj} | weichlicher | am weichlichstenmushy | mushier | mushiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
甘ったるい;甘たるい[あまったるい(甘ったるい);あまたるい(甘たるい), amattarui ( amatta rui ); amatarui ( kan tarui )] (adj-i) (1) sentimental; mushy; (2) sugary; saccharine; sickly-sweet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mushy \Mush"y\, a.
   Soft like mush; figuratively, good-naturedly weak and
   effusive; weakly sentimental.
   [1913 Webster]
 
      She 's not mushy, but her heart is tender. --G. Eliot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mushy
   adj 1: having the consistency of mush
   2: effusively or insincerely emotional; "a bathetic novel";
     "maudlin expressions of sympathy"; "mushy effusiveness"; "a
     schmaltzy song"; "sentimental soap operas"; "slushy poetry"
     [syn: {bathetic}, {drippy}, {hokey}, {maudlin}, {mawkish},
     {kitschy}, {mushy}, {schmaltzy}, {schmalzy}, {sentimental},
     {soppy}, {soupy}, {slushy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top