ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pulpy

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pulpy-, *pulpy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pulpy[ADJ] เหมือนเนื้อไม้อ่อน, See also: นุ่มเหมือนเนื้อเยื่อ, Syn. pulpous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pulpy(พัล'พี) adj. เป็นเนื้อเยื่อ,เป็นเยื่ออ่อน,คล้ายเนื้อเยื่ออ่อน,เป็นเนื้อผลไม้., See also: pulpily adv., Syn. pulpous,fleshy,mushy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think i'm going to have to go on a mission of revenge... and I must beat up the world's face with my bare knuckles... making it into a bloody pulpy mess.คิดว่าฉันจะต้องไป ทำภารกิจเพื่อแก้แค้น และจะต่อยหน้าโลก ด้วยกำปั้นของฉัน". ทำให้มันกลายเป็น เยื่อกระดาษเปื้อนเลือด Her (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pulpy    (j) pˈʌlpiː (p uh1 l p ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
breiig; matschig; weich {adj} | breiiger; matschiger; weicher | am breiigsten; am matschigsten; am weichstenpulpy | pulpier | pulpiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐちゃぐちゃ[, guchagucha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) pulpy; soppy; sloppy [Add to Longdo]
漉く;抄く[すく, suku] (v5k) to make something (i.e. paper) from wet, pulpy material by spreading it thin and drying it [Add to Longdo]
多肉果[たにくか, tanikuka] (n) fleshy or pulpy fruit [Add to Longdo]
漿果[しょうか, shouka] (n,adj-no) (See 液果) moist, pulpy fruit (i.e. tomato, grape, berry) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pulpy \Pulp"y\, n.
   Like pulp; consisting of pulp; soft; fleshy; succulent; as,
   the {pulpy} covering of a nut; the pulpy substance of a peach
   or a cherry.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pulpy
   adj 1: like a pulp or overripe; not having stiffness [syn:
       {pulpy}, {squashy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top