ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go by

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go by-, *go by*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go by(phrv) ผ่านไป, See also: เคลื่อนผ่าน, วิ่งผ่าน, Syn. come along, come by, go past
go by(phrv) (เวลา) ผ่าน, Syn. fly by, go on
go by(phrv) ปล่อยให้ผ่านไป (เช่น โอกาสฯลฯ) โดยไม่ฉวยไว้
go by(phrv) ไม่สังเกตเห็น
go by(phrv) ทำงานได้ด้วย, See also: แล่นได้ด้วย, Syn. run on, work by
go by(phrv) ทำงานด้วย, See also: ถูกควบคุมด้วย, Syn. run on, work by
go by(phrv) เดินทางโดย (พาหนะ, ถนน ฯลบฯ)
go by(phrv) นำทางโดย
go by(phrv) ปฏิบัติตาม
go by(phrv) รู้จักกันในนาม, See also: ชื่อ, Syn. call by, pass by

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่ Rebecca (1940)
I'm not letting you go by yourself.ฉันไม่ยอมปล่อยพี่ไปคนเดียวหรอก Phantasm (1979)
It's just that in these clothes, I would prefer to go by taxi.เพียงแต่ว่าใส่เสื้อผ้าแบบนี้ ผมอยากกลับ ด้วยแท็กซี่มากกว่า Gandhi (1982)
Do you ever go by Simpkins' desk when she's grading papers?เดี๋ยว ๆ Big (1988)
You can go by the pool.ออกไปทางสระนั่นเลย The Bodyguard (1992)
Go by yourself!ก็ไปเองสิ. Hocus Pocus (1993)
Don't go by her looks.- เธอดูผอมนะ - อย่าดูเป็นแบบนั้นสิคะ The Joy Luck Club (1993)
It's easy. You go by the showers. You want to try?ง่ายๆ นายขอไปอาบน้ำ นายอยากลองไหม? Wild Reeds (1994)
I'll go by foot. It's only 10 minutes.ฉันจะเดินไป แค่ 10 นาทีเอง Wild Reeds (1994)
It's not too far. We can go by foot. We can swim there.ไม่ไกลด้วย เราเดินไปได้ เราไปว่ายน้ำที่นั่นได้ Wild Reeds (1994)
No, I don't go by that name anymore.ฉันไม่ได้ใช้ชื่อนั้นอีกแล้ว Jumanji (1995)
You just saw three monkeys go by on a motorcycle, didn't you?เมื่อกี้พวกเธอเห็นลิง 3 ตัว ขี่มอเตอร์ไซด์มั้ย? Jumanji (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go byDon't go by what the newspapers say.
go byDon't let such a good opportunity go by.
go byDo you go by bus, by train, or by subway?
go byDo you go by train or by car?
go byHow much will it cost you to go by air?
go byI don't go by what he says.
go byI don't want to go by plane, if I can help it.
go byI'd rather go by train. I have a license, but no real driving experience, so I'm not very sure of myself behind the wheel.
go byIf anything should be wrong with my car, I would go by bus.
go byIf I go by air once again, I will have flown in an airplane five times.
go byIf it should rain tomorrow, we would go by bus.
go byIf I were to go abroad, I would go by boat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปทางลัด(v) take a shortcut, See also: go by a shortcut, Ant. ไปทางอ้อม, Example: วิธีเดียวที่คุณจะไปให้ทันเวลา คือ คุณต้องไปทางลัด, Thai Definition: เดินทางไปในทางที่ระยะสั้นกว่าทางปกติ
อ้อม(v) go by an indirect or roundabout route, See also: make a detour, go by a roundabout way, take a bypass, Ant. ตรง, ลัด, Example: พวกเรามาผิดทาง จริงๆ แล้วเราจะต้องอ้อมไปอีกด้านของตึก
ล่วงเลย(v) pass, See also: go by, elapse, roll by, slip away, lapse, Syn. ผ่านพ้น, ล่วง, Example: เหตุการณ์ได้ล่วงเลยไปแล้วถึง 1 สัปดาห์
ผ่านหน้า(v) pass, See also: go by, Example: รถเมล์สายที่เขาจะขึ้นเพิ่งผ่านหน้าเขาไปเมื่อตะกี้นี้เอง, Thai Definition: เคลื่อนที่ล่วงจุดตรงหน้าไป
โฉบ(v) pass, See also: go by, past, move, Syn. เฉียดกราย, Example: ทุกวันที่เดินไปโรงเรียนผมมักโฉบผ่านไปที่ร้านเกมส์
เฉียดกราย(v) pass, See also: go by, move past, Syn. เฉียด, Example: คุณล้ำไม่เคยเฉียดกรายมาดูบ้านหลังนั้นเลย นับแต่หันหลังไปจากคุณจุ๋ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับวัน[nap wan] (adv) EN: as days go by ; day by day  FR: jour après jour
อ้อม[øm] (v) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double  FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
ไปทาง[paithāng] (v) EN: take a shortcut ; go by a shortcut  FR: prerndre un raccourci
ปฏิบัติตามกฎ[patibat tām kot] (v, exp) EN: go by the book

Japanese-English: EDICT Dictionary
経由[けいゆ(P);けいゆう, keiyu (P); keiyuu] (n-adv) (1) through; by way of; via; (vs) (2) to go via; to go by way of; (P) #1,812 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]
過ぎる;過る[よぎる, yogiru] (v5r) (uk) to go by; to cross; to pass by; to float across #9,539 [Add to Longdo]
見逃し[みのがし, minogashi] (n) overlooking; letting a good ball go by #18,058 [Add to Longdo]
リンゴ病[リンゴびょう, ringo byou] (n) (See 伝染性紅斑) fifth disease; erythema infectiosum; slapped cheek syndrome [Add to Longdo]
見過ごす(P);見過す[みすごす, misugosu] (v5s, vt) to let go by; to let pass; to overlook; to miss; (P) [Add to Longdo]
見送る[みおくる, miokuru] (v5r, vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P) [Add to Longdo]
罷り通る[まかりとおる, makaritooru] (v5r, vi) to go by; to let pass; to get away with; to let slide; to overlook [Add to Longdo]
陸を行く[りくをいく, rikuwoiku] (exp, v5k-s) to travel overland; to go by land [Add to Longdo]
陸行[りっこう, rikkou] (n, vs) go by land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go by
   v 1: pass by; "three years elapsed" [syn: {elapse}, {lapse},
      {pass}, {slip by}, {glide by}, {slip away}, {go by}, {slide
      by}, {go along}]
   2: move past; "A black limousine passed by when she looked out
     the window"; "He passed his professor in the hall"; "One line
     of soldiers surpassed the other" [syn: {travel by}, {pass
     by}, {surpass}, {go past}, {go by}, {pass}]
   3: be called; go by a certain name; "She goes by her maiden name
     again" [syn: {go by}, {go under}]
   4: be or act in accordance with; "Go by this rule and you'll be
     safe"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top