Search result for

cooperate

(59 entries)
(2.0872 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cooperate-, *cooperate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cooperate[VI] ยอมทำตาม, See also: ทำตามที่สั่ง, Syn. comply
cooperate[VI] ร่วมมือ, See also: ทำงานร่วมกัน, Syn. combine, join, team up
cooperate on[PHRV] ร่วมมือกับ, Syn. cooperate with
cooperate with[PHRV] ร่วมมือกับ, Syn. cooperate on
cooperate with[PHRV] เป็นประโยชน์กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cooperate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist,help,plot

English-Thai: Nontri Dictionary
cooperate(vi) ร่วมมือกัน,จับมือกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cooperate, Grievous, and perhaps the senate will be merciful.ทำตามที่สั่งซะ นายพล บางที สภาสูงอาจจะใจอ่อนเมตตาให้ Lair of Grievous (2008)
You refuse to cooperate, you're not coming back here, you go to County.คุณคุ้มครองผมไม่ได้หรอก The Dark Knight (2008)
Tell them we know what their son is up to... and if they don't cooperate, he could be sentenced to death.บอกพวกเขาว่าเรารู้ว่า ลูกชายพวกเขาทำบางอย่าง... และถ้าพวกเขาไม่ร่วมมือ เขาก็จะโดนประหารชีวิต Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I have one rule if we are to cooperate, my dear.ผมขอร้องอย่าง ถ้าอยากให้ผมร่วมมือ Body of Lies (2008)
If you'd like to cooperate, you might save both yourself and your friend a great deal of trouble.ถ้าคุณให้ความร่วมมือ คุณอาจช่วยตัวเองและเพื่อนไม่ให้มีปัญหา WarGames: The Dead Code (2008)
Please cooperate to prevent the virus from spreading.ทุกท่านกรุณาให้ความร่วมมือด้วย เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกไป Death Note: L Change the World (2008)
You gonna cooperate right quick or so help meนายต้องช่วยฉัน Five the Hard Way (2008)
So they sent Florence Nightingale to get me all ready to cooperate.ทีนี้ ส่งแม่นกน้อย มากล่อมให้ฉันร่วมมือล่ะสิ Greatness Achieved (2008)
You must cooperate.นายต้องร่วมมือ Boxed In (2008)
We cooperated with your demand to search this building.เราให้ความร่วมมือ ในการค้นตึำกนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
He's willing to cooperate. He's with Tony Alameida now.เขายินดีให้ความร่วมมือ ตอนนี้เขาอยู่กับโทนี่ อัลเมด้า Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
How can I cooperate if I have no idea what you're talking about?ผมจะร่วมมือคุณได้อย่างไร ในเมื่อผมไม่รู้เรื่องที่คุณพูดเลย Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cooperateAll things cooperated to make her pass the exam.
cooperateCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
cooperateCooperate with your friends in doing the work.
cooperateFor the sake of children in need, we cooperated to collect donations.
cooperateI cooperated with him in the task.
cooperateI cooperated with my sister in cleaning the room.
cooperateI'm willing to do the job if you cooperate.
cooperateI was asked to cooperate with them for the criminal investigation.
cooperatePeople and robots can cooperate with each other in making life easier.
cooperateWe had to cooperate with each other.
cooperateWhen it is seen to have risen too far, the central banks of major countries cooperate to intervene.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมมือ[V] cooperate, See also: collaborate, work together, combine, coordinate, pull together, Ant. ขัดขวาง, Example: ภาวะดังกล่าวทำให้ร่วมมือกันได้ยาก, Thai definition: พร้อมใจช่วยกัน
เข้าขา[V] get along well with, See also: cooperate with each other, join, Syn. เข้ากัน, Example: พิธีกรรายการนี้เข้าขากันดี ทำให้การดำเนินรายการราบรื่นดี, Thai definition: เข้ากันได้ดี, ลงรอยกันได้ไม่ขัดกัน
ผสาน[V] cooperate, See also: coordinate, concert, Syn. ประสาน, ร่วมมือ, ร่วม, Example: ทั้ง 2 ประเทศควรเร่งหาข้อตกลงเพื่อผสานความร่วมมือกันในการแก้ปัญหา, Thai definition: ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน, Notes: (เขมร)
สุมหัว[V] conspire, See also: cooperate, concur, conduce, Syn. รวมหัว, ชุมนุม, Example: เพื่อนบ้านสุมหัวกันคิดกลั่นแกล้งครอบครัวของเธอ, Thai definition: มามั่วสุมหรือชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี
ร่วมกับ[V] cooperate, See also: work together with, collaborate, Example: บริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ร่วมกับเอเชี่ยนการประมูล จัดงานมหกรรมเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น, Thai definition: มีส่วนทำด้วยกันหรือร่วมมือกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate   FR: aider ; assister ; sauver
เข้าร่วม[v. exp.] (khaoruam) EN: join ; participate ; attend ; cooperate   FR: se joindre ; s'associer ; participer
ประสาน[v.] (prasān) EN: harmonize ; collaborate ; cooperate ; coordinate ; concert ; work together   FR: harmoniser ; coordonner
ร่วมมือ[v.] (ruammeū) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front   FR: collaborer ; coopérer
ร่วมมือกัน[v. exp.] (ruammeū kan) EN: cooperate   
สามัคคี[v.] (sāmakkhī) EN: get together ; cooperate ; unite ; rally ; be in harmony ; be in unity ; cohere   FR: coopérer ; être solidaire ; être en harmonie ; être unis

CMU English Pronouncing Dictionary
COOPERATE    K OW0 AA1 P ER0 EY2 T
COOPERATE    K W AA1 P ER0 EY2 T
COOPERATED    K OW0 AA1 P ER0 EY2 T AH0 D
COOPERATED    K W AA1 P ER0 EY2 T AH0 D
COOPERATES    K OW0 AA1 P ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cooperate    (v) (k ou1 o1 p @ r ei t)
cooperated    (v) (k ou1 o1 p @ r ei t i d)
cooperates    (v) (k ou1 o1 p @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
協力合意[きょうりょくごうい, kyouryokugoui] (n) agreement to cooperate [Add to Longdo]
協力態勢[きょうりょくたいせい, kyouryokutaisei] (n) readiness to cooperate; framework for cooperation [Add to Longdo]
助け合う[たすけあう, tasukeau] (v5u,vi) to help each other; to cooperate; (P) [Add to Longdo]
組になる[くみになる, kumininaru] (exp,v5r) to join forces with; to cooperate with [Add to Longdo]
反りが合わない;そりが合わない[そりがあわない, sorigaawanai] (exp,adj-i) unable to cooperate; unable to hit it off [Add to Longdo]
力を合わせる[ちからをあわせる, chikarawoawaseru] (exp,v1) to join forces; to cooperate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join [Add to Longdo]
合力[hé lì, ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ, ] cooperate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cooperate \Co*["o]p"er*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Cooperated};
   p. pr. & vb. n. {Cooperating}.] [L. cooperatus, p. p. of
   cooperari to cooperate; co + operari to work, opus work. See
   {Operate}.]
   To act or operate jointly with another or others; to concur
   in action, effort, or effect.
   [1913 Webster]
 
      Whate'er cooperates to the common mirth. --Crashaw.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cooperate
   v 1: work together on a common enterprise of project; "The
      soprano and the pianist did not get together very well";
      "We joined forces with another research group" [syn:
      {collaborate}, {join forces}, {cooperate}, {get together}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top