ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-incredulous-

IH2 N K R EH1 JH AH0 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: incredulous, *incredulous*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incredulous(adj) ซึ่งเหลือเชื่อ, See also: ซึ่งไม่น่าเชื่อ, ที่ไม่อยากจะเชื่อ, Syn. skeptical, unbelieving, Ant. credulous

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You admit if you were in our position you would be as incredulous and skeptical as we?คุณยอมรับว่าถ้าคุณอยู่ ในตำแหน่งของเรา คุณจะเป็นไม่เชื่อและ ไม่เชื่อที่เรา? Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incredulousHe was incredulous of the story.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCREDULOUS IH2 N K R EH1 JH AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incredulous (j) ˈɪnkrˈɛdjuləs (i1 n k r e1 d y u l @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incredulous \In*cred"u*lous\ (?; 135), a. [L. incredulus. See
   {In-} not, and {Credulous}.]
   [1913 Webster]
   1. Not credulous; indisposed to admit or accept that which is
    related as true, skeptical; unbelieving. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       A fantastical incredulous fool.    --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating, or caused by, disbelief or incredulity. "An
    incredulous smile." --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. Incredible; not easy to be believed. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incredulous
   adj 1: not disposed or willing to believe; unbelieving [ant:
       {credulous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top