ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wove

W OW1 V   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wove-, *wove*
Possible hiragana form: をう゛ぇ
English-Thai: Longdo Dictionary
nonwoven(n) ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น The Trade organization for technical textiles and nonwovens industries focuses on promoting innovation, research and education. , A. woven,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wove[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ weave, See also: ทอ
woven[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ weave, See also: ทอ
wove paper[N] กระดาษลายตาข่าย (เห็นเมื่อส่องดูกับแสง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wove(โวฟว) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ weave
wove paperกระดาษลายผ้าละเอียด (เห็นเมื่อส่องดูกับแสง)
woven(โว'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ weave
handwoven(แฮนดฺ'โวเวิน) adj. ซึ่งทอด้วยมือ, Syn. handloomed

English-Thai: Nontri Dictionary
wove(vt) pt ของ weave
woven(vt) pp ของ weave

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wove[โวฟว] (vi ) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ weave
wove[โวฟว] (vt ) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ weave
wove[โวฟว] (vi ) กริยาช่องที่ 2 ของ heave
wove[โวฟว] (vt ) กริยาช่องที่ 2 ของ heave
wove[โวฟว] (vi ) กริยาช่องที่ 2 ของ weave
wove[โวฟว] (vt ) กริยาช่องที่ 2 ของ weave
woven[โว'เวิน] (vi ) กริยาช่องที่ 3 ของ weave
woven[โว'เวิน] (vt ) กริยาช่องที่ 3 ของ weave

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When Gandhiji and I were growing up women wove their own cloth.เมื่อคานธีกับฉันเริ่มโตมาด้วยกัน ผู้หญิงทอผ้าใส่เอง Gandhi (1982)
Our ancestors, they wove brilliantly imaginative stories.แต่พวกเขาสามารถ นำเราไม่ใกล้ชิดกับดาว กว่าความฝันของเรา Sisters of the Sun (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woveMicrofibre cloth is cloth woven from fibres as narrow as a hundredth of the width of a hair.
woveShe wove the grass into a basket.
woveShe wove the grass into a box.
woveThe good driver wove his way through the traffic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตะ[N] woven bamboo strips used to make a fence or partition, Thai definition: รั้วหรือฝาเรือนที่ใช้ไม้รวกหรือไม้ไผ่ผ่าซีกขัดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหมไทย[n. exp.] (mai Thai ) EN: Thai silk ; handwoven   
มัดหมี่[n.] (matmī) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk   
ตะกร้อ[n.] (takrø) EN: rattan ball ; ball of woven rattan strips   

CMU English Pronouncing Dictionary
WOVE W OW1 V
WOVEN W OW1 V AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wove (v) wˈouv (w ou1 v)
woven (v) wˈouvən (w ou1 v @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄒㄧˊ, / ] woven mat; surname Xi, #5,194 [Add to Longdo]
织布[zhī bù, ㄓ ㄅㄨˋ, / ] woven cloth; to weave, #33,454 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆかた地;浴衣地[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata [Add to Longdo]
ディアテッサロン[, deiatessaron] (n) (obsc) diatessaron (the four Gospels woven into a single narrative) [Add to Longdo]
ニーパン[, ni-pan] (n) (abbr) needle-punched nonwoven fabric [Add to Longdo]
パーケール[, pa-ke-ru] (n) percale (fine closely woven cotton fabric) [Add to Longdo]
機械編み[きかいあみ, kikaiami] (n) machine-woven; machine-knit [Add to Longdo]
菰蓆;薦筵[こもむしろ, komomushiro] (n) (obsc) mat of woven wild rice leaves [Add to Longdo]
荒薦;粗薦[あらごも;あらこも, aragomo ; arakomo] (n) (obsc) loosely woven mat of wild rice leaves [Add to Longdo]
荒筵;粗筵[あらむしろ, aramushiro] (n) (obsc) (See 筵) loosely woven mat [Add to Longdo]
座蒲;坐蒲[ざふ, zafu] (n) {Buddh} (See 布団) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves) [Add to Longdo]
糸織り;糸織[いとおり, itoori] (n) (See より糸・よりいと) cloth woven from twisted silk yarn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weave \Weave\ (w[=e]v), v. t. [imp. {Wove} (w[=o]v); p. p.
   {Woven} (w[=o]v"'n), {Wove}; p. pr. & vb. n. {Weaving}. The
   regular imp. & p. p. {Weaved} (w[=e]vd), is rarely used.]
   [OE. weven, AS. wefan; akin to D. weven, G. weben, OHG.
   weban, Icel. vefa, Sw. v[aum]fva, Dan. v[ae]ve, Gr.
   "yfai`nein, v., "y`fos web, Skr. [=u]r[.n]av[=a]bhi spider,
   lit., wool weaver. Cf. {Waper}, {Waffle}, {Web}, {Weevil},
   {Weft}, {Woof}.]
   [1913 Webster]
   1. To unite, as threads of any kind, in such a manner as to
    form a texture; to entwine or interlace into a fabric; as,
    to weave wool, silk, etc.; hence, to unite by close
    connection or intermixture; to unite intimately.
    [1913 Webster]
 
       This weaves itself, perforce, into my business.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That in their green shops weave the smooth-haired
       silk
       To deck her sons.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And for these words, thus woven into song. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To form, as cloth, by interlacing threads; to compose, as
    a texture of any kind, by putting together textile
    materials; as, to weave broadcloth; to weave a carpet;
    hence, to form into a fabric; to compose; to fabricate;
    as, to weave the plot of a story.
    [1913 Webster]
 
       When she weaved the sleided silk.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Her starry wreaths the virgin jasmin weaves. --Ld.
                          Lytton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wove \Wove\,
   p. pr. & rare vb. n. of {Weave}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top