ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

work force

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -work force-, *work force*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
work force[N] กำลังแรงงานทั้งหมด (เช่น ในประเทศ บริษัท โรงงาน), See also: จำนวนทั้งหมดของแรงงาน, Syn. labour force

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're their work force.พวกเราเป็นแรงงานของเขา Schindler's List (1993)
What sense does it make to kill your own work force ?เขาจะฆ่าคนที่ทำงานให้ทำไม Schindler's List (1993)
To go to all this trouble of assembling a work force only to--กว่าจะจัดระบบงานขึ้นมา... Schindler's List (1993)
Two thirds of their work force find that category. We'd be closing them down for days.แต่ก็คงจะมี สองในสามที่ตกสำรวจไป เราคงต้องปิดที่นั่นหนึ่งวัน Gattaca (1997)
There is a fear that robots will continue to make the human work force obsolete.มีความกลัวว่าหุ่นยนต์จะทำให้... การใช้แรงงานมนุษย์หมดไป Bicentennial Man (1999)
Good, then I can inform him that you'll be cutting your work force.ก็ดีครับ, ผมขอเตือนคุณซักอย่างนะ ว่าทางเรากำลังจะตัดงบในส่วนของคุณออก Hothead (2001)
On the contrary. You can inform him I plan on increasing my work force.ตรงกันข้าม, ฝากไปบอกพ่อหน่อยแล้วกัน ว่าฉันขอเพิ่มงบในส่วนงานของฉันอีก Hothead (2001)
If I win, you fire 20 percent of your work force.แต่ถ้าฉันชนะ แกจะถูกตัดงบ 20% ในโครงการของแกแน่นอน Hothead (2001)
- I decided to join the work force. - Good for you.ฉันตัดสินใจหางานทำน่ะ ก็ดีนะ Hothead (2001)
Lex, I specifically told you to cut your work force.ผมลดงานลง 20% แต่ไม่กระเทือนโปรเจคเลยนะ เล็กซ์, ฉันก็บอกแกไปแล้วว่าจะตัดงบงานแกทิ้ง Hothead (2001)
And not say what are sometimes called their stakeholders like the community or the work force or whatever.และไม่เคยคำนึงถึงคนอื่น ที่บางครั้งเป็นผู้ร่วมรับความเสี่ยง เช่น ชุมชน หรือแรงงาน หรือคนกลุ่มใดก็ตาม The Corporation (2003)
Private companies cant do that in a recession throw out the work force cause that's the way you make money.บริษัทเอกชนไม่สามารถทำอย่างนั้นในช่วงถดถอย มันต้องลอยแพคนงานเพราะนั่นเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดกำไร The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
work forceCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.
work forceThe company laid off twenty percent of its work force; therefore, expenses decreased.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำลังแรงงาน[N] labor force, See also: work force, Syn. แรงงาน, พลังงาน, Example: ผมต้องการทำงานที่ไม่ต้องใช้กำลังแรงงานมากแต่มีรายได้สูง

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳力[láo lì, ㄌㄠˊ ㄌㄧˋ, / ] work force; labor, #10,377 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
稼働人口[かどうじんこう, kadoujinkou] (n) manpower; work force [Add to Longdo]
作業要員[さぎょうよういん, sagyouyouin] (n) work force [Add to Longdo]
就業人口[しゅうぎょうじんこう, shuugyoujinkou] (n) work force [Add to Longdo]
非労動力[ひろうどうりょく, hiroudouryoku] (exp) not in the work force [Add to Longdo]
労働人口[ろうどうじんこう, roudoujinkou] (n) work force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  work force
      n 1: the force of workers available [syn: {work force},
           {workforce}, {manpower}, {hands}, {men}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top