Search result for

พลังงาน

(85 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พลังงาน-, *พลังงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลังงาน[N] energy, Example: เกลือแร่เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย, Thai definition: ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้, Notes: (วิทยาศาสตร์)
พลังงานไฟฟ้า[N] electric energy, Syn. กำลังไฟฟ้า, Example: ความเจริญทางวัตถุเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทวีคูณ, Thai definition: พลังงานที่ได้จากไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์[N] nuclear energy, Example: จุดเปราะบางที่สุดของพลังงานนิวเคลียร์ก็คือปัญหาการกำจัดกากนิวเคลียร์และการเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ, Thai definition: พลังงานที่ได้จากนิวเคลียร์
พลังงานแสงอาทิตย์[N] solar energy, Example: การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการใช้ประโยชน์จากสมดุลอากาศตามธรรมชาติของโลก, Thai definition: พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลังงานน. ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้.
พลังงานจลน์น. พลังงานที่มีในเทหวัตถุ เนื่องจากการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุนั้น.
พลังงานศักย์น. พลังงานที่มีในเทหวัตถุ เนื่องจากตำแหน่งที่อยู่ของเทหวัตถุนั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
energyพลังงาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
activation energyพลังงานก่อกัมมันต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
kinetic energyพลังงานจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy outพลังงานออก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy outputพลังงานออกใช้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy inพลังงานเข้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy inputพลังงานใส่เข้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Renewable energyพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biomass energyพลังงานชีวมวล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biomass energyพลังงานชีวมวล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geothermal energyพลังงานความร้อนใต้พิภพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alternative Energyพลังงานทดแทน
พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Conventional Energyพลังงานใช้แล้วหมด หรือที่เรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พลังงานฟอสซิล (Fossil Fuels)
พลังงานใช้แล้วหมดก็เพราะว่าหามาทดแทนไม่ทันการใช้ พลังงานพวกนี้ปรกติจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาตอนนี้ก็เก็บไว้ใช้ในอนาคตได้ บางทีจึงเรียกว่า พลังงานสำรอง [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable Energyพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานใช้ไม่หมด
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) พลังงานน้ำ เราสามารถแปรรูปพลังงานศักย์จากน้ำเพื่อนำมาเป็นพลังงานกล เช่น ใช้แรงของน้ำหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า พลังงานลม โดยการใช้กังหันลมหมุนเครื่องจักรกลต่างๆ เครื่องสูบน้ำ เครื่องบดธัญพืช เป็นต้น พลังงานจากมวล ชีวภาพ เช่น มูลสัตว์และก๊าซชีวภาพ พลังงานจากการเผาไม้ กระดาษ ฟืน แกลบ กากชานอ้อย และ ที่เรียกว่า พลังงานใช้ไม่หมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได้ เช่น ปลูกป่าเอาไม้มาทำฟืน หรือปล่อยน้ำจากเขื่อนมาปั่นไฟ หรือแสงอาทิตย์ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ดังนี้เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Geothermal Energyพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ป็นพลังงานความร้อนที่สะสมและถูกกักเก็บอยู่ใต้ผิวโลกและสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นพลังงานที่ได้มาจากการปลดปล่อยไอน้ำและน้ำร้อนจากพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงในธรรมชาติโดยผ่านหลุมเจาะ จากการวัดอุณหภูมิที่ความลึกต่างๆจากผิวโลก พบว่าอัตราการเพิ่มอุณหภูมิใต้พิภพมีค่าเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร ที่ความลึกประมาณ 25 - 30 กิโลเมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 250 - 1,000 องศาเซลเซียส [ปิโตรเลี่ยม]
Power resourceพลังงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Power (Mechanic)พลังงาน (กลศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think we found a new energy source. she's making me dizzy.ฉันคิดว่าเราเจอแหล่งพลังงานแล่งใหม่แล้วหล่ะ หล่อนทำให้ฉันเวียนหัว Pret-a-Poor-J (2008)
Our power cores are shielded.แต่พลังงานของเรามีเกราะนิ Dead Space: Downfall (2008)
The guidance computers are losing power.คอมพิวเตอร์นำทางศูนย์เสียพลังงาน Dead Space: Downfall (2008)
Lab tests showed the delirium wasn't caused by a metabolic problem.ผลแลปแสดงว่าอาการเพ้อคลั่งไม่ได้เเกิดจาก ปัญหาการเผาผลาญพลังงาน Emancipation (2008)
We're picking up a large energy reading from the target sir.เราอ่านค่าพลังงานมหาศาล ได้จากเป้าหมายครับท่าน Rising Malevolence (2008)
We're losing all our power.เรากำลังสูญเสียพลังงานทั้งหมด Rising Malevolence (2008)
That energy field has left us defenceless.พลังงานนั่นทำให้เราสูญเสียการป้องกัน Rising Malevolence (2008)
The power grid is burned out.เครื่องกำเนิดพลังงานถูกทำลาย Rising Malevolence (2008)
Let's get the power restored, so we are here to be found.กู้คืนระบบพลังงานเถอะ เผื่อจะมีใครมาพบ Rising Malevolence (2008)
If we only had power we could contact them.ถ้าเรามีพลังงาน เราก็อาจจะติดต่อพวกเขาได้ Rising Malevolence (2008)
Shut down the power systems before they detect us.ปิดระบบพลังงานซะ ก่อนที่มันจะเห็นเรา Rising Malevolence (2008)
- Power is gone out.- ระบบพลังงานถูกปิด Rising Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลังงาน[n.] (phalang-ngān) EN: energy   FR: énergie [f]
พลังงานการแตกตัวครั้งที่ 1[n. exp.] (phalang-ngān kān taēktua khrang thī neung) EN: first ionization energy   
พลังงานความร้อน[n. exp.] (phalang-ngān khwām røn) EN: thermal energy   FR: énergie calorifique [f] ; énergie thermique [f]
พลังงานทดแทน[n. exp.] (phalang-ngān thotthaēn) EN: alternative energy   FR: énergie alternative [f]
พลังงานน้ำ[n. exp.] (phalang-ngān nām) FR: énergie hydraulique [f]
พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง[n. exp.] (phalang-ngān nāmkheun nāmlong) FR: énergie marémotrice [f]
พลังงานนิวเคลียร์[n. exp.] (phalang-ngān niuhklīa) EN: nuclear energy   FR: énergie nucléaire [f]
พลังงานผลิต[n. exp.] (phalang-ngān phalit) EN: productive strength   
พลังงานมืด[n. exp.] (phalang-ngān meūt) EN: dark energy   
พลังงานรูปหนึ่ง [n. exp.] (phalang-ngān rūp neung) FR: une forme d'énergie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, S. exothermic, A. endergenic, endothermic,
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, S. exothermic reaction
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric energy[N] พลังงานไฟฟ้า
energy[N] พลังงาน, See also: กำลัง, พลังงาน, พละกำลัง, เรี่ยวแรง, Syn. force, power, vigor
get-up-and-go[N] พลัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: พลังงาน, กำลัง, Syn. drive, enterprise, hustle
kinetic energy[N] พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย
mystique[N] พลังงานลึกลับที่อยู่รอบตัวคน, Syn. attitude, complex, charisma, nature
nuclear energy[N] พลังงานนิวเคลียร์
nuclear power[N] พลังงานนิวเคลียร์, See also: พลังงานปรมาณู, Syn. nuclear energy
power[N] พลังงาน, See also: พลังงานกล, Syn. potential, dynamism
radiant energy[N] พลังงานที่เกิดจากการแผ่รังสี
radiation[N] รังสี, See also: พลังงานจากรังสีหรือคลื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
atomic energyพลังงานปรมาณูที่เกิดจากการจัดตัวใหม่ของนิวเคลียสของอะตอม.
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
atpabbr. adenosine triphosphate เป็นแหล่งของพลังงานของร่างกาย (โดยเฉพาะการบีบตัวของกล้ามเนื้อ)
birr(เบอร์) n. กำลัง,แรง,พลังงาน,เสียงลมแรง vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนมีเสียงดังคล้ายลมแรง, Syn. force
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)

English-Thai: Nontri Dictionary
ATOMIC atomic energy(n) พลังงานปรมาณู
calorie(n) หน่วยพลังงานเป็นแคลอรี
calory(n) หน่วยพลังงานเป็นแคลอรี
drive(n) การขับรถ,แรงขับ,แรงกระตุ้น,ความพยายาม,พลังงาน
dynamic(adj) มีพลัง,คล่องแคล่ว,เปลี่ยนแปลงเสมอ,เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
energy(n) กำลัง,พลังงาน,พลัง,กำลังวังชา
steam(n) หมอก,ไอน้ำ,พลังงาน,กำลัง,อำนาจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
photovoltaic (n name uniq ) พลังงานไฟฟาแสงอาทิตย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電力[でんりょく, denryoku] (n) พลังงานไฟฟ้า

German-Thai: Longdo Dictionary
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์
Energieerhaltungssatz(n) |der, pl. Energieerhaltungssätze| กฏความสมดุลของพลังงาน (ฟิสิกส์)
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น
kraftlos(adj) ปราศจากแรงหรือพลังงาน, See also: A. kraftvoll,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top