หรือคุณหมายถึง witleß?
Search result for

witless

(16 entries)
(0.0358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -witless-, *witless*, witles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
witless[ADJ] โง่, See also: ไร้สติปัญญา, ขาดไหวพริบ, Syn. foolish, unintelligent, stupid, Ant. intelligent, witty, smart
witlessly[ADV] อย่างไร้สติปัญญา
witlessness[N] ความขาดสติปัญญา, See also: ความโง่, Syn. stupidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
witless(วิท'ลิส) adj. ไร้ปัญญา,โง่, See also: witlessly adv. witlessness n., Syn. silly

English-Thai: Nontri Dictionary
witless(adj) โง่เขลา,บ้า,ไร้ปัญญา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm currently witless.ฉันเป็นคนไร้ปัญญาในตอนนี้ The Predator in the Pool (2010)
You witless worm.คุณบ้าหนอน The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Jennifer Wooley also happens to be the witless aliasเจนนิเฟอร์ วูลีย์มักจะ เป็นคำแทนการเรียกพวกโง่ Burn, Witch. Burn! (2013)
I noticed. I have to filter out a lot of witless babble.อืมฉันรู้ /ฉันต้องกรองคำพูดพล่ามไร้ปัญญาออกไปมาก His Last Vow (2014)
witless fool!เจ้าโง่! The King and the Clown (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เต็มเต็ง[ADJ] subnormal, See also: witless, inane, foolish, Syn. ไม่เต็มบาท, บ้าๆ บอๆ, Example: เขาเป็นคนไม่เต็มเต็ง, Thai definition: บ้าๆ บอๆ สติไม่สมบูรณ์, มีจิตใจใกล้ไปทางบ้าๆ บอๆ, Notes: (ปาก)
ไม่เต็มบาท[ADJ] subnormal, See also: witless, inane, foolish, Syn. ไม่เต็มเต็ง, บ้าๆ บอๆ, Example: เขาพูดจาเหมือนคนไม่เต็มบาท, Thai definition: บ้าๆ บอๆ สติไม่สมบูรณ์, มีจิตใจใกล้ไปทางบ้าๆ บอๆ, Notes: (ปาก)

CMU English Pronouncing Dictionary
WITLESS    W IH1 T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
witless    (j) (w i1 t l i s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Witless \Wit"less\, a.
   Destitute of wit or understanding; wanting thought; hence,
   indiscreet; not under the guidance of judgment. "Witless
   bravery." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      A witty mother! witless else her son.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Witless pity breedeth fruitless love.  --Fairfax.
   [1913 Webster] -- {Wit"less*ly}, adv. -- {Wit"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 witless
   adj 1: (of especially persons) lacking sense or understanding or
       judgment [syn: {nitwitted}, {senseless}, {soft-witted},
       {witless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top