ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wistfully

W IH1 S T F AH0 L IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wistfully-, *wistfully*, wistful
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละห้อย[ADV] woefully, See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look, Syn. โศรกเศร้า, เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม, Example: เขาทำหน้าละห้อยรอคอยข่าวและความหวังอย่างลมๆ แล้งๆ, Thai definition: รู้สึกสะเทือนใจ ชวนให้โศกเศร้าเพราะคิดถึงหรือผิดหวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look   

CMU English Pronouncing Dictionary
WISTFULLY W IH1 S T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wistfully (a) wˈɪstfəliː (w i1 s t f @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wistful \Wist"ful\, a. [For wishful; perhaps influenced by
   wistly, which is probably corrupted from OE. wisly certainly
   (from Icel. viss certain, akin to E. wit). See {Wish}.]
   [1913 Webster]
   1. Longing; wishful; desirous.
    [1913 Webster]
 
       Lifting up one of my sashes, I cast many a wistful,
       melancholy look towards the sea.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. Full of thought; eagerly attentive; meditative; musing;
    pensive; contemplative.
    [1913 Webster]
 
       That he who there at such an hour hath been,
       Will wistful linger on that hallowed spot. --Byron.
    [1913 Webster] -- {Wist"ful*ly}, adv. -- {Wist"ful*ness},
    n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wistfully
   adv 1: in a wistful manner; "his sister would have looked
       beautiful in that dress, he thought wistfully, just like
       an angel"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top