ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wiggler

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wiggler-, *wiggler*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wiggler มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wiggler*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wiggler[N] ผู้ที่แกว่ง, See also: สิ่งที่แกว่งไปแกว่งมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wiggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The filthy old fizzwiggler.ผู้หญิงแก่ใจร้าย The BFG (2016)
That'd be wicked.Den WigglerIt Might Get Loud (2008)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gnatworm \Gnat"worm`\, n. (Zool.)
   The aquatic larva of a gnat; -- called also, colloquially,
   {wiggler}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wiggler \Wig"gler\, n. (Zool.)
   The young, either larva or pupa, of the mosquito; -- called
   also {wiggletail}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wiggler
   n 1: one who can't stay still (especially a child); "the toddler
      was a real wiggler on plane trips" [syn: {wiggler},
      {wriggler}, {squirmer}]
   2: larva of a mosquito [syn: {wiggler}, {wriggler}]
   3: terrestrial worm that burrows into and helps aerate soil;
     often surfaces when the ground is cool or wet; used as bait
     by anglers [syn: {earthworm}, {angleworm}, {fishworm},
     {fishing worm}, {wiggler}, {nightwalker}, {nightcrawler},
     {crawler}, {dew worm}, {red worm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top