ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wriggler

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wriggler-, *wriggler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wriggler[N] ผู้ที่บิดตัว, See also: ผู้ที่กระดิกหรือดิ้นไปมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wriggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wriggler    (n) rˈɪglər (r i1 g l @ r)
wrigglers    (n) rˈɪgləz (r i1 g l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ringeltier {n} | Ringeltiere {pl}wriggler | wrigglers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
孑孑;孑々[ぼうふら;ぼうふり;ボーフラ, boufura ; boufuri ; bo-fura] (n) (uk) mosquito larva; wriggler; maggot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wriggler \Wrig"gler\, n.
   One who, or that which, wriggles. --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wriggler
   n 1: one who can't stay still (especially a child); "the toddler
      was a real wiggler on plane trips" [syn: {wiggler},
      {wriggler}, {squirmer}]
   2: larva of a mosquito [syn: {wiggler}, {wriggler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top