Search result for

waste paper

(12 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waste paper-, *waste paper*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you've sent this as an email, why do you waste paper?ถ้าคุณส่งอีเมล์ให้แล้ว ทำไมพิมพ์ให้เปลืองกระดาษ Episode #1.2 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waste paperPut all your waste paper in this basket.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศษกระดาษ[n. exp.] (sēt kradāt) EN: scarp of paper ; piece of paper ; waste paper ; bits of paper   FR: bout de papier [m] ; morceau de papier [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废纸[fèi zhǐ, ㄈㄟˋ ㄓˇ, / ] waste paper, #20,020 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altpapieraufbereitungsanlage {f}waste paper treatment plant [Add to Longdo]
Altpapiersammlung {f}waste paper collection [Add to Longdo]
Altpapiersortierung {f}waste paper sorting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
紙屑同然[かみくずどうぜん, kamikuzudouzen] (n) as good as waste paper; mere scrap of paper [Add to Longdo]
塵紙交換;ちり紙交換;チリ紙交換[ちりがみこうかん(塵紙交換;ちり紙交換);チリがみこうかん(チリ紙交換), chirigamikoukan ( chiri kami koukan ; chiri kami koukan ); chiri gamikoukan ( chiri] (n) collecting waste paper (old newspapers etc.) and exchanging them for tissues [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paper \Pa"per\ (p[=a]"p[~e]r), n. [F. papier, fr. L. papyrus
   papyrus, from which the Egyptians made a kind of paper, Gr.
   pa`pyros. Cf. {Papyrus}.]
   1. A substance in the form of thin sheets or leaves intended
    to be written or printed on, or to be used in wrapping. It
    is made of rags, straw, bark, wood, or other fibrous
    material, which is first reduced to pulp, then molded,
    pressed, and dried.
    [1913 Webster]
 
   2. A sheet, leaf, or piece of such substance.
    [1913 Webster]
 
   3. A printed or written instrument; a document, essay, or the
    like; a writing; as, a paper read before a scientific
    society.
    [1913 Webster]
 
       They brought a paper to me to be signed. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A printed sheet appearing periodically; a newspaper; a
    journal; as, a daily paper.
    [1913 Webster]
 
   5. Negotiable evidences of indebtedness; notes; bills of
    exchange, and the like; as, the bank holds a large amount
    of his paper.
    [1913 Webster]
 
   6. Decorated hangings or coverings for walls, made of paper.
    See {Paper hangings}, below.
    [1913 Webster]
 
   7. A paper containing (usually) a definite quantity; as, a
    paper of pins, tacks, opium, etc.
    [1913 Webster]
 
   8. A medicinal preparation spread upon paper, intended for
    external application; as, cantharides paper.
    [1913 Webster]
 
   9. pl. Documents establishing a person's identity, or status,
    or attesting to some right, such as the right to drive a
    vehicle; as, the border guard asked for his papers.
    [PJC]
 
   Note: Paper is manufactured in sheets, the trade names of
      which, together with the regular sizes in inches, are
      shown in the following table. But paper makers vary the
      size somewhat.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
 
   Note: In the manufacture of books, etc., a sheet, of whatever
      size originally, is termed, when folded once, a folio;
      folded twice, a quarto, or 4to; three times, an octavo,
      or 8vo; four times, a sextodecimo, or 16mo; five times,
      a 32mo; three times, with an offcut folded twice and
      set in, a duodecimo, or 12mo; four times, with an
      offcut folded three times and set in, a 24mo.
      [1913 Webster]
 
   Note: Paper is often used adjectively or in combination,
      having commonly an obvious signification; as, paper
      cutter or paper-cutter; paper knife, paper-knife, or
      paperknife; paper maker, paper-maker, or papermaker;
      paper mill or paper-mill; paper weight, paper-weight,
      or paperweight, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Business paper}, checks, notes, drafts, etc., given in
    payment of actual indebtedness; -- opposed to
    accommodation paper.
 
   {Fly paper}, paper covered with a sticky preparation, -- used
    for catching flies.
 
   {Laid paper}. See under {Laid}.
 
   {Paper birch} (Bot.), the canoe birch tree ({Betula
    papyracea}).
 
   {Paper blockade}, an ineffective blockade, as by a weak naval
    force.
 
   {Paper boat} (Naut.), a boat made of water-proof paper.
 
   {Paper car wheel} (Railroad), a car wheel having a steel
    tire, and a center formed of compressed paper held between
    two plate-iron disks. --Forney.
 
   {Paper credit}, credit founded upon evidences of debt, such
    as promissory notes, duebills, etc.
 
   {Paper hanger}, one who covers walls with paper hangings.
 
   {Paper hangings}, paper printed with colored figures, or
    otherwise made ornamental, prepared to be pasted against
    the walls of apartments, etc.; wall paper.
 
   {Paper house}, an audience composed of people who have come
    in on free passes. [Cant]
 
   {Paper money}, notes or bills, usually issued by government
    or by a banking corporation, promising payment of money,
    and circulated as the representative of coin.
 
   {Paper mulberry}. (Bot.) See under Mulberry.
 
   {Paper muslin}, glazed muslin, used for linings, etc.
 
   {Paper nautilus}. (Zool.) See {Argonauta}.
 
   {Paper reed} (Bot.), the papyrus.
 
   {Paper sailor}. (Zool.) See Argonauta.
 
   {Paper stainer}, one who colors or stamps wall paper. --De
    Colange.
 
   {Paper wasp} (Zool.), any wasp which makes a nest of
    paperlike material, as the yellow jacket.
 
   {Paper weight}, any object used as a weight to prevent loose
    papers from being displaced by wind, or otherwise.
 
   {on paper}.
    (a) in writing; as, I would like to see that on paper.
    (b) in theory, though not necessarily in paractice.
    (c) in the design state; planned, but not yet put into
      practice.
 
   {Parchment paper}. See {Papyrine}.
 
   {Tissue paper}, thin, gauzelike paper, such as is used to
    protect engravings in books.
 
   {Wall paper}. Same as {Paper hangings}, above.
 
   {Waste paper}, paper thrown aside as worthless or useless,
    except for uses of little account.
 
   {Wove paper}, a writing paper with a uniform surface, not
    ribbed or watermarked.
 
   {paper tiger}, a person or group that appears to be powerful
    and dangerous but is in fact weak and ineffectual.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waste \Waste\, a. [OE. wast, OF. wast, from L. vastus,
   influenced by the kindred German word; cf. OHG. wuosti, G.
   w["u]st, OS. w?sti, D. woest, AS. w[=e]ste. Cf. {Vast}.]
   [1913 Webster]
   1. Desolate; devastated; stripped; bare; hence, dreary;
    dismal; gloomy; cheerless.
    [1913 Webster]
 
       The dismal situation waste and wild. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       His heart became appalled as he gazed forward into
       the waste darkness of futurity.    --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Lying unused; unproductive; worthless; valueless; refuse;
    rejected; as, waste land; waste paper.
    [1913 Webster]
 
       But his waste words returned to him in vain.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Not a waste or needless sound,
       Till we come to holier ground.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Ill day which made this beauty waste. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   3. Lost for want of occupiers or use; superfluous.
    [1913 Webster]
 
       And strangled with her waste fertility. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Waste gate}, a gate by which the superfluous water of a
    reservoir, or the like, is discharged.
 
   {Waste paper}. See under {Paper}.
 
   {Waste pipe}, a pipe for carrying off waste, or superfluous,
    water or other fluids. Specifically:
    (a) (Steam Boilers) An escape pipe. See under {Escape}.
    (b) (Plumbing) The outlet pipe at the bottom of a bowl,
      tub, sink, or the like.
 
   {Waste steam}.
    (a) Steam which escapes the air.
    (b) Exhaust steam.
 
   {Waste trap}, a trap for a waste pipe, as of a sink.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waste paper
   n 1: paper discarded after use

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top