Search result for

เศษกระดาษ

(23 entries)
(0.0452 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เศษกระดาษ-, *เศษกระดาษ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษกระดาษ [N] scarp of paper, See also: piece of paper, waste paper, bits of paper, Example: คนญี่ปุ่นรักษาความสะอาดของบ้านเมืองไม่ทิ้งเศษกระดาษ ขยะมูลฝอยตามถนนหนทาง, Thai definition: กระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ทิ้งรกเกลื่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เศษกระดาษน. สิ่งที่ไร้ค่า เช่น ใบหุ้นที่ยกเลิกแล้วมีค่าเป็นเศษกระดาษ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You wrote those numbers on a piece of paper.เราเขียนเลขพวกนั้นบนเศษกระดาษ The Art of the Deal (2008)
I've seen this. I mean, pages from it. They're not burnt.ฉันเพิ่งได้เห็นนี่ ในเศษกระดาษน่ะ\ มันยังไหม้ไม่หมด Seep (2009)
Jimmy said he gave you some pages that fell out of jd's pocket.จิมมี่บอกว่าเขาให้เศษกระดาษนั่น\ ที่ตกมาจากกระเป๋าเจดีให้นายไว้ Seep (2009)
Almost look like, uh... confetti.ดูเหมือนกับ อ่า... เศษกระดาษที่ใช้โปรย Dude, Where's My Groom? (2009)
Is that the piece of paper from the best man's pocket?นี่คือเศษกระดาษที่ได้จากกระเป๋าเสื้อ ของเพื่อนเจ้าบ่าวใช่มั๊ย Dude, Where's My Groom? (2009)
At first I thought it was confetti, but, um, nah, it's not the right consistency.โอ... ในตอนแรกผมคิดว่ามันเป็น เศษกระดาษสำหรับโปรย แต่... อ่า... Dude, Where's My Groom? (2009)
When you're finished, take all the letters you've circled and write them down on a piece of paper.เมื่อคุณเสร็จแล้ว ให้นำตัวอักษรที่วงไว้ นำไปเขียนลงไป ในเศษกระดาษ Dream Logic (2009)
On the piece of paper that's been buried in the ground for 5 decades.รายการในเศษกระดาษที่ถูกฝังดินมากว่า 50 ปี Knowing (2009)
So, a week before Tommy's gonna ship out, a guy with a gun ends his journey for the paper in his wallet.หนึ่งอาทิตย์ก่อนที่ยานของทอมมี่จะออก ชายถือปืนคนหนึ่งได้จบการเดินทางของเขา เพียงเพื่อเศษกระดาษในกระเป๋าตังค์ Avatar (2009)
Or on a scratch piece of paper somewhere?หรือว่าเขียนลงเศษกระดาษ อะไรก็ได้มันอยู่ไหนสักแห่ง Full Measure (2010)
On that piece of paper found shoved down Kelly's throat.เศษกระดาษ ที่เอามาจากคอของเคลลี่ Reflection of Desire (2010)
Three months. It's a math problem you can do on a napkin.3 เดือน โจทย์เลขที่คุณคิดได้บนเศษกระดาษ Contagion (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศษกระดาษ[n. exp.] (sēt kradāt) EN: scarp of paper ; piece of paper ; waste paper ; bits of paper   FR: bout de papier [m] ; morceau de papier [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wastepaper    [N] กระดาษที่ทิ้งแล้ว, See also: เศษกระดาษที่ทิ้งแล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confetti(คันเฟท'ที) n.,pl. เศษกระดาษสีสันที่โปรยขว้างในงานรื่นเริง,ลูกปา -Sing. confetto
scratch papern. เศษกระดาษสำหรับจดบัน-ทึกเล็ก ๆ น้อย ๆ ,สมุดฉีก
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag
wastepaper(เวสทฺ'เพเพอะ) n. กระดาษทิ้งแล้ว,เศษกระดาษ

English-Thai: Nontri Dictionary
confetti(n) เศษกระดาษสีที่ใช้โปรยในงานรื่นเริง
slip(n) ความผิดพลาด,การเลื่อน,ผ้าอ้อม,เศษกระดาษ,ปลอกหมอน,กางเกงใน
tab(n) แผ่นเหล็ก,ป้าย,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,แถบ,ชาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top