ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vouchsafe

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vouchsafe-, *vouchsafe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vouchsafe[VT] ยินยอมให้, Syn. grant, concede, accord
vouchsafement[N] การอนุญาต, See also: การยินยอม, Syn. grant

English-Thai: Nontri Dictionary
vouchsafe(vi) ถ่อมตัวลงมา,ลดตัวลง,ยอมรับ
vouchsafe(vt) อนุญาต,ยอมให้,มอบให้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vouchsafe    (v) vˈautʃsˈɛɪf (v au1 ch s ei1 f)
vouchsafed    (v) vˈautʃsˈɛɪft (v au1 ch s ei1 f t)
vouchsafes    (v) vˈautʃsˈɛɪfs (v au1 ch s ei1 f s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vouchsafe \Vouch*safe"\, v. i.
   To condescend; to deign; to yield; to descend or stoop.
   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Vouchsafe, O Lord, to keep us this day without sin.
                          --Bk. of Com.
                          Prayer.
   [1913 Webster]
 
      Vouchsafe, illustrious Ormond, to behold
      What power the charms of beauty had of old. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vouchsafe \Vouch*safe"\, v. t. [imp. & p. p. {Vouchsafed}; p.
   pr. & vb. n. {Vouchsafing}.] [Vouch + safe, that is, to vouch
   or answer for safety.]
   [1913 Webster]
   1. To condescend to grant; to concede; to bestow.
    [1913 Webster]
 
       If ye vouchsafe that it be so.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Shall I vouchsafe your worship a word or two?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It is not said by the apostle that God vouchsafed to
       the heathens the means of salvation. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To receive or accept in condescension. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vouchsafe
   v 1: grant in a condescending manner

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top