ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voluminous

V AH0 L UW1 M AH0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voluminous-, *voluminous*, voluminou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voluminous(adj) มากมาย, See also: มหาศาล, Syn. immense, massive, tremedous, Ant. wee, tiny, small
voluminously(adv) อย่างมากมาย
voluminousness(n) ความมากมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voluminous(วะลิว'มิเนิส) adj. มากมาย, มโหฬาร, เล่นตัว, เรื่องยาว, พูดเสียยืดยาว, พันหลายรอบ, See also: voluminousness n., Syn. prolific, abundant, lavish, Ant. deficient

English-Thai: Nontri Dictionary
voluminous(adj) ใหญ่โต, มโหฬาร, มากมาย, ยืดยาว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But that made it no easier to overcome the voluminous love she felt... in her heart for Sir Romulus.แต่นั่นทำให้ยิ่งยากที่จะเอาชนะ ความรักที่เอ่อล้นใน หัวใจของเธอที่มีต่อเซอร์ โรมูลัส เจ้าหญิงรับรู้ได้จากสัญชาติญาณ Atonement (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อมูลขนาดใหญ่(n) a large amount of information, See also: voluminous information, Example: CD - ROM สามารถบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ได้จำนวนมาก, Thai Definition: ข้อมูลที่มีจำนวนมาก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VOLUMINOUS V AH0 L UW1 M AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voluminous (j) vˈəljˈuːmɪnəs (v @1 l y uu1 m i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
浩瀚[こうかん, koukan] (adj-na, n) bulky; voluminous [Add to Longdo]
嵩張る[かさばる, kasabaru] (v5r, vi) to be bulky; to be unwieldy; to grow voluminous [Add to Longdo]
大著[たいちょ, taicho] (n) voluminous work; bulky volume; masterpiece [Add to Longdo]
量感[りょうかん, ryoukan] (n) voluminous; massive; bulky [Add to Longdo]
汪々;汪汪[おうおう, ouou] (adj-t, adv-to) wide and deep (of a body of water); voluminous [Add to Longdo]
滔滔;滔々[とうとう, toutou] (adj-na, adj-t) flowing; swift; voluminous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voluminous \Vo*lu"mi*nous\, a. [L. voluminosus: cf. F.
   volumineux.]
   Of or pertaining to volume or volumes. Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) Consisting of many folds, coils, or convolutions.
     [1913 Webster]
 
        But ended foul in many a scaly fold,
        Voluminous and vast.         --Milton.
     [1913 Webster]
 
        Over which dusky draperies are hanging, and
        voluminous curtains have long since fallen. --De
                          Quincey.
     [1913 Webster]
   (b) Of great volume, or bulk; large. --B. Jonson.
     [1913 Webster]
   (c) Consisting of many volumes or books; as, the collections
     of Muratori are voluminous.
     [1913 Webster]
   (d) Having written much, or produced many volumes; copious;
     diffuse; as, a voluminous writer.
     [1913 Webster] -- {Vo*lu"mi*nous*ly}, adv. --
     {Vo*lu"mi*nous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voluminous
   adj 1: large in volume or bulk; "a voluminous skirt"
   2: marked by repeated turns and bends; "a tortuous road up the
     mountain"; "winding roads are full of surprises"; "had to
     steer the car down a twisty track" [syn: {tortuous},
     {twisting}, {twisty}, {winding}, {voluminous}]
   3: large in number or quantity (especially of discourse); "she
     took copious notes"; "a subject of voluminous legislation"
     [syn: {copious}, {voluminous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top