ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vociferate

V AH0 S IH1 F ER0 EY0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vociferate-, *vociferate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vociferate(vt) ส่งเสียงดัง, See also: ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน, Syn. shout, scream, Ant. whisper
vociferate(vi) ส่งเสียงดัง, See also: ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน, Syn. shout, scream, Ant. whisper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vociferate(โวซิฟ'เฟอเรท) vt., vi. ส่งเสียงร้องดังหรือหนวกหู, ตะโกนร้อง, ส่งเสียงเอะอะโวยวาย., See also: vociferator n., Syn. shout, bawl

English-Thai: Nontri Dictionary
vociferate(vi) ตะโกน, ส่งเสียงหนวกหู

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VOCIFERATE V AH0 S IH1 F ER0 EY0 T
VOCIFERATED V AH0 S IH1 F ER0 EY0 T AH0 D
VOCIFERATES V AH0 S IH1 F ER0 EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vociferate (v) vˈəsˈɪfərɛɪt (v @1 s i1 f @ r ei t)
vociferated (v) vˈəsˈɪfərɛɪtɪd (v @1 s i1 f @ r ei t i d)
vociferates (v) vˈəsˈɪfərɛɪts (v @1 s i1 f @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大声疾呼[たいせいしっこ, taiseishikko] (n, vs) shout with a loud voice; fulminate; vociferate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vociferate \Vo*cif"er*ate\, v. i. [L. vociferatus, p. p.
   vociferari to vociferate; vox, vocis, voice + ferre to bear.
   See {Voice}, and {Bear} to carry.]
   To cry out with vehemence; to exclaim; to bawl; to clamor.
   --Cowper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vociferate \Vo*cif"er*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Vociferated};
   p. pr. & vb. n. {Vociferating}.]
   To utter with a loud voice; to shout out.
   [1913 Webster]
 
      Though he may vociferate the word liberty. --V. Knox.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vociferate
   v 1: utter in a very loud voice; "They vociferated their
      demands" [syn: {vociferate}, {shout out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top