Search result for

visions

(35 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visions-, *visions*, vision
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shortly after I was born, I have lost my visions due to an illnessหลังจากข้าเกิดได้ไม่นาน ตาข้าก็บอด Iljimae (2008)
I want you to say you're a businessman with visions of being a shipping magnate.ฉันอยากจะบอกว่า คุณเป็นนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกลของการขนส่งทางเรือ ที่มีอำนาจมาก Episode #1.7 (2008)
Although he's living in a dilapidated corner of a boat right now, he has broader visions and ambitions than Onassis.ถึงแม้ว่า เขาจะอาศัยอยู่ในมุมหนึ่ง ของเรือที่ทรุดโทรม ในตอนนี้, เขาก็มีวิสัยทัคน์ที่กว้างไกล และ มีความทะเยอทะยานมากกว่าโอนาซิส Episode #1.9 (2008)
It seems like it that you do have broader visions that Onassis.ดูเหมือนว่าเธอจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างกว่าเจ้าโอนาซิสนั่น Episode #1.9 (2008)
Visions so insaneมองได้ไม่ชัด Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Your light is ultraviolet Visions so insaneแสงของเธอคืออัลตร้าไวโอเล็ต มองเห็นไม่ชัด Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
If these visions are real, then Daphne's in trouble.ฉันทิ้งเธอไว้ไม่ได้! Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Visions of a bloody future of deceit and death- the apocalypse.ภาพของอนาคตที่เต็มไปด้วยเลือด การหลอกลวงและความตาย... วันสิ้นโลก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Okay, don't laugh, but we stayed up Googling premonitions visions, signs, things like that, just to see how much information we could get.โอเค อย่าหัวเราะนะ แต่ตอนนี้เรากูเกิ้ลเกี่ยวกับลางสังหรณ์ นิมิต ลางบอกเหตุ อะไรทำนองนั้น และอะไรก็ตามที่จะเป็นข้อมูลที่บอกเราได้ The Final Destination (2009)
I don't deal in the visions in the ether.ผมไม่สนเรื่องภาพนิมิตรอะำไรนั่นหรอก The Fourth Kind (2009)
So you're telling me that your dreams are special visions and you're some kind of psychic?นายจะบอกว่าฝันของนาย เป็นนิมิต และนายมีญาณทิพงั้นเหรอ It's a Terrible Life (2009)
Just seeing visions of me here, just stuck and getting olderเพียงแค่เห็นวิสัยทัศน์ของฉันที่นี่ ติดอยู่กับที่และกำลังรับงานเข้ามา The Pickle Jar (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visionsHe told us that visions would appear to him during the night.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารรองรัง[n. exp.] (āhān røngrang) EN: provisions   
บทเฉพาะกาล[n. exp.] (bot chaphǿkān) EN: temporary provisions ; interim arrangement   
จ่ายตลาด[v. exp.] (jāi talāt) EN: go marketing ; do marketing ; do shopping   FR: faire des/ses emplettes ; faire son/le marché ; aller acheter des/ses provisions ; faire des/ses courses
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: prévisions météorologiques [fpl]
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
ของกิน[n. exp.] (khøngkin) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat   FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
ข้อสัญญา[n.] (khøsanyā) EN: contract provisions ; contractual clause   
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]
กอง[n.] (køng) EN: [classifier : piles or heaps of things (stones, rocks ...), divisions in the Thai army]   FR: [classificateur : piles ou tas]
แผนก[n.] (phanaēk) EN: [classifier : departments, sections or divisions of an organization]   FR: [classificateur : départements, divisions ou services d'une organisation]

CMU English Pronouncing Dictionary
VISIONS    V IH1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visions    (n) (v i1 zh n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引当金[ひきあてきん, hikiatekin] (n) reserves; provisions [Add to Longdo]
関取[せきとり, sekitori] (n) ranking sumo wrestler in the makuuchi (senior-grade) or juryo (junior-grade) divisions; (P) [Add to Longdo]
規定[きてい, kitei] (n,adj-no,vs) regulation; provisions; (P) [Add to Longdo]
幻夢[げんむ, genmu] (n) dreams; visions; phantasms [Add to Longdo]
国郡里制[こくぐんりせい, kokugunrisei] (n) (See 郷里制,律令制) province-district-neighbourhood system (system of administrative divisions under the ritsuryo; 1 neighbourhood=~50 homes, 1 district=2-20 neighbourhoods) [Add to Longdo]
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n,vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task [Add to Longdo]
事業部制[じぎょうぶせい, jigyoubusei] (n) company consisting of autonomous divisions [Add to Longdo]
捨て印;捨印[すていん, sutein] (n) marginal seal (special seal affixed into the margins of an official document to indicate that any later revisions to the document are valid) [Add to Longdo]
条文[じょうぶん, joubun] (n) text; provisions (act, treaty); (P) [Add to Longdo]
食糧[しょくりょう, shokuryou] (n) provisions; rations; food supply; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top