Search result for

vibrant

(24 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vibrant-, *vibrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vibrant[ADJ] ซึ่งมีชีวิตชีวา, Syn. exciting, energetic, vigorous
vibrant[ADJ] ซึ่งสั่นสะเทือน, See also: ซึ่งก้องกังวาน, ซึ่งกระหึ่ม, ซึ่งก้องกังวาน
vibrant[ADJ] เจิดจ้า, See also: สว่างไสว, Syn. brilliant
vibrantly[ADV] อย่างมีชีวิตชีวา, Syn. vigorously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vibrant(ไว'เบรินทฺ) adj. สั่นสะเทือน,ระรัว,กังวาน,ก้องกังวาน,มีชีวิตชีวา,ตื่นเต้น,กระตุ้นจิต. n. เสียงสั่นสะเทือน,เสียงกังวาน., See also: vibrancy,vibrance n. vibrantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
vibrant(adj) สั่นสะเทือน,สั่น,กังวาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What was once a block-long farmer market vibrant with color is now in ruins and covered with ash.ทำให้ตลาดการเกษตรที่เคยคึกคัก จอแจและเต็มไปด้วยสีสัน บัดนี้ต้องถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่าน Body of Lies (2008)
But my dream is to see this orchestra vibrant again... adored by people as it once was.แต่ฝันของฉันก็คือเห็นวงนี้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง เป็นวงที่ใครๆก็ชื่นชมอย่างที่มันเคยเป็น Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Vibrant.ปลอดโปร่งดี. Keep This Party Going (2009)
Yu Mi, you have such a vibrant personality.ยูมิ เธอช่างมีบุคลิกที่มีชีวิตชีวาดีจริงๆ Episode #1.24 (2009)
And I am here to tell you that you are a vibrant young woman full of life and beauty.และผมจะบอกคุณว่า คุณยังดูไม่แก่เลย - .. เต็มไปด้วยชีวิตและสวยงาม The Diaper Incident (2010)
You have earned the distinction of being the best trained, best prepared police officers in the world, ready to serve and protect the most vibrant city in the world, where every day brings a responsibility to keep all New Yorkers safe... safe from crime... and safe from terrorism.ที่พวกคุณได้มาจาก การฝึกฝนอย่างดีเยี่ยม หลักสูตรการฝึกตำรวจที่ดีที่สุดในโลก พร้อมออกตรวจตราดูแล Pilot (2010)
I live in London, a gorgeous, vibrant, historic city that I happen to love living in.ผมอาศัยอยู่ที่ลอนดอน เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่งดงาม ซึ่งเป็นทที่ผมรักที่จะใช้ชีวิตอยู่ Letters to Juliet (2010)
I love how vibrant you are, how alive...ผมชอบความมีชีวิตชีวา อย่างที่คุณเป็น ชีวิต... Dog Eat Dog (2011)
I think I intimidated him with my vibrant sexuality. I just want someone who loves me for me!ฉันคิดว่าฉันทำให้เขากลัว เพราะฉันเร่าร้อนเกินไป ฉันแค่ต้องการใครซักคนที่รักฉัน Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
Dong Joo said this does not have vibrant colours.ดงจูบอกว่า ที่นี่มันดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวา Episode #1.9 (2011)
A vibrant young woman that I'd never experienced anything close to the passionหญิงสาวที่มีชีวิตชีวาคนนึง ว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์ ที่ใกล้เคียงกับความหลงใหลมาก่อน Doubt (2012)
Besides, I have a vibrant inner life...ฉันมีจิตวิญญาณที่สั่นไหว Adventures in Fae-bysitting (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
VIBRANT    V AY1 B R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vibrant    (j) (v ai1 b r @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P) [Add to Longdo]
鮮やか(P);鮮か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vibrant \Vi"brant\, a. [L. vibrans, p. pr.: cf. F. vibrant. See
   {Vibrate}.]
   Vibrating; tremulous; resonant; as, vibrant drums.
   --Longfellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vibrant
   adj 1: vigorous and animated; "a vibrant group that challenged
       the system"; "a charming and vivacious hostess"; "a
       vivacious folk dance" [syn: {vibrant}, {vivacious}]
   2: of sounds that are strong and resonating; "the men's vibrant
     voices"
   3: of colors that are bright and striking

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top