ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vector

V EH1 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vector-, *vector*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vector(n) เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง, See also: เวคเตอร์, Syn. direction, heading
vector(n) สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะของโรค
vectorial(adj) เกี่ยวกับ vector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vector(เวค'เทอะ) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง, ทิศทางหรือแนวทางของเครื่องบิน ขีปนาวุธหรือจรวด, แมลงหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคที่เป็นไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย., See also: vectorial adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vectorตัวนำโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vectorเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vector analysisการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vector productผลคูณเชิงเวกเตอร์ [ มีความหมายเหมือนกับ cross product ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vector spaceปริภูมิเวกเตอร์ [ มีความหมายเหมือนกับ linear space ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vector triple product; triple vector productผลคูณเชิงเวกเตอร์ของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vectorial-ตัวนำโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vectorดีเอ็นเอพาหะ, Example: พลาสมิดตามธรรมชาติที่แยกได้จากแบคทีเรียมีการพัฒนาจนกลายเป็นดีเอ็นเอพาหะที่เหมาะสมใช้ในงานพันธุวิศวกรรม โดยพลาสมิดทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการสามารถเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ที่ต้องการแสดงออกซึ่งลักษณะนั้น เริ่มแรกตัดพลาสมิดและดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ แล้วเชื่อมต่อดีเอ็นเอทั้ง 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ ligase หลังจากนั้นส่งถ่ายเข้าสู่เซลล์ (transformation) ตัวอย่างพลาสมิดที่นิยมใช้ได้แก่ พลาสมิด pUC ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ยีน B-galactosidase (lac Z) ยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน ลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์ตัดจำเพาะหลายชนิดเรียงตัวซ้อนกันอยู่ในบริเวณยีน lac Z โดยมีลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์เพียง 1 ตำแหน่งต่อ 1 เอนไซม์ ดังนั้นบริเวณนี้จึงใช้เป็นที่เชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเรียกบริเวณนี้ว่า multiple cloning site <br> <br>แหล่งข้อมูล<br> สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “เวกเตอร์” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vector analysisเวกเตอร์วิเคราะห์ [TU Subject Heading]
vector quantityปริมาณเวกเตอร์, ปริมาณที่บอกทั้งขนาด และทิศทาง เช่น ความเร็ว ความเร่ง ปริมาณเวกเตอร์อาจแทนได้ด้วยส่วนของเส้นตรงที่ระบุทิศทาง โดยใช้ความยาวของส่วนของเส้นตรงแทนขนาดและใช้หัวลูกศรเพื่อบอกทิศทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vector spacesปริภูมิเวกเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flight 209er, clear for vector 324.เที่ยวบิน 209 เคลียร์สำหรับเวคเตอร์ 324 Airplane! (1980)
Mr. Director, the aggression vectors in Project 5 caused...ผู้อำนวยการ ผลลัพธ์ที่เกิดคราวที่แล้วนั่น The Lawnmower Man (1992)
- Heading 334, sir. Make your approach vector negative, 14 degrees.-ทำมุมทแยง 14 องศา Event Horizon (1997)
There are a Iot of vectors for infectious diseases that are worrisome to us that are also expanding their range.มีเส้นทางการแพร่เชื้อโรคติดต่อซึ่งน่าเป็นห่วง ที่กำลังขยายระยะทางออกไป An Inconvenient Truth (2006)
When we get to the city, we're gonna find a radio, and I'll have Epps vector them in, okay?พอไปถึงในเมือง เราจะหาวิทยุติดต่อ ให้เอปส์ ชี้จุดหมายให้เอง , รับทราบ Transformers (2007)
Provide air cover and vector Black Hawks for extraction.และนำทางให้แบล็คฮอล์ค มารับพวกเราด้วย Transformers (2007)
I need a vector and a fighter now.ผมต้องการพิกัด และ คำสั่งโจมตี Eagle Eye (2008)
Snap vector 230 to 132.เปลี่ยนพิกัดไป 230 ถึง 132 Eagle Eye (2008)
Set the approach vector and make ready to land.ตั้งเส้นทางจุดหมาย และเตรียมพร้อมลงจอด Star Wars: The Clone Wars (2008)
Still holding for vector angle.รักษามุมเดิมเอาไว้ Body of Lies (2008)
- Still holding for vector angle.-ยังรักษามุมเดิม Body of Lies (2008)
Striker 2829, descend and maintain 2, 000 to established vectors to the target area.สไตรค์เกอร์ 2829 ลดระดับอยู่ที่ 2, 000 เตรียมมุ่งไปยังเป้าหมาย The Day the Earth Stood Still (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวกเตอร์(n) vector, Thai Definition: เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง, Notes: (อังกฤษ)
เวกเตอร์(clas) vector, Example: โปรแกรมนี้สามารถวาดภาพ 2 มิติ ได้ที่ความเร็ว 75, 000 เวกเตอร์ต่อวินาที, Thai Definition: จำนวนแสดงระยะพร้อมด้วยทิศทาง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคลคูลัสเวกเตอร์[khaēlkhūlas wēktoē] (n, exp) FR: calcul vectoriel [ m ]
โปรแกรมวาดภาพแบบเว็กเตอร์[prōkraēm wāt phāp baēp wektoē] (n, exp) FR: logiciel de dessin vectoriel [ m ]
เวกเตอร์[wēktoē] (n) EN: vector  FR: vecteur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VECTOR V EH1 K T ER0
VECTORS V EH1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vector (n) vˈɛktər (v e1 k t @ r)
vectors (n) vˈɛktəz (v e1 k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矢量[shǐ liàng, ㄕˇ ㄌㄧㄤˋ, ] vector (spatial), #25,134 [Add to Longdo]
向量[xiàng liàng, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, ] vector, #29,592 [Add to Longdo]
向量代数[xiàng liàng dài shù, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, / ] vector algebra [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaltgruppe { f }vector group [Add to Longdo]
Vektor { m } [ math. ] | Vektoren { pl } | gebundener Vektor | linienflüchtiger Vektorvector | vectors | bound vector; fixed vector | sliding vector [Add to Longdo]
Vektoranalysis { f } [ math. ]vector calculus [Add to Longdo]
Vektorfeld { n } [ math. ]vector field [Add to Longdo]
Vektorprodukt { n } [ math. ]vector product [Add to Longdo]
Vektorraum { m } [ math. ]vector space [Add to Longdo]
gerichtete Unterbrechungvector interrupt independence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノフェレス[anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors) [Add to Longdo]
アレイ処理機構[アレイしょりきこう, arei shorikikou] (n) { comp } array processor; vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[アレイしょりそうち, arei shorisouchi] (n) { comp } array processor; vector processor [Add to Longdo]
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎベクトル, tekisuto heimenteigi bekutoru] (n) { comp } text direction vectors [Add to Longdo]
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎベクトル, byu-jouhoukouteigi bekutoru] (n) { comp } view up vector [Add to Longdo]
ベクター(P);ベクタ[bekuta-(P); bekuta] (n) vector; (P) [Add to Longdo]
ベクターグラフィックス;ベクタグラフィックス[bekuta-gurafikkusu ; bekutagurafikkusu] (n) { comp } vector graphics [Add to Longdo]
ベクターフォント;ベクタフォント[bekuta-fonto ; bekutafonto] (n) { comp } vector font [Add to Longdo]
ベクター構築[ベクターこうちく, bekuta-kouchiku] (n) vector construction (biology) [Add to Longdo]
ベクトル[bekutoru] (n, adj-no) vector (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector [Add to Longdo]
ベクトル[べくとる, bekutoru] vector [Add to Longdo]
ベクトルジェネレータ[べくとるじえねれーた, bekutorujienere-ta] vector generator [Add to Longdo]
ベクトルデータ[べくとるでーた, bekutorude-ta] vector data [Add to Longdo]
ベクトルラベル[べくとるらべる, bekutoruraberu] vector label [Add to Longdo]
ベクトル処理機構[べくとるしょりきこう, bekutorushorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
ベクトル処理装置[べくとるしょりそうち, bekutorushorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vector \Vec"tor\, n. [L., a bearer, carrier. fr. vehere, vectum,
   to carry.]
   1. Same as {Radius vector}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A directed quantity, as a straight line, a force,
    or a velocity. Vectors are said to be equal when their
    directions are the same and their magnitudes equal. Cf.
    {Scalar}.
    [1913 Webster]
 
   Note: In a triangle, either side is the vector sum of the
      other two sides taken in proper order; the process
      finding the vector sum of two or more vectors is vector
      addition (see under {Addition}).
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vector
   n 1: a variable quantity that can be resolved into components
   2: a straight line segment whose length is magnitude and whose
     orientation in space is direction
   3: any agent (person or animal or microorganism) that carries
     and transmits a disease; "mosquitos are vectors of malaria
     and yellow fever"; "fleas are vectors of the plague"; "aphids
     are transmitters of plant diseases"; "when medical scientists
     talk about vectors they are usually talking about insects"
     [syn: {vector}, {transmitter}]
   4: (genetics) a virus or other agent that is used to deliver DNA
     to a cell

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top