ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vatican

V AE1 T IH0 K AH0 N   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vatican-, *vatican*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vatican[N] สำนักวาติกันซึ่งเป็นที่ประทับพระสันตะปาปา, See also: รัฐบาลของสันตะปาปา, Syn. Rome, papal palace
Vaticanism[N] นโยบายและอำนาจของสันตะปาปา
Vatican City[N] เมืองวาติกันของกรุงโรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vatican(แวท'ทิเคิน) n. สำนักวาติกันอันเป็นที่ประดับขององค์สันตะปาปาในกรุงโรม,อำนาจและการปกครองขององค์สันตะปาปา, See also: Vaticanism n.
vatican cityn. กรุงวาติกันในกรุงโรมเป็นที่ประทับขององค์สันตะปาปารวมทั้งโบสถ์St. Peterและสำนักวาติกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Mr. Davian is going to arrive in Rome the day after tomorrow and attend a function at one Vatican City.มิสเตอร์ เดเวี่ยน ของนาย จะไปถึงโรม มะรืนนี้ และเข้าร่วมพิธี ที่นครวาติกัน Mission: Impossible III (2006)
Charity event. Vatican City.พิธีที่นครวาติกัน Mission: Impossible III (2006)
I did remind him that the Vatican is the Vatican.ฉันเตือนเขาแล้ว ว่าวาติกัน น่ะนครวาติกัน Mission: Impossible III (2006)
It's a one-way street adjacent to the Vatican wall.ถนนวัน-เวย์ ติดกับกำแพงวาติกัน Mission: Impossible III (2006)
You ordered the Vatican operation without proper approvals.รู้สึกว่าเอเจนท์ฟาร์ริสมีข่าว Mission: Impossible III (2006)
So the Vatican issued secret orders..สำนักวาติกันจึงได้ออกโองการลับ ... . The Da Vinci Code (2006)
You're saying the Vatican is killing people for this box?คุณจะบอกว่าสำนักวาติกันฆ่าคนอย่างนั้นหรอ? เพื่อกล่องใบนี้? The Da Vinci Code (2006)
The Vatican faces a crisis of faith unprecedented.สำนักวาติกันจะเผชิญหน้ากับวิกฤตศรัทธาครั้งสำคัญ The Da Vinci Code (2006)
Benedictine agents within the Vatican report that assassin is still out there.พระสายลับในวาติกัน รายงานว่ามือสังหารยังคงอยู่ที่นั่น พวกเขาได้รับอนุมัติจากดีเอ็นซี... Chuck Versus the Helicopter (2007)
"The Vatican is investigating... the possible possession of a Portuguese girl.""วาติกันไต่สวนคดี... หญิงสติฟั่นเฟือนชาวโปรตุเกส" [Rec] (2007)
The Vatican checked it and the case was accepted.พวกวาติกันมาดู แล้วก็รับคดีนี้ไว้ [Rec] 2 (2009)
The vatican issued a new exorcism rite in 1999,สำนักวาติกันประกาศเกี่ยวกับ พิธีกรรมไล่ผีในปี 1999 Demonology (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vaticanThe Sistine Chapel is a vast chapel built inside the Vatican Palace in 1473.

CMU English Pronouncing Dictionary
VATICAN V AE1 T IH0 K AH0 N
VATICAN'S V AE1 T IH0 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vatican (n) vˈætɪkən (v a1 t i k @ n)
Vaticans (n) vˈætɪkənz (v a1 t i k @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梵蒂冈[Fàn dì gāng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ, / ] Vatican City, #43,506 [Add to Longdo]
梵蒂冈城[fàn dì gāng chéng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ ㄔㄥˊ, / ] Vatican City (capital of Holy See), #129,644 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vatikan [geogr.]Vatican (va) [Add to Longdo]
Vatikanstadt [geogr.]Vatican City [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バチカン宮殿[バチカンきゅうでん, bachikan kyuuden] (n) Vatican [Add to Longdo]
バチ環[バチカン(P);バチがん, bachikan (P); bachi gan] (n) (1) clasp or ring for attaching a pendant to a chain; (2) (バチカン only) Vatican; (P) [Add to Longdo]
ヴァチカン市国[ヴァチカンしこく, vachikan shikoku] (n) Vatican City State [Add to Longdo]
教皇庁[きょうこうちょう, kyoukouchou] (n) Vatican; Holy See [Add to Longdo]
法王庁[ほうおうちょう, hououchou] (n) Vatican [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vatican \Vat"i*can\, n. [L. Vaticanus, mons, or collis,
   Vaticanus, the Vatican hill, in Rome, on the western bank of
   the Tiber: cf. F. Vatican, It. Vaticano.]
   A magnificent assemblage of buildings at Rome, near the
   church of St. Peter, including the pope's palace, a museum, a
   library, a famous chapel, etc.
   [1913 Webster]
 
   Note: The word is often used to indicate the papal authority.
      [1913 Webster]
 
   {Thunders of the Vatican}, the anathemas, or denunciations,
    of the pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Vatican
   n 1: the residence of the Catholic Pope in the Vatican City
      [syn: {Vatican}, {Vatican Palace}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Vatican /vatikɑ̃/ 
  Vatican; the Vatican

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top