ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

教皇庁

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -教皇庁-, *教皇庁*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 教皇庁 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *教皇庁*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
ローマ教皇庁[ローマきょうこうちょう, ro-ma kyoukouchou] (n) Roman Curia [Add to Longdo]
教皇庁[きょうこうちょう, kyoukouchou] (n) Vatican; Holy See [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But that's vatican flapdoodle.[JA] それは ローマ教皇庁 The Man from Earth (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top