ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vatican city

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vatican city-, *vatican city*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vatican City[N] เมืองวาติกันของกรุงโรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vatican cityn. กรุงวาติกันในกรุงโรมเป็นที่ประทับขององค์สันตะปาปารวมทั้งโบสถ์St. Peterและสำนักวาติกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vatican City will be consumed by light."การวาติกันจะถูกทำลายด้วยแสงแดด." Angels & Demons (2009)
Vatican City will be consumed by light.วาติกันจะทำลายด้วยแสง Angels & Demons (2009)
It's the ancient Illuminati threat. Destruction of Vatican City through light.มันเก่าคุกคามของแสง วาติกันทำลายโดยแสง. Angels & Demons (2009)
Vatican City will be consumed by light.วาติกันจะทำลายด้วยแสง Angels & Demons (2009)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梵蒂冈[Fàn dì gāng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ, / ] Vatican City, #43,506 [Add to Longdo]
梵蒂冈城[fàn dì gāng chéng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ ㄔㄥˊ, / ] Vatican City (capital of Holy See), #129,644 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴァチカン市国[ヴァチカンしこく, vachikan shikoku] (n) Vatican City State [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Vatican City
      n 1: the capital of the State of the Vatican City [syn: {Vatican
           City}, {Citta del Vaticano}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top