ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untold

AH0 N T OW1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untold-, *untold*, untol
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untold(adj) ซึ่งไม่ได้บอกใคร, See also: ซึ่งไม่ได้เล่าให้ใครฟัง, Syn. unexpressed, Ant. expressed
untold(adj) ซึ่งไม่สามารถนับได้, See also: ซึ่งประมาณไม่ได้, Syn. uncountable, incalculable
untold(adj) มากมาย, See also: มหาศาล, นับไม่ถ้วน, เหลือจะนับ, Syn. uncounted, countless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
untold(อันโทลดฺ') adj. ไม่ได้บอก, ไม่ได้เปิดเผย, ไม่ได้พูดถึง, นับไม่ถ้วน, เหลือคณานับ, เหลือพรรณา

English-Thai: Nontri Dictionary
untold(adj) ไม่ได้บอกเล่า, เหลือพรรณนา, นับไม่ถ้วน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through dangers untold and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน Labyrinth (1986)
Through dangers untold and hardships unnumbered...ข้าผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน Labyrinth (1986)
But what I'm interested in are the untold stories... the secrets locked deep inside the hull ofTitanic.แต่ผมสนใจเรื่องที่ยังไม่เคยบอกเล่า เราล้วงลึกเข้าไปในซากเรือ Titanic (1997)
I think one of the greatest untold stories of the twentieth century is the collusion between corporations especially in America and Nazi Germany.ผมคิดว่าเรื่องที่ไม่ได้เล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เรื่องหนึ่งของศตวรรษที่ 20 คือการร่วมหัวจมท้ายกันระหว่างบรรษัท The Corporation (2003)
And as such, he has gone through an untold number of battles.แล้วเขาร่วมสู้ในศึกต่าง ๆ นับไม่ถ้วน Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Each will cause untold misery...แต่ละทางเลือกที่ว่าจะเป็นการตอบโต้อย่างสาสมทีเดียว The Simpsons Movie (2007)
Promising untold riches to us all look!นำความมั่งคั่งเหลือคณานับ มาสู่เราทุกคน ...ดูสิ ! The Secret of Moonacre (2008)
The technology of that kind can be worth, an untold fortune.เทคโนโลยีแบบนั้น มีมูลค่ามากกว่าคำว่ามหาศาล Sherlock Holmes (2009)
Anthony Stark has created a sword with untold possibilities.แอนโทนี่ สตาร์ค ได้สร้างดาบขึ้นมาด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่เป็นที่เปิดเผย Iron Man 2 (2010)
- And untold riches.วิธีที่จะไป! Hop (2011)
- And untold riches.สงบ, Fred สุนัขได้กลิ่นความกลัว Hop (2011)
The faithful will be given untold riches in God's new kingdom...ความศรัทธาจะนำมาซึ่ง ความร่ำรวยอันประเมินมิได้ ในอาณาจักรใหม่ของพระเจ้า Ricochet Rabbit (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับไม่ถ้วน[nap mai thūan] (adj) EN: countless ; innumerable ; incalculable ; untold  FR: incommensurable ; incalculable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNTOLD AH0 N T OW1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untold (j) ˌʌntˈould (uh2 n t ou1 l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千辛万苦[qiān xīn wàn kǔ, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ, / ] untold hardships (set phrase), #26,870 [Add to Longdo]
创巨痛深[chuàng jù tòng shēn, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄩˋ ㄊㄨㄥˋ ㄕㄣ, / ] untold pain and suffering (成语 saw); deeply scarred for life, #304,902 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untold \Un*told"\, a.
   1. Not told; not related; not revealed; as, untold secrets.
    [1913 Webster]
 
   2. Not numbered or counted; as, untold money.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untold
   adj 1: of an incalculable amount; "untold suffering"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top