ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unflappable

AH0 N F L AE1 P AH0 B AH0 L   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unflappable-, *unflappable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unflappable[ADJ] ไม่สะทกสะท้าน, See also: หนักแน่น, แน่วแน่, Syn. composed, equable, imperturbable, laid-back, level-headed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unflappable(อันแฟลพ'พะเบิล) adj. ไม่สะทกสะท้าน,หนักแน่น,แน่วแน่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She certainly seems unflappable.เธอดูจะไม่สะทกสะท้านเลย Critical (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFLAPPABLE    AH0 N F L AE1 P AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unflappable    (j) ˌʌnflˈæpəbl (uh2 n f l a1 p @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unflappable
   adj 1: not easily perturbed or excited or upset; marked by
       extreme calm and composure; "hitherto imperturbable, he
       now showed signs of alarm"; "an imperturbable self-
       possession"; "unflappable in a crisis" [syn:
       {imperturbable}, {unflappable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top