ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tusk

T AH1 S K   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tusk-, *tusk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tusk[N] งาช้าง
tusk[VT] แทงด้วยงา, See also: แทงด้วยเขา
tusked[ADJ] เหมือนงาช้าง
tusker[N] สัตว์ซึ่งมีงาหรือเขี้ยวยาว
tuskless[ADJ] ไม่มีงา
tusklike[ADJ] เหมือนงา, See also: คล้ายงา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tusk(ทัสคฺ) n. งาช้าง,ฟันแหลมและยาว,เขี้ยวยาว vt.,vi. ขุดด้วยงา,งัดด้วยงา,แทงด้วยงา,ฉีกด้วยเขี้ยว
tusker(ทัส'เคอะ) n. สัตว์ที่มีงา,สัตว์ที่มีเขี้ยวยาว

English-Thai: Nontri Dictionary
tusk(n) งาช้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tusksเขี้ยว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No other boar has those tusks.ไม่มีหมูป่าอื่น ๆ ที่มีงาที่ Princess Mononoke (1997)
- Tusks?- เขี้ยวยาว 50 First Dates (2004)
Their tusks. Also their male parts can get pretty gigantic.เขี้ยวยาวก็ใช่ และก็ส่วนที่เป็นชายของมัน สามารถขยายได้ใหญ่มาก 50 First Dates (2004)
Olen pahoillani tuottamastani tuskasta.ข้าเสียใจที่ทำให้เจ้าประสพกับเรื่องแบบนี้. Kingdom of Heaven (2005)
He's up by a couple of fifths, ahead by a tusk.ขาขึ้นไปโดยคู่ของห้า ที่นำโดยงาช้าง Ice Age: The Meltdown (2006)
Still, those tusks might be worth a bit.ยังอีัก งามันอาจทำให้คุณแย่นะ Episode #2.6 (2008)
It's a piece of bone... tusk, actually... from a... a woolly mammoth.เป็นชิ้นกระดูก.. งา เอ่อ จริงๆแล้ว เป็นงาของ.. ช้างแมมมอธขนยาว The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
♪ the boar's great tusks, they boded ill ♪# ถูกแทงด้วยเขี้ยวหมูป่า เป็นลางร้าย # Fire and Blood (2011)
"as fighter pursuit. The great Tuskegee...""สำหรับนักบินขับไล่" "พวก ทัสกีกี้" Red Tails (2012)
"The great Tuskegee experiment""ในการทดลองความเหมาสมกับ ทัสกีกี้" Red Tails (2012)
How an unofficial assessment of the Tuskegee program made its way to newspapers and magazines may be worthy of its own hearing, sir.แล้วการประเมินไม่เป็นทางการของพวกทัสกีกี้ ไปอยู่ในมือนักข่าวได้ยังไง มันจะดีกว่า ถ้าท่าน ได้เห็นด้วยตัวเอง Red Tails (2012)
I did two years at Howard before I even enrolled in the Tuskegee program. I'm going to be an engineer.ผมเรียนฮาเวิดค์อยู่สองปี ก่อนเข้า ร่วมกับทัสกีกี้ ผมอยากเป็นวิศวะกร Red Tails (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งา[N] ivory, See also: tusk, Example: ช่างน่าสงสารช้างที่ถูกตัดงาเสียจริง, Count unit: กิ่ง, Thai definition: ฟันที่ออกจากปากช้างพลาย
งาช้าง[N] ivory, See also: tusk, Syn. งา, Example: ฟันฉันน่ะแข็งแรงสามารถแทะงาช้ากินก็ยังได้, Count unit: กิ่ง
ทนต์[N] ivory, See also: tusk, Syn. งา, งาช้าง
นาคทนต์[N] ivory, See also: tusk, Syn. งาช้าง, Count unit: กิ่ง
ขนาย[N] tusk of a female elephant, See also: small tusk, Syn. งาช้างพัง, Example: ขนายสั้นๆ เช่นนี้เห็นจะไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้มากสำหรับช้างพัง
นรการ[N] tuskless elephant, See also: short-tusk elephant, Syn. ช้างสีดอ, Count unit: เชือก, Thai definition: ช้างพลาย มีงาสั้นโผล่ออกมาเล็กน้อยผิดกับช้างสามัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้างไม่มีงา[n. exp.] (chang mai mī ngā) EN: tuskless elephant   FR: éléphant sans défense [m]; éléphant dépourvu de défense [m]
ช้างงา[n. exp.] (chāng ngā) EN: tusked elephant ; tusker   
ช้างงาเดียว[n. exp.] (chāng ngā dīo) EN: one-tusked elephant   FR: éléphant à une seule défense [m]
เจริญงาช้าง[X] (jaroēn ngā chāng) EN: cut off an elephant's tusk   
ขนาย[n.] (khanāi) EN: tusk of a female elephant   
งา[n.] (ngā) EN: tusk   FR: défense (d'éléphant)
งาช้าง[n. exp.] (ngā chāng) EN: elephant tusk   FR: défense d'éléphant [f]
สีดอ[n.] (sīdō) EN: male elephant with short tusks   
ทันต์[n.] (than) EN: tooth ; tusk   FR: dent [f] ; défense [f]
ทนต์[n.] (thon) EN: ivory ; tusk   

CMU English Pronouncing Dictionary
TUSK    T AH1 S K
TUSKS    T AH1 S K S
TUSKEGEE    T AH1 S K AH0 G IY2
TUSKEGEE    T AH0 S K IY1 G IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tusk    (n) tˈʌsk (t uh1 s k)
tusks    (n) tˈʌsks (t uh1 s k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长牙[cháng yá, ㄔㄤˊ ㄧㄚˊ, / ] tusk, #64,039 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauer {m} | Hauer {pl}tusk | tusks [Add to Longdo]
Stoßzahn {m} | Stoßzähne {pl}tusk | tusks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊良[いら, ira] (n) (uk) scarbreast tuskfin (Choerodon azurio) [Add to Longdo]
[きば, kiba] (n) tusk; fang [Add to Longdo]
角貝[つのがい, tsunogai] (n) tusk shell [Add to Longdo]
寒鯛[かんだい, kandai] (n) (1) (uk) Asian sheepshead wrasse (Semicossyphus reticulatus); (2) scarbreast tuskfin (Choerodon azurio) [Add to Longdo]
歯牙[しが, shiga] (n) teeth (and tusks) [Add to Longdo]
爪牙[そうが, souga] (n) claws and tusks; devious design; right-hand man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Torsk \Torsk\, n. [Dan.; akin to Icel. [thorn]orskr a codfish,
   G. dorsch.] (Zool.)
   (a) The cusk. See {Cusk}.
   (b) The codfish. Called also {tusk}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tusk \Tusk\ (t[u^]sk), n. (Zool.)
   Same as {Torsk}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tusk \Tusk\, n. [OE. tusk, the same word as tusch, AS. tusc. See
   {Tush} a tooth.]
   1. (Zool.) One of the elongated incisor or canine teeth of
    the wild boar, elephant, etc.; hence, any long, protruding
    tooth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A toothshell, or Dentalium; -- called also
    {tusk-shell}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Carp.) A projecting member like a tenon, and serving the
    same or a similar purpose, but composed of several steps,
    or offsets. Thus, in the illustration, a is the tusk, and
    each of the several parts, or offsets, is called a tooth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tusk \Tusk\ (t[u^]sk), v. i.
   To bare or gnash the teeth. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cusk \Cusk\ (k[u^]sk), n. (Zool.)
   A large, edible, marine fish ({Brosmius brosme}), allied to
   the cod, common on the northern coasts of Europe and America;
   -- called also {tusk} and {torsk}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tusk
   n 1: a hard smooth ivory colored dentine that makes up most of
      the tusks of elephants and walruses [syn: {ivory}, {tusk}]
   2: a long pointed tooth specialized for fighting or digging;
     especially in an elephant or walrus or hog
   v 1: stab or pierce with a horn or tusk; "the rhino horned the
      explorer" [syn: {horn}, {tusk}]
   2: remove the tusks of animals; "tusk an elephant" [syn: {tusk},
     {detusk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top