ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

งา

   
168 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งา-, *งา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
กระจกหลัง (กระจกเงาใช้ส่องดูภาพข้างหลังรถ) (n ) rear-view mirror
งานงอก (vi slang colloq ) to be in trouble
See also: S. งานเข้า,
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
งานเข้า (colloq ) to be in trouble.
See also: R. ซวย
งามไส้ (adv slang colloq ) ิbe shameful
See also: S. งามหน้า,

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
การทำงาการทำงาน

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้าวงา[ข้าว-งาย] (n ) อาหารเช้า,มือเช้า

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวัด (n ) (n.) 縁日 [えんにち]
Image:
งานเทศกาล (n ) (n.) お祭り[おまつり
Image:

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งา[N] sesame, See also: benne, benny, bene, Sesamum indicum, Example: ฉันชอบรับประทานขนมครองแครงน้ำกะทิใส่งา, Count unit: เมล็ด, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ผลเป็นฝัก มีเมล็ดเล็กๆ สีขาวหรือดำ ใช้ประกอบอาหารหรือสกัดน้ำมัน
งา[N] ivory, See also: tusk, Example: ช่างน่าสงสารช้างที่ถูกตัดงาเสียจริง, Count unit: กิ่ง, Thai definition: ฟันที่ออกจากปากช้างพลาย
งา[N] festivity, See also: party, celebration, feast, Syn. งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานพิธี, งานรื่นเริง, Example: เย็นนี้จะมีงานแต่งงานที่โรงแรมรีเจนท์ อย่าพยายามไปแถวนั้นเด็ดขาดรถติดแน่นอน, Count unit: งาน, Thai definition: การพิธีหรือการรื่นเริงที่คนมาชุมนุมกัน
งา[N] task, See also: work, job, Syn. เรื่อง, ผลงาน, ชิ้นงาน, Example: เขาได้เขียนงานออกมาโดยได้รับความต้อนรับอย่างดีจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทั่วไป, Count unit: เรื่อง, ชิ้น, อัน, Thai definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำ
งา[V] snap, See also: catch something in one's mouth, Syn. งับ, Thai definition: อาการที่อ้าปากคาบหรืองับ แล้วหุบปาก
งา[V] filch, See also: pilfer, swipe, pinch, Example: มีข่าวว่าผู้ตรวจฯ สมคบกับพวก งาบตึกงาบถนนหลายครั้งหลายหนจนจับได้, Thai definition: เอาเป็นของตนเอง, ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของ (มักใช้ในทางลบ)
งา[V] snap, See also: catch something in one's mouth, Syn. งับ, Thai definition: อาการที่อ้าปากคาบหรืองับ แล้วหุบปาก
งา[V] filch, See also: pilfer, swipe, pinch, Example: มีข่าวว่าผู้ตรวจฯ สมคบกับพวก งาบตึกงาบถนนหลายครั้งหลายหนจนจับได้, Thai definition: เอาเป็นของตนเอง, ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของ (มักใช้ในทางลบ)
งา[V] filch, See also: pilfer, swipe, pinch, Example: มีข่าวว่าผู้ตรวจฯ สมคบกับพวก งาบตึกงาบถนนหลายครั้งหลายหนจนจับได้, Thai definition: เอาเป็นของตนเอง, ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของ (มักใช้ในทางลบ)
งา[V] snap, See also: catch something in one's mouth, Syn. งับ, Thai definition: อาการที่อ้าปากคาบหรืองับ แล้วหุบปาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งาน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Sesamum orientale L. ในวงศ์ Pedaliaceae ผลเป็นฝัก มีเมล็ดเล็ก ๆ สีขาวหรือดำ ใช้ประกอบอาหารหรือสกัดนํ้ามัน.
งาน. ฟันตัดแถวบนที่งอกออกจากปากช้าง, ลักษณนามเรียก กิ่ง.
งาน. ส่วนหนึ่งของเครื่องดักสัตว์เช่นลอบหรือไซ ทำเป็นซี่ ๆ ปลายสอบเข้าหากันเพื่อไม่ให้ปลาที่เข้าไปแล้วออกมาได้.
งาน. ชื่อปลานํ้ากร่อยหรือทะเลขนาดเล็กชนิด Thryssa setirostris (Broussonet) ในวงศ์ Engraulidae กระดูกขากรรไกรบนโค้งยื่นยาวเป็นเส้นจดครีบท้องหรือครีบก้น ลำตัวยาว แบนข้าง ปากกว้าง เกล็ดที่สันท้องเป็นเหลี่ยมคมเรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย พื้นลำตัวสีเงินอมเหลืองส้ม ขนาดยาวได้ถึง ๑๕ เซนติเมตร.
งากำจายน. งาช้างที่หักติดอยู่ในไม้หรือสิ่งอื่น ๆ.
งาช้าง ๑น. ชื่อนํ้าเต้าพันธุ์หนึ่ง ผลยาวคล้ายงาช้าง. [ดู นํ้าเต้า (๑)].
งาช้าง ๑ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Sansevieria cylindrica Bojer ในวงศ์ Dracaenaceae ใบกลมเป็นแท่ง สีเขียวเข้ม ใช้เป็นยาทำให้อาเจียน, ว่านงาช้าง ก็เรียก.
งาช้าง ๒น. ชื่อหอยทะเลหลายชนิดในชั้น Scaphopoda เปลือกลักษณะคล้ายงาช้าง ส่วนมากสีขาว เช่น ชนิด Dentalium aprinumLinn ., D. longitrorsumReeve, ฟันช้าง ก็เรียก.
งาช้าง ๓น. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์เชษฐา มี ๑๔ ดวง, ดาวช้างใหญ่ ดาวคอนาค ดาวแพะ หรือ ดาวเชษฐะ ก็เรียก.
งาตัดน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยงากวนกับนํ้าตาลแล้วตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมคล้ายข้าวพองในเครื่องจันอับ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jobงา[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jobงา[เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workงา[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stained glassงานกระจกสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass craftงานช่างแก้วและกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outside plantงานตอนนอก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
work of necessityงานที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ductworkงานท่อลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-painterly abstractionงานนามธรรมเชิงฝีแปรงยุคหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fakeงานปลอม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anonymous classicงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, หนังสือแบบฉบับที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book fairงานแสดงหนังสือ, งานนิทรรศการหนังสือ
Book fair หมายถึง งานแสดงหนังสือ หรือ งานนิทรรศการหนังสือที่จัดขึ้นในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือในสถานที่ที่ทีประชาชนสามารถไปร่วมงานได้โดยสะดวก

ความมุ่งหมายของงานนิทรรศการหนังสือเพื่อแสดงหนังสือใหม่ เพื่อเร้าใจให้ผู้ชมเกิดความสนใจในหนังสือได้รู้จักหนังสือใหม่ และอยากอ่านหนังสือต่างๆ มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ต่อเนื่องให้เกิดกับผู้ชมต่อไป นอกจากนั้นในงานอาจมีการจำหน่ายหนังสือใหม่ และมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบ เช่น การสนทนา การอภิปราย การโต้วาที การสาธิต การแสดงละคร การเล่าเรื่องหนังสือ เกมและการแข่งขันต่าง ๆ การทายปัญหา ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีงานนิทรรศการหนังสือที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักพิมพ์ ผู้ผลิตหนังสือ และร้านหนังสือร่วมออกร้านเป็นจำนวนมาก เช่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานนิทรรศการหนังสือแฟรงค์เฟิร์ต ที่เป็นแหล่งตลาดสำคัญสำหรับสำนักพิมพ์ที่ต้องการซื้อและขายลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในการแปลและเอกสิทธิ์อื่น ๆ ให้กับต่างประเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Processing (Libraries)งานเทคนิค (ห้องสมุด) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
พระราชกรณียกิจงานที่พระเจ้าแผ่นดินทรงกระทำ [ศัพท์พระราชพิธี]
Assembly line workงานผลิตแบบสายการประกอบ [เศรษฐศาสตร์]
Applicationงานประยุกต์
โปรแกรมที่ใช้ทำงานที่เราต้องการ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใ่ช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Job งา[คอมพิวเตอร์]
Electric weldingงานเชื่อมไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oxyacetylene welding and cuttingงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technical services (Libraries)งานเทคนิค (ห้องสมุด) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aren't you lonely?ไม่รู้สึกเหงาบ้างเหรอครับ Emotions (2017)
A part-timer at the store made that all by herself.พนักงานพาร์ตไทม์ของร้านนี้ เป็นคนทำเองทั้งหมดเลยนะครับ Emotions (2017)
From now on, as his biggest fanจากนี้ไป ในฐานะแฟนที่ชื่นชอบ ผลงานเขามากที่สุด Emotions (2017)
Does Mr. Michima know you're doing this?คุณมิชิมะรู้หรือเปล่า ว่าคุณทำงานร้านหนังสือ Emotions (2017)
I love books, so I'm working at a book store.เพราะฉันชอบหนังสือ ก็เลยทำงานร้านหนังสือ Emotions (2017)
Working at a book store?ทำงานในร้านหนังสือใช่ไหม Emotions (2017)
I just started. My trainer gets upset with me every day.ฉันเพิ่งเริ่มงานเองค่ะ รุ่นพี่ที่ฝึกงานให้ บ่นฉันทุกวัน Emotions (2017)
One of our new part-timers is a huge fan.พนักงานพาร์ตไทม์คนใหม่ของเราคนหนึ่ง เป็นแฟนตัวยง Emotions (2017)
With a work this great, the casting has to be brilliant as well.กับผลงานชั้นเยี่ยมอย่างนี้ นักแสดงก็ต้องยอดฝีมือเหมือนกัน Confrontation (2017)
The mission for creators like us is not to make what we want, but to deliver what audiences want.หน้าที่ของคนสร้างสรรค์ผลงานอย่างเรา ไม่ใช่การทำสิ่งที่เราต้องการ แต่เป็นการทำสิ่งที่ผู้ชมต้องการ Confrontation (2017)
This show has a great lineup behind it.หนังเรื่องนี้ได้ทีมงาน ระดับเทพทั้งนั้น Confrontation (2017)
She's been a fan of yours since your debut.เธอติดตามนิยายของคุณ ตั้งแต่ผลงานเปิดตัว Confrontation (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งา[n.] (ngā) EN: ivory   FR: ivoire [m]
งา[n.] (ngā) EN: tusk   FR: défense (d'éléphant)
งา[n.] (ngā) EN: sesame ; sesame seed ; benne ; benny ; bene   FR: sésame [m]
งา[n.] (ngā) EN: barbs in a fish trap   
งาช้าง[n. exp.] (ngā chāng) EN: elephant tusk   FR: défense d'éléphant [f]
งาตัด [n.] (ngātat) EN: sesame brittle ; sesame bar   
งา[n.] (ngān) EN: work ; job ; task ; labour ; employment ; function ; duty ; business   FR: travail [m] ; occupation [f] ; emploi [m] ; activité [f] ; boulot (fam.) [m] ; job (fam.) [m] ; tâche [f] ; business [m] (fam.)
งา[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering   FR: fête [f] ; festivité [f] ; réception [f] ; événement [m] ; évènement [m]
งา[n.] (ngān) EN: ngan (area equal to a quarter of arai or 400 square meters)   FR: ngan [m] (unité de surface équivalant à un quart de rai ou 400 mètres carrés)
งานกรีฑา[n. exp.] (ngān krīthā) EN: athletic meeting ; sports meeting   FR: réunion d'athlétisme [f] ; meeting (d'athlétisme) [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
coordinate(v) ประสานงา
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งา
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accomplishment[N] งานที่ทำสำเร็จ, Syn. achievement
aesthetic[ADJ] งาม, See also: สวยงาม, Syn. beautiful, pleasing
analects[N] งานกวีนิพนธ์สั้น ๆ, Syn. analecta
appointment[N] ตำแหน่ง, See also: งาน, Syn. position, post
architecture[N] สถาปัตยกรรม, See also: งานสถาปัตยกรรม
assignment[N] งาน, See also: งานที่ได้รับมอบหมาย, Syn. task, responsibility, job
avocation[N] งานอดิเรก, See also: งานว่าง, Syn. hobby
bacchanal[N] งานเลี้ยงฉลองเทพเจ้าแบ็กคัส, See also: เทพแห่งเหล้าองุ่น&ความอุดมสมบูรณ์, Syn. carnival, celebration
backlog[N] งานคั่งค้าง, See also: งานที่ยังทำไม่เสร็จ, Syn. accumulation, reserve
ball[N] งานบอล, See also: งานเลี้ยง, Syn. party, promenade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
acetone(แอส' ซิโทน) chem. ของเหลวระเหยและติดไฟ ใช้ในการทำสีและยาชักเงา (CH3) 2CO
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
adonis(อะโด' นิส) หนุ่มรูปงาม, ชื่อเทพบุตรของกรีก (a very handsome young man)

English-Thai: Nontri Dictionary
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
activity(n) กิจกรรม,การงา
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงา
angelic(adj) เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงา
applicant(n) ผู้สมัครงาน,ผู้ขอ
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
engraving (n) งานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก
fair[แฟร์] (n ) งานแฟร์, งานออกร้านแสดงสินค้า, งานวัด
folklore programงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นฐาน
funfair (n ) งานวัด, งานรื่นเริงซึ่งจัดกลางแจ้งมีเครื่องเล่นและเกมต่างๆมากมาย
Giornata[จอร์นาตา] (n ) งานเขียนบนปูนเปียกที่เขียนเสร็จในแต่ละวัน (เกี่ยวกับวิธีเขียนจิตรกรรมฝาผนัง)
See also: R. Buon fresco
hobbies (adj) งานอดิเรก
Hot Work (n ) งานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ
HotJobs[ฮอทจ๊อบ] งานน่าสนใจ,งานด่วน
househoidงานบ้าน
How Work (n ) งานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
家事[かじ, kaji] (n) งานบ้าน
忘年会[ぼうねんかい, bounenkai] (n) งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า
急用[きゅうよう, kyuuyou] (n) งานเร่งด่วน
慰労会[いろうかい, iroukai] (n) งานเลี้ยงขอบคุณ
新年会[しんねんかい, shinnenkai] (n) งานเลี้ยงปีใหม่
新車初公開[しんしゃはつこうかい, shinshahatsukoukai] (n uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 新車発表会,
新車発表会[しんしゃはっぴょうかい, shinshahappyoukai] (n uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 新車初公開,
日常業務[にちじょうぎょうむ, nichijougyoumu] (n) งานประจำ routine work
胡麻[ごま, ] (n ) งา เมล็ดงา
表面処理[ひょうめん処理, hyoumen shori] (n) งานชุบผิวโลหะ ( งาน surface treatment )

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
定形業務[ていけいぎょうむ, teikeigyoumu] (n) งานประจำ routine work
アルバイト[あるばいと, arubaito] (n) งานพิเศษ,งานนอกเวลา
パーティー[pa^tei^] (n) งานเลี้ยงปาร์ตี้ ,งานสังสรรค์
葬式[そうしき, soushiki] (n) งานศพ
日勤[にっきん, nikkin] งานผลัดกลางคืน,กะกลางคืน
仕掛品[しかけひん, shikakehin] (n ) งานที่อยู่ในกระบวนการ (work in process : WIP)
基礎工事[きそこうじ, kisokouji] (n ) งานรากฐาน (การก่อสร้างฐานรากของโครงสร้างอาคาร)
山積する仕事[やまづみするしごと, yamazumisurushigoto] (exp ) งานเท่าภูเขา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ English: work
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานฝีมือ English: handicraft
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำด้วยฝีมือคน English: maneuvering
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] Thai: งานสัมมนารายงานผล
行事[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม
業務[ぎょうむ, gyoumu] Thai: งาEnglish: work
学園際[がくえんさい, gakuensai] Thai: งานฉลองประจำปีของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมักจัดในช่วงวันวัฒนธรรมปลายเดือนพฤศจิกายน English: school festival
イベント[いべんと, ibento] Thai: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ English: event

German-Thai: Longdo Dictionary
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรัฐ
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าที่
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงา
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| งาน (ที่จะให้ทำ)
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Bericht(n) |der, pl. Berichte| รายงา
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
loisir(n) |m| งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางา
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, See also: S. boulot ,
boulot(n slang) |m| งาน, See also: S. travail,
chauffeur(n) คบขับรถ, พนักงานขับรถ
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top