ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transcend

T R AE0 N S EH1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transcend-, *transcend*, transcen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transcend(vt) อยู่เหนือ, See also: อยู่เลย
transcend(vi) อยู่เหนือ, See also: อยู่เลย
transcendent(adj) ดีกว่า, See also: เหนือกว่า
transcendental(adj) ดีกว่า, See also: ยอดเยี่ยม, เหนือธรรมชาติ
transcendentalism(n) หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transcend(แทรสเซนดฺ') vt., vi. อยู่เหนือ, อยู่เลย, อยู่นอกเหนือ, ทำได้ดีกว่า, ชนะ, มีชัย, อยู่เหนือธรรมชาติ., See also: transcendingly adv.
transcendency(แทรน'เซนเดินซฺ, -ซี) n. การอยู่เหนือ, การอยู่นอกเหนือ, การมีชัย, การเหนือความเข้าใจ, การอยู่เหนือความเข้าใจ, See also: transcendent adj.
transcendent(แทรนเซน'เดินทฺ) adj. อยู่เหนือ, อยู่นอกเหนือ, อยู่เลย, เหลือล้น, เหลือเกิน, มีกว่า, ยอดเยี่ยมกว่า, มีชัย, เหนือธรรมชาติ, เหนือโลก, เหนือจักรวาล. n. สิ่งยอดเยี่ยม, บุคคลยอดเยี่ยม, อัจฉริยบุคคล., See also: trancendence, transcendency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
transcend(vt) อยู่เหนือ, เหลือ, ชนะ, ทำได้ดีกว่า
transcendent(adj) ดีเยี่ยม, พ้น, เกิน, เหนือธรรมชาติ
transcendental(adj) ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, เหนือธรรมชาติ, เกินธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transcendenceอุตรภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcendentalอดิศัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transcendental apperceptionอุตรวิสัญชาน, วิสัญชานอุตรวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcendental ego of apperceptionอุตรอัตตาแห่งวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcendental extensionภาคขยายเชิงอดิศัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transcendental functionฟังก์ชันอดิศัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transcendental idealismจิตนิยมอุตรวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcendental unity of apperceptionอุตรเอกภาพแห่งวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcendentalismคตินิยมเหนือเหตุผล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transcendental functionฟังก์ชันอดิสัย, ฟังก์ชันใด ๆ ที่ไม่เป็นฟังก์ชันพีชคณิต เช่น ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันลอการิทึม เป็นต้น  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Transcendental Meditationการเข้าฌานแบบโลกุตตระ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
transcend(vt) เอาชนะ
transcended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patranscended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patterns of influence. Scholars often resort to Indian terms to describe these influences, suggesting they existed as overlapping “mandalas.”

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must transcend the loss, the pain... and create something new.คุณต้องก้าวข้ามการ สูญเสียความเจ็บปวด ... และสร้างสิ่งใหม่ ๆ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Celsius, let's start with the premise... that when you see this stunning, smoldering creature... she transcends your desire to chew.เซลเซียสขอเริ่มต้นด้วยหลักฐาน ... ที่เมื่อคุณเห็นที่สวยงาม, สิ่งมีชีวิตที่คุกรุ่นนี้ ... เธอฟันฝ่าความต้องการของคุณที่จะเคี้ยว เธอ electrifies คุณ! The Birdcage (1996)
But what if we could transcend that limit?อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าสามารถ ทำให้เราอยู่เหนือข้อจำกัดนี้ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Our relationship transcends race.เรื่องของเรามันใหญ่กว่าผิวสี Allen (2005)
Nothing transcends race in here.ในนี้ไม่มีอะไรใหญ่เกินเรื่องผิวสีหรอก Allen (2005)
"Some of his effects transcend mere illusion...บางส่วนของการแสดงข้ามพ้นความเป็นมายากล The Illusionist (2006)
Principles that transcend money or drugs or anything like that.หลักการที่อยู่เหนือ เงินทอง ยาเสพติด หรืออะไรก็ตาม No Country for Old Men (2007)
Love transcends all differences.ความรักเอาชนะความแตกต่าง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Now, what happened here tonight transcends our laws.เวลา 22: 55 Angels & Demons (2009)
Culturally, Madonna's legacy transcends her music... because by and large, the subtext ofher songs are about... being strong, independent and-and confident no matter what your sex.ศิลปะของมาดอนน่า ไม่ใช่แค่ดนตรี แต่เป็นสิ่งที่เธอ ต้องการสื่อ จงเข้มแข็ง อิสระ และเชื่อมั่น The Power of Madonna (2010)
Yes, he has to transcend his body, so that the quest is revealed to him in a vision.ใช่ เขาต้องทำแบบนั้น แล้วภาระกิจนั้นจะมาหาเขาเอง ในความฝัน The Eye of the Phoenix (2010)
Religion tells us that our souls transcend the body.ศาสนาบอกเราว่าจิตวิญญาณของเรา เหนือร่างกาย Is There Life After Death? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transcendExporting is a commercial activity which transcends borders.
transcendThis is a universal truth that transcends time.
transcendTranscending time the insects of ages gone past dance livelily in amber.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้าวพ้น[kāophon] (v) EN: transcend
ลอยฟ้า[løifā] (adv) EN: excellently ; superbly ; transcendently  FR: superbement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRANSCEND T R AE0 N S EH1 N D
TRANSCENDS T R AE0 N S EH1 N D Z
TRANSCENDED T R AE0 N S EH1 N D IH0 D
TRANSCENDENT T R AE0 N S EH1 N D AH0 N T
TRANSCENDING T R AE0 N S EH1 N D IH0 NG
TRANSCENDENCE T R AE0 N S EH1 N D AH0 N S
TRANSCENDENTAL T R AE2 N S AH0 N D EH1 N T AH0 L
TRANSCENDENTAL T R AE2 N S AH0 N D EH1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transcend (v) trˈænsˈɛnd (t r a1 n s e1 n d)
transcends (v) trˈænsˈɛndz (t r a1 n s e1 n d z)
transcended (v) trˈænsˈɛndɪd (t r a1 n s e1 n d i d)
transcendent (j) trˈænsˈɛndənt (t r a1 n s e1 n d @ n t)
transcending (v) trˈænsˈɛndɪŋ (t r a1 n s e1 n d i ng)
transcendence (n) trˈænsˈɛndəns (t r a1 n s e1 n d @ n s)
transcendency (n) trˈænsˈɛndənsiː (t r a1 n s e1 n d @ n s ii)
transcendental (j) trˌænsɛndˈɛntl (t r a2 n s e n d e1 n t l)
transcendentalis (n) trˌænsɛndˈɛntəlɪzəm (t r a2 n s e n d e1 n t @ l i z @ m)
transcendentalis (n) trˌænsɛndˈɛntəlɪst (t r a2 n s e n d e1 n t @ l i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超级[chāo jí, ㄔㄠ ㄐㄧˊ, / ] transcending; high grade; super-; ultra- #1,968 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
超越[ちょうえつ, chouetsu] (n) (1) transcendence; transcendency; (adj-f) (2) transcendental; (vs) (3) to transcend; to rise above; (P) #17,088 [Add to Longdo]
超絶[ちょうぜつ, chouzetsu] (n, vs) transcendence; excellence; superiority #18,027 [Add to Longdo]
意識一般[いしきいっぱん, ishikiippan] (n) transcendental appreciation [Add to Longdo]
高踏[こうとう, koutou] (n) highbrow; aloof; transcendent [Add to Longdo]
高踏的[こうとうてき, koutouteki] (adj-na) transcendent [Add to Longdo]
高踏派[こうとうは, koutouha] (n) transcendentalists; Parnassians [Add to Longdo]
自己超越[じこちょうえつ, jikochouetsu] (n) self-transcendence [Add to Longdo]
神韻縹渺[しんいんひょうびょう(uK), shin'inhyoubyou (uK)] (adj-t, adv-to) (arch) (a work of art being) sublime; transcendent [Add to Longdo]
先験的[せんけんてき, senkenteki] (adj-na, n) transcendental [Add to Longdo]
先験哲学[せんけんてつがく, senkentetsugaku] (n) (See 批判哲学) transcendental philosophy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
超越関数[ちょうえつかんすう, chouetsukansuu] transcendental function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transcend \Tran*scend"\ (tr[a^]n*s[e^]nd"), v. t. [imp. & p. p.
   {Transcended}; p. pr. & vb. n. {Transcending}.] [L.
   transcendere, transcensum; trans beyond, over + scandere to
   climb. See {Scan}.]
   1. To rise above; to surmount; as, lights in the heavens
    transcending the region of the clouds. --Howell.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass over; to go beyond; to exceed.
    [1913 Webster]
 
       Such popes as shall transcend their limits. --Bacon.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   8. To surpass; to outgo; to excel; to exceed.
    [1913 Webster]
 
       How much her worth transcended all her kind.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transcend \Tran*scend"\ (tr[a^]n*s[e^]nd"), v. i.
   1. To climb; to mount. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To be transcendent; to excel. [R.]
    [1913 Webster] Transcendence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transcend
   v 1: be greater in scope or size than some standard; "Their
      loyalty exceeds their national bonds" [syn: {exceed},
      {transcend}, {surpass}]
   2: be superior or better than some standard; "She exceeded our
     expectations"; "She topped her performance of last year"
     [syn: {exceed}, {transcend}, {overstep}, {pass}, {go past},
     {top}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top