Search result for

tops

(58 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tops-, *tops*, top
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tops[ADJ] ที่ระดับสูงสุด (คำที่ไม่เป็นทางการ), Syn. excellent
tops[ADV] ในระดับสูงสุด (คำที่ไม่เป็นทางการ)
topsail[N] ใบเรือ
topside[N] ด้านบนสุดเหนือดาดฟ้าเรือ, Syn. deck
topsoil[N] ด้านบนของพื้น
topsy-turvy[ADV] ยุ่งวุ่นวาย, See also: ยุ่งเหยิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
topsy ###SW. turvy (ทอพ'ซ'เทอ'วี) adv. กลับตาลปัตร,กลับหัวกลับหาง,ยุ่งเหยิง,สับสน. n. ภาวะยุ่งเหยิง,ความสับสน
autopsy(ออ'ทอพซี) n. การชันสูตรศพ,การผ่าศพ. -autopsic (al) adj. -autopsist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
TOPSY-topsy-turvy(adj) สับสน,อลหม่าน,ยุ่งเหยิง,หัวหกก้นขวิด
TOPSY-topsy-turvy(adv) สับสน,ยุ่งเหยิง,กลับตาลปัต
TOPSY-topsy-turvy(n) ความสับสน,ความอลหม่าน,ความยุ่งเหยิง
autopsy(n) การชันสูตรศพ,การผ่าศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
topset bedsชั้นผิวบนดินดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
topsoilดินชั้นบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Topsoil ดินชั้นบน
ดินที่อยู่เหนือระดับของเศษหินผุพังขึ้นมาจน ถึงผิวบนสุด เป็นดินที่มีประโยชน์ต่อการเจริญของพืช จัดอยู่ในชั้นเอ (A-horizon) ของการจำแนกประเภทดินในทางปฐพีวิทยา [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We gotta get topside. We need air support, now!เราต้องขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนี้ เราต้องการให้ ฮ.ช่วยแล้วล่ะ The Dark Knight (2008)
Well, the FBI should'a hired me 'cause I could've gotten whatever info you wanted in 25 minutes tops.งั้น FBI ควรจะจ้างฉัน \ เพราะฉันสามารถหาข้อมูลได้ทุกอย่างใน 25 นาที นายเป็นพวกแฮกเกอร์? Breaking and Entering (2008)
Tops. Did he eat the drywall?นั่นมันกินผนังใช่ไม๊น่ะ? Marley & Me (2008)
I'II go back and get it; Five, 10 minutes, tops;ฉันจะกลับไปเอามาจ่ายภายใน 5-10 นาทีนี้ Changeling (2008)
Well, it was being delivered on the tops of phone booths with aliases, and at airports by people with gloves on.มันถูกส่งมอบไว้เหนือตู้โทรศัพท์ โดยใช้นามแฝง แล้วก็ที่สนามบินโดยพวกคนที่ใส่ถุงมือ Frost/Nixon (2008)
I just thought that because you've been wearing tight tops and more lippy, and it looked like you and Jem were...หนูแค่คิดว่าเพราะแม่ชอบใส่เสื้อรัดๆ แถมยังลดความอ้วนอีก และก็ดูเหมือนแม่กับเจม... Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Oh, god, uh... three, four months tops.พระเจ้า สามหรือสี่เดือนอย่างมากสุด New York Sucks (2009)
Relax. Dad said this hunt will take him two weeks, tops.ไม่เอาน่า พ่อบอกว่า การล่าครั้งนี้ แค่สองสัปดาห์เท่านั้นเอง After School Special (2009)
Droids inbound. We've got eight minutes tops.พวกดรอยด์มาแล้ว เรามีเวลามากสุดแปดนาที Defenders of Peace (2009)
super-cool tank tops.มีร่างกายช่วงบนที่สมบูรณ์ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
If you don't deliver that Cube within a half hour, 40 minutes tops with traffic,ถ้านายไม่เอาคิ้วป์มาให้ฉัน ภายในครึ่งชั่วโมง หรือมากสุด 40 นาที กรณีรถติด Chuck Versus the Ring (2009)
Wear something else. Fine. I'll borrow one of your tops.ไปหาอะไรใส่ซะ ได้ งั้นหนูยืมเสื้อคุณก็แล้วกัน Nice Is Different Than Good (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
topsThe office has been topsy-turvy since the merger upset everything.
topsShe cut off the carrot tops.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
ฝักเพกา[n.] (fakphēkā) EN: nine tops pagoda   
การชันสุตรศพ[n.] (kān channasut sop) EN: autopsy   FR: autopsie [f]
สลบเหมือด[v. exp.] (salop meūat) EN: become unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious   FR: perdre connaissance ; s'évanouir ; défaillir
สลบไสล[v.] (salopsalai) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious   FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)
สลบไสล[adv.] (salopsalai) EN: like tops ; unconsciously   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPS    T AA1 P S
TOPSY    T AA1 P S IY0
TOPSOIL    T AA1 P S OY2 L
TOPSY-TURVY    T AA1 P S IY0 T ER1 V IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tops    (v) (t o1 p s)
topsail    (n) (t o1 p s ei l)
topsails    (n) (t o1 p s ei l z)
topsy-turvy    (j) - (t o2 p s i - t @@1 v ii)
topsy-turvydom    (n) - (t o2 p s i - t @@1 v i d @ m)
topsy-turvydoms    (n) - (t o2 p s i - t @@1 v i d @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flock- und Kammzugfärbung {f} [textil.]tops and stock dyeing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
こだま[, kodama] (n) regular (stops at every station) Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
てんやわんや[, tenyawanya] (adj-no) hectic; topsy-turvy; chaotic [Add to Longdo]
でんぐり返る[でんぐりがえる, dengurigaeru] (v5r,vi) to turn a somersault; to turn over (topsy-turvy); to turn head over heels [Add to Longdo]
とき[, toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
オビラプトル[, obiraputoru] (n) oviraptor (species of dinosaur, Oviraptor philoceratops) [Add to Longdo]
コバステッチ[, kobasutecchi] (n,vs) topstitch (dressmaking) (eng [Add to Longdo]
ツートップ[, tsu-toppu] (exp) two tops [Add to Longdo]
ツノゴケ類;角苔類[ツノゴケるい(ツノゴケ類);つのごけるい(角苔類), tsunogoke rui ( tsunogoke rui ); tsunogokerui ( kaku koke rui )] (n) hornworts (non-vascular plants of order Anthocerotopsida) [Add to Longdo]
トリケラトプス[, torikeratopusu] (n) triceratops (dinosaur) (lat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tops
   adj 1: of the highest quality; "an ace reporter"; "a crack
       shot"; "a first-rate golfer"; "a super party"; "played
       top-notch tennis"; "an athlete in tiptop condition"; "she
       is absolutely tops" [syn: {ace}, {A-one}, {crack},
       {first-rate}, {super}, {tiptop}, {topnotch}, {top-notch},
       {tops(p)}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TOPS
     Timesharing / Total OPerating System (DEC, OS)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top