ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tonsure

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tonsure-, *tonsure*
Possible hiragana form: とんすれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tonsure[N] การตัดผม, See also: การโกนผม, Syn. shave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tonsure(เทน'เชอะ) n. การตัดผม,การโกนผม,การปลงผม,ศรีษะ,ศรีษะที่โกนผมแล้ว (เช่นของพระ) ,ส่วนของศรีษะที่โกนผมออก,หัวโล้น,ภาวะหัวโล้น. vt. โกนผม,ปลงผม

English-Thai: Nontri Dictionary
tonsure(n) การโกนผม,กระหม่อม,หัวจุก,พิธีโกนจุก
tonsure(vt) ปลงผม,บวช,โกนผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพชา[n.] (banphachā = bapphachā) EN: tonsure   FR: noviciat [m] ; tonsure [f]
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
ผนวช[v.] (phanūat) EN: ordain ; enter Buddhist priesthood ; tonsure   FR: prendre l'habit
วันโกน[n. exp.] (wan kōn) EN: head-shaving day ; tonsure day ; the day before the new moon/full moon   FR: jour de la tonsure [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tonsure    (v) tˈɒnʃər (t o1 n sh @ r)
tonsured    (v) tˈɒnʃəd (t o1 n sh @ d)
tonsures    (v) tˈɒnʃəz (t o1 n sh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剃度[tì dù, ㄊㄧˋ ㄉㄨˋ, ] tonsure (shaved head of Buddhist monk), #61,743 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonsur {f} | Tonsuren {pl}tonsure | tonsures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円顱[えんろ, enro] (n) tonsure; shaven head [Add to Longdo]
剃り捨てる[そりすてる, sorisuteru] (v1) to cut off the hair; take the tonsure [Add to Longdo]
剃髪[ていはつ, teihatsu] (n,vs) tonsure; cutting off the hair [Add to Longdo]
頭を丸める[あたまをまるめる, atamawomarumeru] (exp,v1) (1) to be tonsured; to have one's head shaved; (2) to become a monk [Add to Longdo]
有髪[うはつ, uhatsu] (n) untonsured (monk or priest or nun) [Add to Longdo]
落飾[らくしょく, rakushoku] (n,vs) cutting one's hair before entering a monastery; tonsure [Add to Longdo]
落髪[らくはつ, rakuhatsu] (n,vs) cutting one's hair before entering a monastery; tonsure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tonsure \Ton"sure\, n. [F., fr. L. tonsura a shearing, clipping,
   from tondere, tonsum, to shear, shave; cf. Gr. ? to gnaw;
   perhaps akin to Gr. ? to cut, and E. tome.]
   1. The act of clipping the hair, or of shaving the crown of
    the head; also, the state of being shorn.
    [1913 Webster]
 
   2. (R. C. Ch.)
    (a) The first ceremony used for devoting a person to the
      service of God and the church; the first degree of the
      clericate, given by a bishop, abbot, or cardinal
      priest, consisting in cutting off the hair from a
      circular space at the back of the head, with prayers
      and benedictions; hence, entrance or admission into
      minor orders.
    (b) The shaven corona, or crown, which priests wear as a
      mark of their order and of their rank.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tonsure
   n 1: the shaved crown of a monk's or priest's head
   2: shaving the crown of the head by priests or members of a
     monastic order
   v 1: shave the head of a newly inducted monk

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top