ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tonsured

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tonsured-, *tonsured*, tonsur, tonsure
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tonsured    (v) tˈɒnʃəd (t o1 n sh @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
頭を丸める[あたまをまるめる, atamawomarumeru] (exp,v1) (1) to be tonsured; to have one's head shaved; (2) to become a monk [Add to Longdo]
有髪[うはつ, uhatsu] (n) untonsured (monk or priest or nun) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tonsured \Ton"sured\, a.
   Having the tonsure; shaven; shorn; clipped; hence, bald.
   [1913 Webster]
 
      A tonsured head in middle age forlorn.  --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tonsured
   adj 1: having a bald spot either shaved or natural; "tonsured
       monks"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top