ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剃度

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剃度-, *剃度*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剃度[tì dù, ㄊㄧˋ ㄉㄨˋ, ] tonsure (shaved head of Buddhist monk), #61,743 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to shave my head.[CN] 我要剃度 The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
God of the Waters and merciful Buddha, return his corpse to us and I'll shave my head for Buddha![CN] 水神啊,慈悲的佛祖 快点把他的尸体送回来吧要我剃度出家也可以 The Buffalo Boy (2004)
I want my head shaved.[CN] 我要剃度 The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
You can't proceed with the tonsure ceremony.[CN] 怎么能进行剃度呢? The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
How long have you been here?[CN] 你剃度多久了? The 36th Chamber of Shaolin (1978)
You are only telling me now? ![CN] 现在才说剃度 Reign of Assassins (2010)
I will become a monk.[CN] 我就正式剃度出家 Reign of Assassins (2010)
Does that mean you shave your head and dance around in robes?[CN] 那麼你是不是就得剃度披袈裟跳舞啊? 只在聖誕節那天 The New Guy (2011)
This is Tianbao.[CN] 这是刚刚剃度的天宝 Tai-Chi Master (1993)
I'll shave my head to become a monk.[CN] 我要剃度,我要诚心向佛 The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
You'll be tonsured and named Wanshi[CN] 好,明天我为你剃度 赐名"顽石" Sex and Zen (1991)
Promise me you'll shave my head.[CN] 请答应我,给我剃度 The 8 Diagram Pole Fighter (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top