ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tonsur

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tonsur-, *tonsur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tonsure[N] การตัดผม, See also: การโกนผม, Syn. shave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tonsure(เทน'เชอะ) n. การตัดผม,การโกนผม,การปลงผม,ศรีษะ,ศรีษะที่โกนผมแล้ว (เช่นของพระ) ,ส่วนของศรีษะที่โกนผมออก,หัวโล้น,ภาวะหัวโล้น. vt. โกนผม,ปลงผม

English-Thai: Nontri Dictionary
tonsure(n) การโกนผม,กระหม่อม,หัวจุก,พิธีโกนจุก
tonsure(vt) ปลงผม,บวช,โกนผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพชา[n.] (banphachā = bapphachā) EN: tonsure   FR: noviciat [m] ; tonsure [f]
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
ผนวช[v.] (phanūat) EN: ordain ; enter Buddhist priesthood ; tonsure   FR: prendre l'habit
วันโกน[n. exp.] (wan kōn) EN: head-shaving day ; tonsure day ; the day before the new moon/full moon   FR: jour de la tonsure [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tonsure    (v) tˈɒnʃər (t o1 n sh @ r)
tonsured    (v) tˈɒnʃəd (t o1 n sh @ d)
tonsures    (v) tˈɒnʃəz (t o1 n sh @ z)
tonsuring    (v) tˈɒnʃərɪŋ (t o1 n sh @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剃度[tì dù, ㄊㄧˋ ㄉㄨˋ, ] tonsure (shaved head of Buddhist monk), #61,743 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonsur {f} | Tonsuren {pl}tonsure | tonsures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レッグオブマトンスリーブ[, regguobumatonsuri-bu] (n) leg of mutton sleeve [Add to Longdo]
円顱[えんろ, enro] (n) tonsure; shaven head [Add to Longdo]
剃り捨てる[そりすてる, sorisuteru] (v1) to cut off the hair; take the tonsure [Add to Longdo]
剃髪[ていはつ, teihatsu] (n,vs) tonsure; cutting off the hair [Add to Longdo]
頭を丸める[あたまをまるめる, atamawomarumeru] (exp,v1) (1) to be tonsured; to have one's head shaved; (2) to become a monk [Add to Longdo]
屯する[たむろする;とんする, tamurosuru ; tonsuru] (vs-s,vi) (1) (uk) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location) [Add to Longdo]
有髪[うはつ, uhatsu] (n) untonsured (monk or priest or nun) [Add to Longdo]
落飾[らくしょく, rakushoku] (n,vs) cutting one's hair before entering a monastery; tonsure [Add to Longdo]
落髪[らくはつ, rakuhatsu] (n,vs) cutting one's hair before entering a monastery; tonsure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Tonsur /tɔnzuːr/ 
   tonsure

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top