ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tie in

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tie in-, *tie in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tie in[PHRV] พันหรือผูกไว้
tie in[PHRV] เชื่อมโยงกับ, See also: เชื่อมต่อ
tie in[PHRV] สอดคล้องกัน, Syn. tie up
tie into[PHRV] โจมตี, See also: จู่โจม
tie in with[PHRV] เชื่อมโยงกับ, See also: เข้ากันกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, Mr Ware, in your opinion does the cannon on this tie in any way resemble a...นี่ คุณแวร์ ในความเห็นของคุณ คุณว่าไอ้รูปปืนใหญ่เนี่ย มันเหมือน... Hope Springs (2003)
If there's no tie in I want you back at your desk.ถ้าไม่มี เบาะแสอะไร ผมจะดึงคุณกลับมานั่งโต๊ะนะ The Politics of Time (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tie in
   v 1: be in connection with something relevant; "This ties in
      closely with his earlier remarks"
   2: make a logical or causal connection; "I cannot connect these
     two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts";
     "I cannot relate these events at all" [syn: {associate}, {tie
     in}, {relate}, {link}, {colligate}, {link up}, {connect}]
     [ant: {decouple}, {dissociate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top