ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throb

TH R AA1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throb-, *throb*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throb(vi) เต้นเป็นจังหวะและแรง (เช่น การเต้นของหัวใจ), Syn. beat, pulsate, palpitate
throb(n) การเต้นเป็นจังหวะ, Syn. beat, pulsation, pulse
throb away(phrv) ปวดตลอด, See also: ปวดตุ๊บ ๆ ตลอด, เต้นตุบ ๆ ตลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
throb(ธรอบ) vi., n. (การ) เต้น, เต้นแรงขึ้น, กระเพื่อม, สั่น, แสดงอารมณ์, มีอารมณ์, See also: throbbingly adv., Syn. palpitate, pulsate, beat
bathroben. เสื้อคลุมสำหรับเดินไปอาบน้ำหรือใส่หลังอาบน้ำ
heartthrobn. การเต้นแรงของหัวใจ, อารมณ์รุนแรง, คนรัก

English-Thai: Nontri Dictionary
throb(vi) เต้นตุบๆ, สั่น, กระเพื่อม, ไหว, หอบ
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
throb; pulsation; throbbing๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throbbing painอาการปวดตุบ ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throbbing; pulsation; throb๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Min-jae, does your heart still throb when you see me?มินเจ เวลาเจอฉันใจคุณยังสั่นเวลาไหม? Love Now (2007)
A throb that says I didn't choke on what they were feeding me.แค่ไม่อยากทนกับ สิ่งที่พวกมันทำ Red Tails (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throbHer heart was throbbing with excitement.
throbI have a dull, throbbing headache.
throbI have a throbbing pain here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้น(v) beat, See also: throb, pulsate, palpitate, Example: นอกจากในใจของเขาจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังเต้นระทึกกึกก้องจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย, Thai Definition: เคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ หรือไปๆ มาๆ
ตุบๆ(adv) throbbingly, See also: spasmodically, repeatedly, achingly, Example: แม่จำได้ดีถึงครั้งแรกที่ลูกดิ้น ลักษณะคล้ายกับมีอะไรเต้นตุบๆ อยู่ข้างใน, Thai Definition: อาการที่ชีพจรเต้นเป็นระยะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจหวิว[jaiwiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat  FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
เต้น[ten] (v) EN: pulsate ; palpitate ; beat ; throb  FR: battre ; vibrer ; palpiter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THROB TH R AA1 B
THROBBING TH R AA1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
throb (v) θrˈɒb (th r o1 b)
throbs (v) θrˈɒbz (th r o1 b z)
throbbed (v) θrˈɒbd (th r o1 b d)
throbbing (v) θrˈɒbɪŋ (th r o1 b i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ときめき[tokimeki] (n) palpitation; throbbing #9,627 [Add to Longdo]
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv, adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P) #14,654 [Add to Longdo]
じんじん[jinjin] (adv, adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
ずきずき[zukizuki] (adv, n, vs) (on-mim) throbbing pain; heartbreakingly; (P) [Add to Longdo]
ずきん[zukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
ずきんずきん[zukinzukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
ときめく[tokimeku] (v5k, vi) to throb; to flutter; to palpitate [Add to Longdo]
グキグキ;ぐきぐき[gukiguki ; gukiguki] (adv, n, vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly [Add to Longdo]
バスローブ[basuro-bu] (n) bathrobe [Add to Longdo]
鼓動[こどう, kodou] (n, vs) beat; palpitation; pulsation; throbbing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throb \Throb\, v. i. [imp. & p. p. {Throbbed}; p. pr. & vb. n.
   {Throbbing}.] [OE. [thorn]robben; of uncertain origin; cf.
   Russ. trepete a trembling, and E. trepidation.]
   To beat, or pulsate, with more than usual force or rapidity;
   to beat in consequence of agitation; to palpitate; -- said of
   the heart, pulse, etc.
   [1913 Webster]
 
      My heart
      Throbs to know one thing.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Here may his head lie on my throbbing breast. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throb \Throb\, n.
   A beat, or strong pulsation, as of the heart and arteries; a
   violent beating; a papitation:
   [1913 Webster]
 
      The impatient throbs and longings of a soul
      That pants and reaches after distant good. --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throb
   n 1: a deep pulsating type of pain
   2: an instance of rapid strong pulsation (of the heart); "he
     felt a throbbing in his head" [syn: {throb}, {throbbing},
     {pounding}]
   v 1: pulsate or pound with abnormal force; "my head is
      throbbing"; "Her heart was throbbing"
   2: expand and contract rhythmically; beat rhythmically; "The
     baby's heart was pulsating again after the surgeon massaged
     it" [syn: {pulsate}, {throb}, {pulse}]
   3: tremble convulsively, as from fear or excitement [syn:
     {shudder}, {shiver}, {throb}, {thrill}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top