ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throbbing

TH R AA1 B IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throbbing-, *throbbing*, throbb
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
throbbing painอาการปวดตุบ ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throbbing; pulsation; throb๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fui ni kieta kodou The throbbing which suddenly disappearedสั่นสะท้านและลอยหายไป Fui ni kieta kodou 5 Centimeters Per Second (2007)
You're just upset because the whole time she was with you, she was thinking about my huge, throbbing diagnostic skills.คุณพึ่งหัวเสีย เพราะเธออยู่กับคุณตลอดเวลา เธอคิดว่าอ้อมกอดของฉัน สั่นระริก Lucky Thirteen (2008)
It's throbbing a little bit.มันสั่นนิดๆ Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Throbbing music.เสียงดนตรีสนั่นหวั่นไหว The Science of Illusion (2010)
It wouldn't be a living organism, but it'd be a sort of gigantic, throbbing megabrain.มันเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิต เหล่านี้ซุปเปอร์คนต่างด้าว Are We Alone? (2010)
Particularly if they're ancient throbbing megabrains.ฉันคิดว่ามันไม่น่าที่สติ ปัญญาซุปเปอร์บาง Are We Alone? (2010)
So long as someone's paying the electricity bill and defending this throbbing megabrain from asteroid impacts and other dangers, และป้องกันการสั่นนี้สมองล้าน จากผลกระทบดาวเคราะห์ น้อยและอันตรายอื่น ๆ ฉันคิดว่ามันไม่ได้จะ เป็นมือถือมาก Are We Alone? (2010)
It's throbbing something awful.มันเริ่มที่จะแย่แล้วละ Bloodletting (2011)
No. My tooth is throbbing like a jackhammer.ไม่ ฟันผมปวดตุ๊บ ๆอย่างกะจะทะลุออกมา Take Her Out of the Ballgame (2012)
"With throbbing veins and burning skinด้วยเส้นเลือดที่เต้นเป็นจังหวะ ผิวหนังร้อนผ่าว The BFG (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throbbingHer heart was throbbing with excitement.
throbbingI have a dull, throbbing headache.
throbbingI have a throbbing pain here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุบๆ(adv) throbbingly, See also: spasmodically, repeatedly, achingly, Example: แม่จำได้ดีถึงครั้งแรกที่ลูกดิ้น ลักษณะคล้ายกับมีอะไรเต้นตุบๆ อยู่ข้างใน, Thai Definition: อาการที่ชีพจรเต้นเป็นระยะ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THROBBING TH R AA1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
throbbing (v) θrˈɒbɪŋ (th r o1 b i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ときめき[tokimeki] (n) palpitation; throbbing #9,627 [Add to Longdo]
じんじん[jinjin] (adv, adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
ずきずき[zukizuki] (adv, n, vs) (on-mim) throbbing pain; heartbreakingly; (P) [Add to Longdo]
ずきん[zukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
ずきんずきん[zukinzukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
グキグキ;ぐきぐき[gukiguki ; gukiguki] (adv, n, vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly [Add to Longdo]
鼓動[こどう, kodou] (n, vs) beat; palpitation; pulsation; throbbing; (P) [Add to Longdo]
高鳴り[たかなり, takanari] (n) ringing; throbbing violently [Add to Longdo]
轟き[とどろき, todoroki] (n) (1) roar; peal; rumble; booming; (2) beating; pounding; throbbing [Add to Longdo]
動気;動悸[どうき, douki] (n) palpitation (e.g. heart); pulsation; throbbing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throb \Throb\, v. i. [imp. & p. p. {Throbbed}; p. pr. & vb. n.
   {Throbbing}.] [OE. [thorn]robben; of uncertain origin; cf.
   Russ. trepete a trembling, and E. trepidation.]
   To beat, or pulsate, with more than usual force or rapidity;
   to beat in consequence of agitation; to palpitate; -- said of
   the heart, pulse, etc.
   [1913 Webster]
 
      My heart
      Throbs to know one thing.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Here may his head lie on my throbbing breast. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throbbing
   adj 1: pounding or beating strongly or violently; "a throbbing
       pain"; "the throbbing engine of the boat"
   n 1: an instance of rapid strong pulsation (of the heart); "he
      felt a throbbing in his head" [syn: {throb}, {throbbing},
      {pounding}]
   2: a sound with a strong rhythmic beat; "the throbbing of the
     engines"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top