ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throbbing

TH R AA1 B IH0 NG   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throbbing-, *throbbing*, throbb
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
throbbing painอาการปวดตุบ ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throbbing; pulsation; throb๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So heart throbbing.อกหักเหรอ Platonic Sex (2001)
What a night. My head is throbbing.แย่จริงๆ ผมปวดคอไปหมด The Ten (2007)
Fui ni kieta kodou The throbbing which suddenly disappearedสั่นสะท้านและลอยหายไป Fui ni kieta kodou 5 Centimeters Per Second (2007)
No, it's really throbbing.ไม่ มันยังแย่อยู่เลย You're Gonna Love Tomorrow (2008)
You're just upset because the whole time she was with you, she was thinking about my huge, throbbing diagnostic skills.คุณพึ่งหัวเสีย เพราะเธออยู่กับคุณตลอดเวลา เธอคิดว่าอ้อมกอดของฉัน สั่นระริก Lucky Thirteen (2008)
No, they are diamond, filled with a throbbing, savage and hemped-up energy.ไม่เลย มันคือขุมพลังที่สั่นสะท้าน เปี่ยมไปด้วยพลังที่ปลุกเร้าสรรพสิ่ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Oh, God, it's throbbing! A tourniquet, that's it.โอ้มันรั่ว เออต้องพาสเตอร์ Julie & Julia (2009)
I-It's really throbbing.ฉันรู้สึกใจเต้นตุบๆ Bargaining (2009)
That way I'll get good at it, be really popular and maybe my toes will stop throbbing.ชั้นเลยวางแผนไว้ว่า ให้พวกผู้ชายได้ชั้นเยอะๆไปเลย นั่นเป็นวิธีที่จะทำให้ชั้นดังระเบิด Everyone (2009)
Uh, throbbing.เอ่อ, ตุบๆ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
- you are inside a throbbing, cosmic wombเธอกำลังอยู่ในช่องคลอดอันเป็นจุดกำเนิด... Advanced Criminal Law (2009)
It's throbbing a little bit.มันสั่นนิดๆ Chuck Versus the Pink Slip (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throbbingHer heart was throbbing with excitement.
throbbingI have a dull, throbbing headache.
throbbingI have a throbbing pain here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุบๆ[ADV] throbbingly, See also: spasmodically, repeatedly, achingly, Example: แม่จำได้ดีถึงครั้งแรกที่ลูกดิ้น ลักษณะคล้ายกับมีอะไรเต้นตุบๆ อยู่ข้างใน, Thai definition: อาการที่ชีพจรเต้นเป็นระยะ

CMU English Pronouncing Dictionary
THROBBING    TH R AA1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
throbbing    (v) θrˈɒbɪŋ (th r o1 b i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
ずきずき[, zukizuki] (adv,n,vs) (on-mim) throbbing pain; heartbreakingly; (P) [Add to Longdo]
ずきん[, zukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
ずきんずきん[, zukinzukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
ときめき[, tokimeki] (n) palpitation; throbbing [Add to Longdo]
グキグキ;ぐきぐき[, gukiguki ; gukiguki] (adv,n,vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly [Add to Longdo]
鼓動[こどう, kodou] (n,vs) beat; palpitation; pulsation; throbbing; (P) [Add to Longdo]
高鳴り[たかなり, takanari] (n) ringing; throbbing violently [Add to Longdo]
轟き[とどろき, todoroki] (n) (1) roar; peal; rumble; booming; (2) beating; pounding; throbbing [Add to Longdo]
動気;動悸[どうき, douki] (n) palpitation (e.g. heart); pulsation; throbbing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throb \Throb\, v. i. [imp. & p. p. {Throbbed}; p. pr. & vb. n.
   {Throbbing}.] [OE. [thorn]robben; of uncertain origin; cf.
   Russ. trepete a trembling, and E. trepidation.]
   To beat, or pulsate, with more than usual force or rapidity;
   to beat in consequence of agitation; to palpitate; -- said of
   the heart, pulse, etc.
   [1913 Webster]
 
      My heart
      Throbs to know one thing.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Here may his head lie on my throbbing breast. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throbbing
   adj 1: pounding or beating strongly or violently; "a throbbing
       pain"; "the throbbing engine of the boat"
   n 1: an instance of rapid strong pulsation (of the heart); "he
      felt a throbbing in his head" [syn: {throb}, {throbbing},
      {pounding}]
   2: a sound with a strong rhythmic beat; "the throbbing of the
     engines"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top