Search result for

thereby

(24 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thereby-, *thereby*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thereby[ADV] ด้วยวิธีนั้น, See also: โดยวิธีนั้น, เนื่องด้วยเหตุนั้น, Syn. by way of, how, by which, whereby
Thereby hangs a tale.[IDM] มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งนั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thereby(แธร์'ใบ') adv. ดังนั้น,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
thereby(adv) โดยทางนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น,ดังนั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thereby making it your issue.มันทำให้เป็นหัวข้อของคุณ Birthmarks (2008)
Because criminals flee in fast automobiles across state lines, thereby defeating local jurisdiction because there is no federal police force to stop them.เพราะคนร้ายหนีด้วยการใช้รถข้ามไปยังรัฐอื่น ซึ่งเท่ากับพ้นเขตอำนาจของตำรวจท้องที่ และเราไม่มีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจับมัน Public Enemies (2009)
Those injuries indicate that the victim fell from Karen Lin's balcony and then landed headfirst into the lid of the Dumpster, thereby severing his spine.บาดแผลนั้นบอกเราว่า เหยื่อตกลงมา จากระเบียงที่ห้องของคาเรน และส่วนศรีษะกระแทกถึงก่อน ไปโดนฝาครอบถังขยะ นั่นเป็นเหตุให้กระดูกสันหลังเสียหายอย่างรุนแรง The Plain in the Prodigy (2009)
Cadet Kirk, you somehow managed to install and activate a subroutine... in the programming code, thereby changing the conditions of the test.นักเรียนเคิร์ก ผมคิดว่าคุณได้ติดตั้งโปรแกรม และใช้โปรแกรมย่อย ในโค้ดโปรแกรมทำให้เงื่อนไขของข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงไป Star Trek (2009)
Nero's very presence has altered the flow of history... beginning with the attack on the USS Kelvin, culminating with the events of today, thereby creating an entire new chain of incidents... that cannot be anticipated by either party.ตรงกันข้ามการที่นีโรมาที่นี่ทำให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลง และทั้งการที่เขาโจมตียานยูเอสเอสเคลวิ่น ไปจนถึงการก่อเหตุในวันนี้ ก่อให้เกิดผลต่างๆ ตามมาที่ใครก็ไม่อาจจะคาดเดาได้อีก Star Trek (2009)
Thereby making yourself eligible to wear the Ring of the Fisherman.ผู้ทำลายชื่อจะมี. ฉันสามารถอยู่? Angels & Demons (2009)
I planned to kill James Woods and frame Tom Tucker, thereby destroying the two people who cast me aside and ruined my life.แต่ทำไมคุณถึงต้องฆ่าคนอื่นด้วยล่ะ ทุกอย่างมันควรจะเป็นไปอย่างราบรื่น ปืนที่ซ่อนอยู่ลั่น And Then There Were Fewer (2010)
Thereby knocking your cell phone out of your pocketแล้วนั่นทำให้นายหยิบเอามือถือออกจากกระเป๋า Basic Genealogy (2010)
thereby breaking yours.เธอก็ทำ Touch of Eva (2010)
thereby changing history so that I no longer exist?จึงเปลี่ยนประวัติศาสตร์ เพื่อที่ฉันไม่อยู่? ธรรมชาติทำอะไรเกี่ยวกับที่? Is Time Travel Possible? (2010)
I dragged my former "team" halfway across the desert, thereby saving their miserable, mutinous lives.ฉันได้ยินว่าทีมเก่าชั้นหนีเข้าป่า และได้ช่วย ชีวิตของผู้คนอันโศกเศร้า Chuck Versus the Couch Lock (2010)
As Leezar enters Belladonna, he will lower you onto that spike, thereby giving you a good poking as well.ขณะที่ลีซาร์เข้าสู่ร่างเบลลาดอนน่า เขาจะลดร่างท่านลงบนแท่นหนามนี่ ท่านจะได้โดนทิ่มแทงด้วยไงล่ะ Your Highness (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังนั้น[ADV] thereby, See also: so, such, in this way, like that, Syn. เช่นนั้น, อย่างนั้น, Example: พวกชุมนุมประท้วงได้แสดงเจตจำนงในการชุมนุมไว้ดังนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors

CMU English Pronouncing Dictionary
THEREBY    DH EH1 R B AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thereby    (a) (dh e@1 b ai1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
開眼供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul) [Add to Longdo]
率先垂範[そっせんすいはん, sossensuihan] (n) set an example worth following; take the initiative in doing something thereby setting an example for others to follow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thereby \There*by"\, adv.
   1. By that; by that means; in consequence of that.
    [1913 Webster]
 
       Acquaint now thyself with him, and be at peace;
       thereby good shall come unto thee.  --Job xxii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   2. Annexed to that. "Thereby hangs a tale." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Thereabout; -- said of place, number, etc. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thereby
   adv 1: by that means or because of that; "He knocked over the
       red wine, thereby ruining the table cloth"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top