ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teaspoon

T IY1 S P UW2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teaspoon-, *teaspoon*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teaspoon(n) ช้อนชา, Syn. measuring spoon
teaspoon(n) ปริมาณหนึ่งช้อนชา
teaspoonful(n) ปริมาณหนึ่งช้อนชา
teaspoonful(adj) ที่มีปริมาณหนึ่งช้อนชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teaspoonn. ช้อนชา, ปริมาณหนึ่งช้อนชา
teaspoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนชา, ปริมาณ, =1/6fluid ounce pl. teaspoonfuls

English-Thai: Nontri Dictionary
teaspoon(n) ปริมาณหนึ่งช้อนชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
teaspoonช้อนชา (๕ มิลลิลิตร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I added a teaspoon of vanilla to your recipe.ฉันเติมวนิลา 1 ช้อนชา เพิ่มไปในสูตรของคุณ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Three coins from a dead man's pocket, two teaspoons of wishful thinking.เหรียญสามเหรียญจากกระเป๋าของคนที่ตายแล้ว "ครีมสมปรารถนา" สองช้อนชา Alice in Wonderland (2010)
I put a half a teaspoon in the whole pot.ผมเติมไปตั้งครึ่งช้อนชา ลงในหม้อ Bad Blood (2010)
Sometimes I add a teaspoon of sand.ฉันเพิ่มทรายช้อนนึง Home (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช้อนกาแฟ(n) coffee spoon, See also: teaspoon, Syn. ช้อนชา, Example: ช้อนกาแฟชุดนี้แกะสลักลายงดงาม, Count Unit: คัน
ช้อนชา(n) teaspoon

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อนชา[chøn-chā] (n, exp) EN: teaspoon  FR: cuillère à café [ f ]
ช้อนกาแฟ[chøn-kāfaē] (n, exp) EN: coffee spoon ; teaspoon  FR: cuillère à café [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TEASPOON T IY1 S P UW2 N
TEASPOONS T IY1 S P UW2 N Z
TEASPOONFUL T IY1 S P UW2 N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teaspoon (n) tˈiːspuːn (t ii1 s p uu n)
teaspoons (n) tˈiːspuːnz (t ii1 s p uu n z)
teaspoonful (n) tˈiːspuːnful (t ii1 s p uu n f u l)
teaspoonfuls (n) tˈiːspuːnfulz (t ii1 s p uu n f u l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茶匙[chá chí, ㄔㄚˊ ㄔˊ, ] teaspoon #38,019 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Löffel { m } | Löffel { pl }teaspoon | teaspoons [Add to Longdo]
Teelöffel { m }teaspoon (tsp.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティースプーン[tei-supu-n] (n) teaspoon [Add to Longdo]
小さじ(P);小匙[こさじ, kosaji] (n) teaspoon; (P) [Add to Longdo]
茶さじ;茶匙[ちゃさじ, chasaji] (n) teaspoon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teaspoon \Tea"spoon`\ (t[=e]"sp[=oo]n`), n.
   1. A small spoon used in stirring and sipping tea, coffee,
    etc., and for other purposes.
    [1913 Webster]
 
   2. same as {teaspoonful}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teaspoon
   n 1: as much as a teaspoon will hold [syn: {teaspoon},
      {teaspoonful}]
   2: a small spoon used for stirring tea or coffee; holds about
     one fluid dram

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top