ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teaspoonful

T IY1 S P UW2 N F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teaspoonful-, *teaspoonful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teaspoonful(n) ปริมาณหนึ่งช้อนชา
teaspoonful(adj) ที่มีปริมาณหนึ่งช้อนชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teaspoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนชา, ปริมาณ, =1/6fluid ounce pl. teaspoonfuls

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TEASPOONFUL T IY1 S P UW2 N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teaspoonful (n) tˈiːspuːnful (t ii1 s p uu n f u l)
teaspoonfuls (n) tˈiːspuːnfulz (t ii1 s p uu n f u l z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teaspoonful \Tea"spoon`ful\ (t[=e]"sp[=oo]n`f[.u]l), n.; pl.
   {Teaspoonfuls} (t[=e]"sp[=oo]n`f[.u]lz) or {Teaspoonsful}.
   As much as teaspoon will hold; enough to fill a teaspoon. In
   cooking, it is usually estimated as 4.9 milliliters, which is
   1/6 of a fluid ounce, or 1/3 of a tablespoonful. In cooking
   recipes it may be abbreviated as t.
 
   Note: In the 1890 dictionary, it was defined as a fluid dram
      or one quarter of a tablespoonful.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teaspoonful
   n 1: as much as a teaspoon will hold [syn: {teaspoon},
      {teaspoonful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top