ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take advantage of

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take advantage of-, *take advantage of*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They made her drink whiskey and then they tried to take advantage of her.พวกเขาทำให้เครื่องดื่มวิสกี้ของเธอ และพวกเขาก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากเธอ The Godfather (1972)
But I do not intend to take advantage of their danger.ผมจะไม่หาประโยชน์จากการ เสี่ยงอันตรายของพวกเขา Gandhi (1982)
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา Clue (1985)
They're con artists. Take advantage of the soft heart. A lot of them are better off than the rest of us.ปกติชั้นก้อเลือกอ่านบทความของคุณก่อนน่ะ Hero (1992)
Well, if you were smarter, people wouldn't be able to... take advantage of you.ถ้าเธอฉลาดขึ้น คนอื่นๆก็จะไม่.. ..ดูถูกเธออีก The Lawnmower Man (1992)
No, I never take advantage of a woman.ผมไม่เคยฉวยโอกาสกับผู้หญิง Don Juan DeMarco (1994)
- Did I take advantage of him?- ฉันไม่ได้เอาเปรียบเขาใช่ไหม? The Education of Little Tree (1997)
I didn't take advantage of him or nothin'.ผมไม่ได้เอาเปรียบเขานะครับ The Education of Little Tree (1997)
Lady Eboshi. He'll just take advantage of you.ดอนเว็บไซต์นั้นมีเสื้อบอกว่าเลดี้ Eboshi เขาเว็บไซต์นั้นมีเพียงแค่จะใช้ประโยชน์จากคุณ Princess Mononoke (1997)
Aufschnaiter should take advantage of this lowland weather to make high camp.ออฟชไนเทอร์น่าจะถือโอกาสที่สภาพ อากาศยังเป็นแบบพื้นราบ สร้างค่าย Seven Years in Tibet (1997)
Let's just say sometimes people sort of catch you when you' re down and try to take advantage of you.เอาเป็นว่า บางครั้งคนเรา เมื่อเห็นใครคนหนึ่งกำลังแย่ Dark Harbor (1998)
Well, she certainly did take advantage of the lifestyle my success afforded her.สงสัยเธอคงคิดว่าคงจะมีชีวิตที่ดีกว่าความสุขที่ผมมอบให้ American Beauty (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take advantage ofAll you have to do is take advantage of this rare opportunity.
take advantage ofDon't let anyone take advantage of you.
take advantage ofDon't take advantage of others' weakness.
take advantage ofI'd like to take advantage of this opportunity.
take advantage ofI'd like to take advantage of this opportunity to thank you all for your cooperation.
take advantage ofIt is not good of you to take advantage of your colleagues.
take advantage ofI will take advantage of the summer vacation to travel abroad.
take advantage ofLet's take advantage of the bargain sale and save money.
take advantage ofLet's take advantage of the 'exemption' controversy to reconsider the way we work.
take advantage ofLet's take advantage of the long weekend.
take advantage ofLet's take advantage of the vacation to go on a hike.
take advantage ofLet's take advantage of the vacation to mow the lawn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาประโยชน์[V] exploit, See also: take advantage of, milk, play on / upon, Syn. หาผลประโยชน์, Example: พฤติกรรมของคนในสังคมยุคปัจจุบันไร้เมตตามุ่งแต่หาประโยชน์และฉกฉวยโอกาสจากคนอื่นๆ, Thai definition: หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง
เอาเปรียบ[V] exploit, See also: take advantage of, Syn. เอารัดเอาเปรียบ, Example: การไม่มีอำนาจต่อรองกับนายจ้างทำให้นายจ้างเอาเปรียบคนงานได้อย่างมาก, Thai definition: ใช้วิธีฉลาดแกมโกงเอาประโยชน์กับคนอื่น
เอารัดเอาเปรียบ[V] take advantage of, See also: exploit, Syn. เอาเปรียบ, Example: ปัจจุบันตลาดแรงงานเด็กมีแนวโน้มถูกเอารัดเอาเปรียบมากขึ้นเช่น ใช้งานเกินเวลาแต่ไม่จ่ายเงินตามกฎหมายกำหนด, Thai definition: ใช้วิธีฉลาดแกมโกงเอาประโยชน์กับคนอื่น
รู้ฉลาด[V] take advantage of, See also: exploit, be tricky, Syn. เอาเปรียบ
รู้มาก[V] take advantage of, See also: exploit, be tricky, Syn. เอาเปรียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ōkāt) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity   FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
รู้มาก[v.] (rūmāk) EN: take advantage of ; exploit ; be tricky   FR: profiter

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほたえる;ほだえる[, hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
甘える[あまえる, amaeru] (v1,vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P) [Add to Longdo]
機に乗じる[きにじょうじる, kinijoujiru] (exp,v1) to take advantage of an opportunity [Add to Longdo]
弱みに付け込む[よわみにつけこむ, yowaminitsukekomu] (exp,v5m) to take advantage of (someone's) weakness [Add to Longdo]
乗じる[じょうじる, joujiru] (v1) (1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} to multiply; (P) [Add to Longdo]
乗ずる[じょうずる, jouzuru] (vz) (1) (See 乗じる・1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} (See 乗じる・2) to multiply; (P) [Add to Longdo]
付け込む(P);つけ込む[つけこむ, tsukekomu] (v5m,vi) to take advantage of; to impose on; to make an entry; (P) [Add to Longdo]
付け上がる[つけあがる, tsukeagaru] (v5r,vi) to be elated; to be spoiled; to be spoilt; to take advantage of; to be conceited; to be stuck-up [Add to Longdo]
付け入る;つけ入る;付入る[つけいる, tsukeiru] (v5r) to take advantage of; to impose on [Add to Longdo]
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp,vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top