Search result for

tails

(50 entries)
(0.0323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tails-, *tails*, tail
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tails[SL] ชุดสูทเข้าชุดกันของผู้ชายที่มีหางเสื้อด้านหลังยาว, See also: ชุดทักซิโดที่มีหางเสื้อด้านหลังยาว
tails[N] ด้านก้อยที่หงายขึ้น (ด้านตรงข้ามของ หัว), See also: ด้านก้อยหงายขึ้น
tails[N] เครื่องแต่งตัวเต็มยศ
tailspin[N] การควบคุมของหางเครื่องบิน, Syn. tail spin

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tails?หางเหรอ? Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Heads it's gallstones, tails it's divisum.ด้านบน, โรคนิ่วก็, ด้านล่างเป็น divisum Birthmarks (2008)
Slubber, sleep, chase tails, chew shoes.น้ำลายไหลย้อย หลับ \ ไล่จับหางตัวเอง กัดรองเท้า Bolt (2008)
Heads, I'll take it. Tails, he's all yours.หัว ผมว่าความ ก้อย คุณลุยได้ The Dark Knight (2008)
Tails not so lucky.ก้อย ..โชคไม่ค่อยดีนะ The Dark Knight (2008)
They couldn't make heads or tails of it.ห้องนิรภัยเองก็ถูกล็อก ปิดด้วยแรงดันและแผ่นเหล็กกล้า Jumper (2008)
They left 80 minutes later with their tails between their legs like whipped mongrels.80นาทีผ่านไป.. พวกเค้าเดินทางกลับ.. ด้วยหางจุกตูด.. Invictus (2009)
It's your choice, heads or tails, but you know I like head.ตาเธอแล้ว หัวหรือก้อย แต่เธอก็รู้ว่าชั้นชอบหัว The Final Destination (2009)
the hardest point is where she starts, the lightest point is where she tails off.ตอนเริ่มเขียนเธอจะมือหนัก พอปลายประโยคจะมือเบา The Big Wheel (2009)
in her case, she tails off to the right.ในกรณีนี้ เธอเขียนเบามือไปทางขวา... The Big Wheel (2009)
I'm not sure, but the number 29 is circled twice in red ink and it tails off to the left.- ไม่แน่ใจ แต่เลข29 ที่วงกลมสีแดงไว้สองอัน ลายมือเบาไปทางซ้าย The Big Wheel (2009)
- while everyone's chasing their tails over nikki wald,ขณะที่ทุกคนไล่ตาม นิคกี้ วาล Dirty Harry (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tailsAfter all I couldn't make heads or tails of her story.
tailsHeads I win, tails you lose.
tailsHeads I win, tails you win.
tailsHeads or tails?
tailsHe gave instructions to the trainees, but they couldn't make heads or tails of them.
tailsHe looked really wonderful in his top hat and tails.
tailsI can't make heads or tails of this assignment.
tailsI can't make heads or tails of what you said.
tailsProspective buyers couldn't make heads or tails out of the contract.
tailsTails are absent in some cats.
tailsTails are absent in this type of cat.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwām nai) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify   
ปลีกย่อย[n.] (plīkyøi) EN: odds and ends ; details ; minor matters   FR: détail [m]
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ[n. exp.] (reūang lek-lek nøi-nøi) EN: trifles ; trivialities ; details   FR: bagatelle [f] ; futilité [f] ; détail [m]
ตามก้น[v. exp.] (tām kon) EN: ape ; follow on the coattails (of) ; be behind   

CMU English Pronouncing Dictionary
TAILS    T EY1 L Z
TAILSPIN    T EY1 L S P IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tails    (v) (t ei1 l z)
tailspin    (n) (t ei1 l s p i n)
tailspins    (n) (t ei1 l s p i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
ツーテール[, tsu-te-ru] (n) (See ツインテール) pigtails (wasei [Add to Longdo]
ツインテール[, tsuinte-ru] (n) (See ツーテール) pigtails (wasei [Add to Longdo]
テール[, te-ru] (n) (1) tail; (2) tael (Chinese unit of mass & currency); (3) (abbr) (obsc) (See テールコート) tailcoat; tails [Add to Longdo]
ヤブサメ[, yabusame] (n) Asian stubtail (bird), Urosphena squameiceps; family of birds (stubtails), Urosphena, including the Asian stubtail, the Timor stubtail, etc. [Add to Longdo]
委曲[いきょく, ikyoku] (n) details; circumstances [Add to Longdo]
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details [Add to Longdo]
委細[いさい, isai] (n) details; particulars [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
処理内容[しょりないよう, shorinaiyou] processing details [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tailing \Tail"ing\, n.
   1. (Arch.) The part of a projecting stone or brick inserted
    in a wall. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   2. (Surg.) Same as {Tail}, n., 8
    (a) .
      [1913 Webster]
 
   3. Sexual intercourse. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. The lighter parts of grain separated from the seed
    threshing and winnowing; chaff.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. (Mining) The refuse part of stamped ore, thrown behind
    the tail of the buddle or washing apparatus. It is dressed
    over again to secure whatever metal may exist in it.
    Called also {tails}. --Pryce.
    [1913 Webster]
 
   6. (Elec.) A prolongation of current in a telegraph line, due
    to capacity in the line and causing signals to run
    together.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tails
   n 1: formalwear consisting of full evening dress for men [syn:
      {dress suit}, {full dress}, {tailcoat}, {tail coat},
      {tails}, {white tie}, {white tie and tails}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top